Akut serebral iskemik stroklu hastaların spect bulguları ile BT ve nörolojik bulgularının karşılaştırılması

İbrahim İYİGÜN, Yılmaz Niyazi YAZMAN, Erhan VAROĞLU, Hülya SARIYILDIZ
970 204

Öz


Bu çalışmada bir grup akut iskemik stroklu hastada BT ve SPECT bulgularının hastalık tanısındaki yeri ve önemi karşılaştırılmak istendi. Bu amaçla kliniğimize yatırılan 23-90 yaşları arasındaki 21 erkek ve 17 kadın toplam 38 hasta çalışma kapsamına alındı. Bu hastaların 32'sinin gelişmiş enfarktları, 6'sının ise geçici iskemik atağı vardı. Tüm hastalarda BT, poststrok ilk 24 saat içinde çekildi. Poststrok 3. günden sonra tekrar edildi. Hastaların Tc-99 m HMPAO SPECT'leri ise sadece poststrok ilk 24 saat içinde BT çekiminden sonra aynı gün içinde gerçekleştirildi, Poststrok ilk. 24 saat içinde çekilen BT'lerde ancak 13 hastada (%34.3) iskemik enfarkt belirlenebilirken, 72 saat sonra tekrar edilen BT'lerde 28 hastada (%82.3) iskemik enfarkt belirlenebildi ve bu hastaların yalnızca 22'sinde (%64.7) klinik bulgular ile BT bulguları birbiri ile uyumlu idi. Hastaların poststrok ilk 24 saati içinde çekilen SPECT'lerinde ise 36 vakada (%94.7) lezyon belirlendi ve bu belirlenen lezyonlarm tümünün klinik bulgular ile uyumlu olduğu ve ayrıca BT'de gözlenen lezyonlardan da vizüel olarak daha büyük olduğu gözlendi. Bizim bu çalışmamızın sonucu; sadece morfolojik görüntüleme yöntemleri ile (BT gibi) klinik bulguları açıklanamayan hastalarda SPECT'in rutine girmesinin yararlı olacağını göstermiştir.

Tam metin:

PDF