BALIKESİR ŞEHRİNDE KİRACILIK

Alpaslan Aliağaoğlu
1.538 312

Öz


Özet

Konut insanoğlunun en eski ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyacın karşılanması farklı şekillerde olmaktadır. Mülk sahibi olma bunlar arasında en yaygın olandır. Mülk sahibi olmayanlar, genellikle kiralama yoluyla konut ihtiyacını karşılamaktadırlar. Kuşkusuz bütün konutlar aynı kira değerine sahip değildir. Konut kiralarını etkileyen çok sayıda değişken vardır. Bu çalışmada konut kiralarını etkileyen mekânsal faktörler yanında, konut kira tercihlerini belirleyen şartlar ele alınmaktadır. Çalışmada istatistiki veriler yanında, anket uygulaması yapılmıştır. Sonuç olarak görülmektedir ki ülke yerleşe sistemindeki konum, şehirleşme hızı, madencilik faaliyetleri il ve bölge ölçeğinde kiracılığı etkileyen önemli faktörlerdir. Şehir ölçeğinde, merkeze yakınlık, ucuz kira konutlarının çokluğu, mahallelerin şehirsel büyümedeki konumu kiracılığı mekânsal olarak etkilemektedir. Kiralık konut seçilirken en önemli faktör konutun yer aldığı çevrenin sosyo-ekonomik özellikleridir.

Anahtar kelimeler: Konut, konut politikası, kiralık konut, Balıkesir.  


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.70916

Referanslar


Kaynaklar

Akalın, S., (2005), Konut Kira Değerlerini Etkileyen Faktörler: Beşiktaş İlçesi Örneği, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

Alkan, L., (2014), “1980 Sonrası Konut Politikalarının Mekânsal Yansıması: Ankara Örneği”, İdeal Kent, Kent ve Politika, S. 12, s. 103-131.

Alkan, L, Uğurlar, A., (2015), Türkiye’de Konut Sorunu ve Konut Politikaları, Rapor, Kent Araştırmaları Enstitüsü, Ankara.

Aksoy, S., (2005), İstanbul Metropoliten Alanında Ofis Kira Değerini Etkileyen Faktörlerin Analizi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

Arıkan, F.E., (2008), Ev Kiralarını Etkileyen Nedenlerin Hedonik Fiyat Yöntemi İle Belirlenmesi, T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

Balamir, M., (1994), “Kira Evi’nden Kat Evleri’ne Apartmanlaşma: Bir Zihniyet Dönüşümü Tarihçesinden Kesitler”, Mimarlık 260, s. 29-33.

Baldemir, M., Kesbiç, C.Y., İnci, M., (2007), “Emlak Piyasasında Hedonik Fiyat Parametrelerinin Tahminlenmesi”, 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya.

Çakır, C., (2005), Cumhuriyet Döneminde Balıkesir Şehir Nüfusunun Gelişimi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

Çetintahra, E.G., Çubukçu, E., (2011), “Çevre Estetiğinin Konut Fiyatlarına Etkisi”, İTÜ Dergisi/a Mimarlık, Planlama, Tasarım, Cilt 10, S. 1, s. 3-12.

Çoban, A.N., (2012), “Cumhuriyetin İlanından Günümüze Konut Politikası”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 67, No. 3, s. 75-108.

D’Arcangelo, F.M., Percoco, M., (2005), “Housing rent and road pricing in Milan: Evidence from a geographical discontinuity approach” Transportataion Policy, Vol. 44, s. 108-116.

Demircioğlu, E., (2010), İstanbul’da Alışveriş Merkezlerinin Kira Değerlerinin Dağılımının Modellenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi.

DİE., (2000), Devlet İstatistik Enstitüsü, www.die.gov.tr.

DPT, (2004), İlçelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, Ankara.

Efthymiou, D., Antoniou, C., (2013), “How do transport infrastructure and policies effect house prices and rents? Evidence from Athens, Greece”, Transportation Research Part A, Vol 52, s. 1-22.

Erna, L., (2009), İstanbul Kentsel Gelişim Alanlarında Üst-Orta ve Üst Gelir Grubu Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörler, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,

Ersoy, M., (2012), Kentsel Planlama, Ansiklopedik Sözlük, Ninova, İstanbul.

Feng,, H., Ming, L., (2013), “School Quality and Housing Prices: Emperical Evidence From A Natural Experiment in Shanghai, China”, Journal of Housing Economics, Vol 22, s. 291-307.

Gilbert, A., (2015), “Rental Housing: The International Experiance”, Habitat International, XXX, s. 1-9.

Gül, D., (2012), Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Hedonik Modelle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Tokat.

Güler, S., (2011), Cadde Düzenleme Faaliyetlerinin Taşınmaz Mal Değerlerine Etkilerinin İncelenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

Gündoğdu, Ö., (2001), Sosyo-ekonomik ve Mekânsal Değişkenlerin Hane Halkı Kira Harcamaları Üzerine Etkilerinin Hedonik Fiyat Fonksiyonu İle Tahmin Edilmesi, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

Güzer, C. A., (1995), “Konut Sorunu” Sorunu”, Mimarlık, 262, s. 20-21.

Hanink, D.M., Cromley, R.G., Ebenstein, A. Y. (2012), “Spatial Variation in the Determinants of House Prices and Apartment Rents in China” Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol 45, s. 347-363.

Işık, O., (1995), “Yapsatçılığın Yazılmamış Tarihi: Türkiye’de Konut Kesiminde Küçük Üreticiliğin Varlık Koşulları ve Gelişimi Üzerine Gözlemler ”, Mimarlık, 261, s. 43-45.

Karimov, A., (2010), Office Rent Variation in Istanbul CBD: An Application of Mamdani and TSK –Type Fuzzy Rule Based Sytem, Middle East Technical University, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

Keleş, R., (1978), Türkiye’de Şehirleşme, Konut ve Gecekondu, Genişletilmiş 2. Baskı, Gerçek Yayınevi, İstanbul.

Keleş, R., (1998), Kentbilim Terimleri Sözlüğü, İmge Kitabevi, Ankara.

Kül, B., (2009), İstanbul Beylik Düzü Bölgesinde Taşınmaz Değerlemesine Yönelik Kira Bedeli Belirlenmesi ve Analizi, Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

Mirasyedi, A., (2006), Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Üsküdar Örneği, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Tüksek Lisans Tezi.

Pekdemir, D., (2010), İstanbul Metropoliten Alanında Ofis Kira Değeri Tahmin Modeli Geliştirilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi.

Öztürk, N., Doğan, A., (2010), “Konut Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Bütçe Dünyası Dergisi, S. 33/1, s. 139-154.

Schlapfer, F., Waltert, F., Segura, L, Kienast, F., (2015), Valuation of landscape amenities: A Hedonic pricing analysis of housing rent in urban, suburban, and periurban Switzerland”, Landscape and Urban Planning, Vol 141, s. 24-40.

Türel, A., (1981), “Ankara’da Konut Fiyatlarının Farklılaşması”, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, S. 1, s. 97-109.

Türkçe Sözlük. (2011), Türk Dil Kurumu, Ankara.

Uğurlar, A., (2013), Türkiye’de Kiralık Konut: Ankara Örneğinde Talep ve Kullanım Özellikleri, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi.

Üçdoğruk, Ş., (2001), “İzmir İlinde Emlak Fiyatlarına Etki Eden Faktörler ‘Hedonik Yaklaşım”, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 16, S. 2, s. 149-161.

Varlıker, K., (2005), İstanbul’da Zemin Yapısının Konut Fiyatlarına Olan Etkisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

Yayar, R, Karaca, S.S., (2014), “Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Hedonik Modelle Belirlenmesi TR83 Bölgesi Örneği”, Ege Akademik Bakış, Cilt 14, S. 4, s. 509-518.

Yayar, R., Gül, D., (TY), “Mersin Kent Merkezinde Konut Piyasası Fiyatlarının Hedonik Tahmini”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 14, S.3, s. 87-100.