ALANGÜLLÜ- ELENGÜLLÜ (GERMENCİK-BOZKÖY) KAPLICASI

Hayati Doğanay, Mehmet Deniz
2.218 401

Öz


Turizm farklı etkinlik alanlarıyla ülke ve bölgelerin ekonomisi üzerinde önemli etkiye sahiptir. Uluslararası turizm hareketliliğinde önemli bir yeri olan turizm türlerinden biri de sağlık turizmidir. Termalizm, klimatizm, üvalizm vb. alt dallara ayrılan sağlık turizmi, yöreden yöreye çeşitlenebilmektedir. Alangüllü Kaplıcaları, termalizmin Ege Bölgesi’ndeki önemli destinasyonlarından biridir. Kaplıcadan, tarihi yapıları ve önemli mineralojik içeriği sayesinde geçmişten günümüze faydalanılmıştır. Kaplıca sularının mineralojik analizlerinde birçok hastalığın tedavisinde faydalanılabileceği görülmüştür. Bunun yanında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Birimi, tedavilerinin bir kısmını burada sürdürmektedir. Bu durum kaplıcayı basit bir termal tesis olmanın ötesinde önemli bir sağlık merkezi haline getirmiştir. Araştırmada MTA tarafından yapılan etütlere dayalı raporlar ve yöre ile ilgili önceden yapılan çalışmalar analiz edilmiş, yerinde yapılan mülâkat ve gözlemlerle sahanın potansiyelinin değerlendirilmesi konusunda alınması gereken önlemler ve sahadaki durum ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.17455

Referanslar


Akbulut, G. (2010). Türkiye’de kaplıca turizmi ve sorunları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (1), 35-54.

Akdoğan, H. (1992). Aydın coğrafi konumu, tarihi, folkloru, ilçeleri. Ankara.

Akın, H. (1946). Aydın Oğulları tarihi hakkında bir araştırma. İstanbul: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları No: 60 Tarih Enstitüsü No: 6, Pulhan Matbaası.

Akkuş, İ., Akıllı, H., Ceyhan, S., Dilemre, A. ve Tekin, Z. (2005). Türkiye jeotermal kaynakları envanteri. Ankara: MTA Envanter Serisi 201.

Akurgal, E. (2000). Anadolu uygarlıkları (7. Baskı). İstanbul: Net Turistik Yayınlar AŞ.

Arınç, K. (2006). Türkiye’nin coğrafi bölgeleri kıyı bölgeleri, I. Cilt. Erzurum: Mega Ofset.

Atasoy, A ve Çitçi, M.D. (2009). Kolan (Elazığ) Kaplıcaları. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4(8), 493-510.

Başkan, E. (1970). Germencik (Aydın) Çamurlu Ilıca ve Bozköy Kaplıcası hidrojeoloji etüdü. MTA Derleme Rapor No: 4353. Ankara: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı.

Bingöl, O. (1995). Menderes Magnesiası (1993) Magnesia ad Maeandrum (1993), XVI. Kazı Sonuçları Toplantısı II (ss. 43-56). Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 1734 Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları: 95.06.Y.0001, Sempozyum Serisi: 44, T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi.

Bulut, İ. (1997). Turistik potansiyeli yönünden Yozgat ili kaplıcaları. Doğu Coğrafya Dergisi, 02, 69-114.

Ceylan, M. A. (1998). Urganlı termal kaynakları (Ahmetli-Manisa). Türk Coğrafya Dergisi, 33, 537-549.

Costa C., Quintela, J. ve Mendes, J. (2015).Health and wellness tourism: a strategic plan for tourism and thermalism valorization of São Pedro do Sul (ss. 21-31). Marta Peris-Ortiz ve José Álvarez-García (Ed). Health and Wellness Tourism Emergence of a New Market Segment. Switzerland: Springer.

Çağlar, K.Ö. (1948). Türkiye maden suları ve kaplıcaları fasikül 2. Ankara: MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.11.

Çetin, T. (2010). Termal turizmin başkenti Afyonkarahisar. Ankara: Beyazkalem Yayıncılık.

Darkot, B., Tuncel, M. (1995). Ege Bölgesi coğrafyası. İstanbul: 3. Baskı, İstanbul Üniversitesi Yay. No: 2365, Coğrafya Enstitüsü Yay. No: 99.

Dirisu, N, Ş. (1952). İdroloji (içme ve kaplıca tedavisi). Ankara: Ankara Üniv. Tıp Fak. Yayınları, No:28, Akın Maatbası. S. 7-15

Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü envanter fişleri.

Doğanay, H. (1992). Kurşunlu termal turizm bölgesi. Turizm Yıllığı 1992, Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası.

Doğanay, H. ve Altaş, N. T. (2013) Doğal kaynaklar (Güncellenmiş 5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Doğanay, H. ve Zaman, S. (2013). Türkiye turizm coğrafyası. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Doğaner, S. (1996). Türkiye Turizm Ulaştırması. Coğrafya Araştırmaları, 4, 19-45.

Doğaner, S. (2001). Türkiye turizm coğrafyası. İstanbul: Çantay Kitabevi.

Doğaner, S. (2013). Türkiye kültür turizmi. İstanbul: Doğu Kitabevi, Sosyologca Kitapları Dizisi 31.

Emecen, F. (1991). Aydın, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Cilt 4, ss. 235-237). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.

Emekli, G. (2003). Kültür mirasının kültürel turizm yaklaşımıyla değerlendirilmesi. Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu 16-18 Nisan 2003, Bildiriler kitabı, E.Ü. (ss. 43-49) İzmir: Edebiyat Fak. Yay.

Erinç, S. (1954). Orta Ege Bölgesinin jeomorfolojisi. Ankara: Maden Tetkik Arama Enst. Rapor No: 2217.

Erinç, S. (2000). Jeomorfoloji–I (Güncelleştirme: Ertek, A. ve Güneysu, C.) (5.Basım). İstanbul: Der Yayınları, Yayın No: 284.

Filiz, Ş., Tarcan, G. ve Gemici, Ü. (1999). Germencik (Aydın) jeotermal alanlarının hidrojeokimyasal açıdan incelenmesi. DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 1 ( 1), 41-58.

Gökbel, A. ve Şölen, H. (1936). Aydın ili tarihi. Aydın: Ahmet İhsan Basımevi Ltd.

Göney, S. (1975). Büyük Menderes bölgesi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayın No: 1895, Coğrafya Enstitüsü. Yayın No:79.

Güney, E. (1999). Antik Çağ Türkiye kentleri. İstanbul: Bilgi Yayın & Yapım.

Hoşgören, M.Y. (1993). Jeomorfolojinin Ana Çizgileri-I (4.Baskı). İstanbul: İstanbul Üniversite Yayın No: 3822, Fakülte Yayın No: 3132.

İbret, Ü. (2007). Türkiye'de yeni gelişen bir termal turizm merkezi: Çavundur Kaplıcası. Doğu Coğrafya Dergisi, 18, 121-165.

Kadıoğlu, Y. (2013). Germencik’te bahçe tarımına bağlı olarak ortaya çıkan bir geçici yerleşme türü: incir damları. Marmara Coğrafya Dergisi 27, 155-171.

Karamanderesi, İ. H. ve Çiçekli, K. (1990). Aydın-Germencik-Alangüllü (Bozköy) Kaplıcası korunma alanları raporu. MTA Derleme Rapor No: 9026. Ankara: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı.

Khayat, J. R. (1988). Germencik-Kızılcapınar (Aydın) ve çevresinin hidrojeolojik incelenmesi, sıcak ve soğuk suların jeokimyasal yorumlanması. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Kılıçaslan, A., Aydınözü, D. (2000). Afyon ilinde kaplıca turizmi ve özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, 35, 247-259.

Koçman, A. (1993). İnsan faaliyetleri ve çevre üzerine etkileri açısından Ege ovalarının iklimi, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 73.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (2014). Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) Müze ve Örenyeri ( 2014 yılı toplam ) İstatistikleri.

Özav, L. (1994). Gediz Ilıca termal turizm merkezi. Turizm Yıllığı 1994, Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası.

Özbekler, K. (1981) Aydın ve ilçeleri (2. Baskı). İzmir: Doğruluk Matbaacılık.

Özgüç, N. (2003). Turizm coğrafyası (4. Baskı). İstanbul: Çantay Kitabevi.

Özgür, R. (1983). Aydın-Germencik-Ortaklar dolayında genç tektoniğe bağlı jeomorfolojik gelişme, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 99-100,142-147.

Özkan, M. K. (2007). Aydın ve çevresinde Milli Mücadele anıtları ve şehitlikler. Güneş, G. ve Başaran, M. (Ed.) Milli Mücadele’de Aydın Sancağı ve Yörük Ali Efe. (ss. 257-285 ) Aydın: Milli Mücadele’de Aydın- 8, Aydın Belediye Başkanlığı Yayını.

Rapor 1. İzmir RSHMB 16.06.2011 tarih ve 04748 protokol numaraları analiz sonuçları doğrultusunda 18.08.2011 tarihinde değerlendirilen A-1 Kaynağı’na ait rapor.

Rapor 2. İzmir RSHMB 15.06.2011 tarih ve 04749 protokol numaraları analiz sonuçları doğrultusunda 18.08.2011 tarihinde değerlendirilen A-2 Kaynağı’na ait rapor.

Rapor 3. İzmir RSHMB 20.06.2011 tarih ve 04750 protokol numaraları analiz sonuçları doğrultusunda 18.08.2011 tarihinde değerlendirilen A-3 Kaynağı’na ait rapor.

Rapor 4. İzmir RSHMB 20.06.2011 tarih ve 04751 protokol numaraları analiz sonuçları doğrultusunda 18.08.2011 tarihinde değerlendirilen Meryemana Kaynağı’na ait rapor.

Resmi Gazete (1947) 6635 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 1/1/1948’de yürürlüğe giren 5071 nolu Yeniden 15 ilçe Kurulması Hakkında Kanun.

Resmi Gazete (2004). 09.12.2004 tarihli ve 25665 sayılı Resmi Gazete kaplıca yönetmeliği

Sevin, V. (2007). Anadolu’nun tarihi coğrafyası (I. Cilt) ( 2. Baskı). Ankara: Atatürk kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VI. Dizi-Sayı 501.

Smith, M. ve Puczkó, L. (2009). Health and wellness tourism Oxford; Burlington: Butterworth-Heinemann Elsevier.

Soykan, F. (1996). Ege Bölgesinde turizm ulaştırması. Ege Coğrafya Dergisi, 9, 71-88.

Şahin, İ.F, (2007), Sağlık Turizmi Açısından Erzin İçmeleri ve Çevresel Etkiler. Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, İzmir.

Taşlıgil, N. (1995). Manisa'nın termal turizm potansiyeli, Türk Coğrafya Dergisi, 30, 299-316.

Tıraş, M. (2004). Haruniye kaplıcası. Türk Coğrafya Dergisi, 43, 97-107.

Tuncel, M. ve Doğaner, S. (1992). Kütahya'da kaplıca turizmi, Ege Coğrafya Dergisi 6, 47-60.

URL 2 http://www.magnesia.org/tr/arastrma.html (11.10.2015).

URL 1 http://yigm.kulturturizm.gov.tr/ (27.11.2015 tarihinde girildi.)

Ülker, İ. (1994). Sağlık turizmi kaynaklar planlama tanıtım. Ankara: Turizm Bakanlığı.

Ünlü, M. (1998). Demirci-Hisar Kaplıcaları (Manisa), Türk Coğrafya Dergisi, 33, 559-579.

Zaman, M. ve Birinci, S. (2011). Doğu Karadeniz’de termal turizminin geliştirilebileceği merkezlere yeni bir örnek: İkizdere Kaplıcası. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 15 (1), 405-429.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/