Geriatrik ve Diğer Yaş Gruplarında ki Hastalarda Uygulanan Minör Cerrahi Girişimlerde Meydana Gelen Biyokimyasal ve Fizyolojik Değişikliklerin Karşılaştırmalı İncelenmesi

Dr. Dt. Barış ÇANKAYA, Dr. Dt. Cem ÜNGÖR, Doç. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL, Prof. Dr. Onur İÇTEN
1.065 443

Öz


Amaç: Bu çalışmanın amacı geriatrik hastalarda, ilerlemiş yaş ve vücut kompozisyonu değişikliklerinin minör oral cerrahi girişimlerden sonra meydana gelen metabolizma cevabına etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla akut faz cevabı proteinlerinden olan plazma fıbrinojen, C-reaktif protein (CRP) ve serum albumin seviyelerindeki değişimler takip edilerek diğer yaş grubuyla kıyaslanmıştır. Yöntem ve Gereç: Çalışma, kliniğimize minör cerrahi operasyon için başvuran 32 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hastalar; 65 yaş altı erişkin grup (1. grup) ve 65 yaş ve üstü geriatrik grup (2.grup) olarak ikiye ayrılmıştır. Hastalardan operasyon öncesi, operasyon sonrası 2. ve 7. günde kan örnekleri alınarak plazma fibrinojen, serum albumin ve CRP konsantrasyon değerleri belirlenmiştir. İstatistiksel analizler, grup içi değerler için student-t testi, farklı gruplar arasındaki değerler için ise anova testi ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Operasyon öncesi ile sonrasında ki 2. ve 7. günde elde edilen değerler karşılaştırıldığında, plazma fibrinojen ve serum albumin seviyelerinde anlamlı bir değişiklik görülmemiştir (p>0.05). Yaşa göre yapılan karşılaştırılmalarda da anlamlı sonuç tespit edilememiştir (p>0.05). Operasyonun 2. günü her iki grupta serum CRP değerlerinde meydana gelen benzer oranlardaki artış olsa da, bu değerler normal kabul edilen sınırlar içerisinde bulunmuştur. Sonuç: Sonuç olarak geriatrik hastalarda ilerlemiş yaş ve vücut kompozisyonu değişikliklerinin minör oral cerrahi girişimlerden sonra meydana gelen metabolizma cevabına ve akut faz reaktanlarından plazma fibrinojen, serum CRP ile albumin üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Geriatri, Akut Faz Reaksiyonu, Fibrinojen, C-Reaktif Protein, Serum Albumin i

Tam metin:

PDF


Referanslar


Muravchick S. Anesthesia for the elderly. In: Miller RD, Cucchiara RF, Reves JG, Roizen MF, Savarase JJ (Eds.). Anesthesia vol. 2, 4 th ed. Newyork: Churchill Livingstone Inc; 1996. p. 2143

Laskin D. Oral and Maxillofacial Surgery, vol2 Chapter 18:Surgery in geriatric patient, St. Louis, The CV Mosby Co; 1985. p.127-31.

Hazard WR. The Biology of Aging (In): Braunwald Eı et alL. Harrison's Principles of Internal Medicine. 11th Ed. McGraw-Hill Book Co; 1987. p. 447

Uzun G, Keyf F. Aşırı rezorbe krete sahip geriatrik bir hastaya yumuşak astar maddesi uygulaması. J Dent Fac Ataturk Uni 2012;22:191-6.

Gersein AD, Philips TJ, Rogers GS. Wound healing and aging. Dermatol Clin 1993;11:749-54.

Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Principles and practise of infectious disease, Fourth Edition Churchill Livingstone Ine; 1995. p.534-5.

Wyngaarden JB, Smith LH. Cecil textbook of medicine 18th edition, Volume 2, W.B.Saunders Company – Philadelphia; 1988. p.1527-29.

Shephard RJ. Gender, physical activity, and aging. CRC Press. New York; 2002. p.14,121-2, 2

Watters JM, Wilmore DW. Physiology of ageing: the response to injury. In Meakins JL, McClaran JC, eds.Surgical Care of the Elderly. Chicago: Year Book Publishers; 1988. p.76-87.

Finelli FC, Jonsson J, Champion HR. A case control study for major trauma in geriatric patients. J Trauma 1989;29:541-8.

Yatsu T. Surgical stress as eva1uated by hernatocriı and total serum protein levels before and after surgery. Nihon Univ J Oral Sci 1997;17: 493-50

Osaki T, Ryoke K, Nagami T, Ogawa T, Hamada T. Ameloblastoma with hypoproteinemia due to protein leakage. Int J Oral Surg 1985;4: 302-6.

Ellis JS, Averley PA, Preshaw PM, Steele JG, Seymour RA, Thomason JM. Change in cardiovascular risk status after dental clearance. Br Dent J 2007;20:543-4.

Kannel WB, Wolf PA, Castelli WP, D'agostino RB. Fibrinogen and Risk of Cardiovasewar Disease: The Fraıningham Study. Lama 1987;258:1183-6.

Lannergrad A, Friman G, Ewald U, Lind L, Larsson A.Serum amyloid A(SSA) protein and highsensivity C-reactive protein (hsCRP) in healthy newborn infant and healthy young through elderly adults. Acta Pediatrica 2005;94:1198120

Milman N, Gradual N, Andersen HC.Acute phase reactants in the elderly. Clin Chim Acta 1988;1761:59-62.

Ballou SP, Lozanski FB, Hodder S, Rzewnicki DL, Mion LC, Sipe JD, Ford AB, Kushner I. Quantative and qualitative alterations of acute-phase proteins in healthy elderly persons. Age Ageing 1996;25:224-30.

Dequanter D, Lothaire P. Serum albumin concentration and surgical site identify surgical risk for major post-operative complications in advanced head and neck patients. B-ENT 2011;3:181-3.

Colley CM, Fleck A, Goode AW, Muller BR, Myers MA. Early time course of the acute phase protein response in man. J Clin Pathol 1983;36:203-7.

Myers MA, Fleck A, Sampson B., Colley CM, Bent J, Hall G. Early plasma protein and mineral changes after surgery: a two stage process. J Clin Pathol 1984;37:862-6.

Puscarish-may, CL, Sullivan DH, Nelson CL, Stroope HF, Walls RC. The change in serum protein concentration in response to the stress of total joint surgery: a comparison of older versus younger patients. J Am Geriatr Soc 1996;44:555

Suttner WS, Surder C, Lang K, Piper NS, Kumle B, Boldt J. Does age affect liver function and the hepatic acute phase response after major abdominal surgery? Intensive Care Med 2001; 27: 172-6 Yazışma Adresi: Dr. Dt. Cem ÜNGÖR

Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi ABD Merkez / Trabzon Telefon: 0462 377 47 26-0532 240 31 91 e-mail: Cem_ungor@yahoo.com