COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE ZÜMRELER ARASI İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ VE ORTAK KONULARIN ANALİZİ - The İmportance of Cooperation Among Group Teachers and the Analysis of Common Topics in Geography Teaching

Mete ALIM, Gülşah DOĞANAY
3.357 664

Öz


Bu çalışmada, lise coğrafya programında yer alan konular ile diğer branşlardaki ortak konular incelenerek zümreler arası işbirliğinin önemi ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Giresun şehrindeki liselerde görev yapan 37 coğrafya öğretmeni ile mülakat yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlere sorular yöneltilmiş ve alınan cevapların değerlendirilmesi sonucunda, Coğrafya derslerinde yer alan konuların hangilerinde diğer branşlarla işbirliği yapılabileceği ve öğretmenlerin zümre işbirliğine yönelik yaklaşımları belirlenmiştir. Elde edilen verilerin analizleri nitel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan sonuçlara bağlı olarak çözüm önerilerine de yer verilmiştir. Zümreler arası işbirliğini formalite olmaktan çıkarmak, zümre toplantılarının etkinliğini ve önemini artırmak, ortak konuların işlenmesinde diğer zümre öğretmenleriyle yapılacak örnek çalışmaları ortaya koymak, ve coğrafi gezilerde zümre işbirliğinin yapılması başlıca çözüm önerileridir.

 Anahtar Kelimeler: Coğrafya eğitimi, Zümreler arası işbirliği, Ortak konular.

ABSTRACT

           In this study, it was tried to reveal the importance of cooperation among group teachers by examining the topics in high school geography curriculum and the common topics in other branches. In this context, 37 geography teachers working in secondary schools in Giresun were interviewed. The teachers participated in the study were asked questions, and as a result of the evaluation of the responses, the subjects that co-operation with other branches could be realized and the attitudes of the teachers towards co-operation were determined. The data obtained were analyzed using qualitative methods. Depending on the results, some solutions were suggested. These suggestions were that the cooperation among group teachers must be informal, the efficiency and the importance of the group teachers meetings must be improved, sample studies that would be conducted with the teachers of other branches must be showed in teaching common topics and the group teachers must be cooperate in geographical trips.

 Key Words: Geography education, Cooperation among group teachers, Common topics.

 Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.59154

Referanslar


Acarbaş, Y. (2011). Zümre öğretmenler kurulunun coğrafya öğretmenleri görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Akdemir, S. (2006). Zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanaklarına göre lise tarih derslerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (2001-2005). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Artvinli, E. Kaya, N. (2010). 1992 Uluslararası coğrafya eğitimi bildirgesi ve Türkiye’deki yansımaları. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 22, 93-127.

Aydın, F. (2012). Sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin coğrafya dersinin öğretimine yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitimi Dergisi, (20)3, 1035-1050.

Büyükkaragöz, S.S. ve Çivi, C. (1999) . Genel Öğretim Metodları Öğretimde Planlama ve Uygulama. (10. Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. Çakmak, E.K. Akgün, Ö.E. Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. (3.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Doğanay, H. (2014). Coğrafya Öğretim Yöntemleri. (6.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Doğanay, G. (2013). Lise Coğrafya Programında Zümreler Arası İşbirliğinin Önemi ve Ortak Konuların Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Engin, İ. Gençtürk, E. ve Akbaş, E. (2003). I. Coğrafya kongresinden günümüze liselerimizde müfredat programlarındaki değişmeler. Milli Eğitim Dergisi, Sayı:157.

Eryalçın, G. (1998). Öğretmenler ve zümre başkanlarının bakışı ile zümre etkinliğinin nitel bir değerlendirmesi: bir özel okuldaki Türkçe ve zümreleri örnekleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Güler, M. Altun, T. ve Türkdoğan, A. (2015). Matematik öğretmenlerinin zümre öğretmenler kurulunun etkililiği hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 14(2), 395-406.

Karabağ, S. ve Şahin, S. (2007). Coğrafya Dersi Öğretim Programı 2005. Servet Karabağ ve Salih Şahin (Ed). Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi. Ankara:Gazi Kitabevi.

Küçük, M. Ayvacı. H.Ş. ve Altıntaş. A. (2004). Zümre öğretmenler kurulu toplantı kararlarının eğitim ve öğretim uygulamaları üzerindeki yansımalar. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı.

McMillan, J.H. (2000). Education research:Fundamentals fort the consumer. New York: Longman.

MEB, (2005). Coğrafya dersi programı (9.,10.,11. ve 12.Sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB, (2013). Orta öğretim kurumları yönetmeliği.(7 Eylül 2013). Resmi Gazete, Sayı: 28758.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013). Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ortaogrkurumyon_0/yonetmelik.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2015). Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ortaogrkurumyon_0/yonetmelik.pdf

Şahin, E. Maden, S. ve Gedik, M. (2011). Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının etkinliğinin Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Erzurum ili örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi,(13)1,155-172.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/