Makü ve Köylerinin Toponimik Analizi

Amanollah Farajzadyan, İhsan Bulut
1.589 351

Öz


Yer adları araştırmaları pek çok açıdan büyük önem taşımaktadır. Yer adları araştırmaları tarihi, sosyolojik, kültürel, tarihi, coğrafi, askeri, ticari ve göllerle ilgili olaylara ışık tutacak niteliktedir.  Türk Dünyası ve dünya genelinde yer adlarından hareketle oranın neresi olduğu anlaşılırken nasıl bir yer olduğu hakkında da ipuçları verebilir. Makü özelinde yaptığımız Makü ve 118 köy adının incelenmesinden önemli coğrafi sonuçlar çıkmıştır. İpek yolu ile ilgili özellikler önem taşımaktadır. Bunun yanında, sularla, kayaçlarla, bitkilerle ilgili doğal coğrafya unsurları kadar, hoca, kale, siper, kavşak, milliyet ifade eden beşeri coğrafya unsurlarının da isim kaynağı olduğu dikkati çekmektedir. Bu çalışma ile Makü’nün yer adları geleneği ortaya konularak isim kültürünün İran ve Türk toplumlarındaki özel örnekleri sergilenmiştir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.68177

Referanslar


GÖNEY, S., 1975, Büyük Menderes Bölgesi, İst, Üni. Yay. No. 1895, Coğrafya Enstitüsü Yay. No. 79, İstanbul, s.274-275.

KARABORAN, H. H., 1984, Türkiye’deki Mevkii Adları Üzerine Bir Araştırma. Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri,(11-13 Nisan 1984), Kült-r ve Turizm Bakanlığı, Milli Folklör Araştırma Dairesi Yay. No. 60,Ankara, s.97-111.

TÜMERTEKİN, E.- ÖZGÜÇ,N., 2004, Beşeri Coğrafya-İnsan.Kültür.Mekan, Çantay Yay. İstanbul, s.150-152

-21 Haziran 1941, I. Türk Coğrafya Kongresi, Coğrafya Terimleri, Raporlar Müzakereler Kararlar, Maarif Vekilliği, Ankara, s.53-57.

ERÖZ, M., 1984, Sosyolojik Yönden Yer Adları, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri,(11-13 Nisan 1984), Kült-r ve Turizm Bakanlığı, Milli Folklör Araştırma Dairesi Yay. No. 60,Ankara, s.43.

BAYKARA , T., 1984, Anadolu’daki Yer Adlarının Ortaasya’daki Benzerleri Üzerine Bir Kaynak, Sempozyumu Bildirileri,(11-13 Nisan 1984), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Folklör Araştırma Dairesi Yay. No. 60,Ankara, s.265.

ALAGÖZ, C. A., 1984, Yer Adları Üzerine Bazı Düşünceler, Sempozyumu Bildirileri,(11-13 Nisan 1984), Kült-r ve Turizm Bakanlığı, Milli Folklör Araştırma Dairesi Yay. No. 60,Ankara, s.11-22.

BULUT; İ., 1996, Sorgun Yöresi Köy ve Mevkii Adlarının Kaynakları, Akademik Araştırmalar 1996-Kış, sayı, 2, Erzurum, s.30-40.

Cevherzade, İsmail, 2010( Şems-i/ Hicri 1389), Türk-Azerbaycan Sözlüğü, Erk, Cild 1, s.498. Tebriz.

Nesirzade, Behmen, 2009, Daş Makü’nün Şairleri, s.244, Yas, Tebriz.

Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügati Türk, s.533.

Nesirzade, Behmen, 2009, a.g.e.s.240, Cevherzade,

İsmail, 2010( Şems-i/ Hicri 1389), Türk-Azerbaycan Sözlüğü, Ehrar, Cild 2., s.504. Tebriz.

Gulamsin Sedrefşar, 2008, Ferhenge Muasır, 1.cild, s.

Cevherzade, İsmail, 2010( Şems-i/ Hicri 1389), a.g.e., Ehrar, Cild 2., s.549. Tebriz

Gulamsin Sedrefşar, 2008, Ferhenge Muasır, 1.cild, s.

Gadir Gilkaran, Dr. 2011, Neşr-i Ahdarı.s.116. Tebriz

Cevherzade, İsmail, 2010( Şems-i/ Hicri 1389), a.g.e., Ehrar, Cild 2., s.813. Tebriz
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/