POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE PERİODONTAL SAĞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Fatma KARACAOĞLU
742

Öz


Özet

Polikistik over sendromu (PKOS) üreme çağındaki kadınların %6-8 ini etkileyen yaygın bir endokrin bozukluktur. Hiperandrojenizm ve kronik anovülasyonla karakterize olan bu hastalığın etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Polikistik over sendromu olan kadınlar insülin direnci, santral obezite, dislipidemi ve artmış kardiyovasküler risk faktörlerini içeren kardiyometabolik risk profiline sahiptir.

Periodontal hastalık patojenik bakteriyel mikrofloraya karşı abartılı gingival enflamasyon cevabıyla karakterize yaygın kronik enfeksiyondur. Birçok çalışmada periodontal hastalık ile metabolik sendrom, diyabet ve kardiyovasküler hastalıkları içeren sistemik problemler arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Periodontitis ve metabolik sendrom, sistemik enflamasyon ve insülin direnci ile ilişkilidir dolayısıyla bu iki hastalık benzer patofizyolojik yol izliyor olabilir.

Bu derlemenin amacı polikistik over sendromu ve periodontal sağlık arasındaki ilişki hakkında bilgi vermektir.  

Anahtar kelimeler: Polikistik over sendromu, gingivitis, periodontitis

The Relationnship between Policystic Ovary Syndrome and Periodontal Helth

Abstract      

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common endocrin disorder affecting 6%–8% of women of reproductive age. Policystic ovary syndrome is a complex disease characterized by hyperandrogenism and chronic anovulation and its etiology remains unknown. Women with policystic ovary syndrome have an adverse cardiometabolic risk profile, including insulin resistance, central obesity, dyslipidemia, and increased prevalence of cardiovascular risk factors. Accordingly, policystic ovary syndrome might be viewed as a gender-specific form of the metabolic syndrome.

Periodontal disease is a common chronic infection characterized by an exaggerated gingival inflammatory response against pathogenic bacterial microflora, resulting in alveolar bone and eventually tooth loss. Several lines of evidence established the association between periodontal disease and systemic disorders, including metabolic syndrome, diabetes, and cardiovascular disease. Because both periodontitis and metabolic syndrome are associated with systemic inflammation and insulin resistance, these two disorders may be linked through a common pathophysiologic pathway.

The aim of the present rewiev was to give information about the relationship between policystic ovary syndrome and periodontal health.

Key words: Policystic ovary syndrome, gingivitis, periodontitis
DOI: http://dx.doi.org/10.17567/dfd.58828