Kars İlinde Büyük ve Küçükbaş Hayvancılık; Livestock Breeding in Kars Province

Mucip DEMİR
3.123 604

Öz


Kuzeydoğu Anadolu’da büyük kısmı ortalama irtifası 2000 metre civarındaki plato sahasında yerleşik bulunan ve birçok yerinde volkanik materyallerle örtülü bulunan Kars ili toprakları kışları uzun ve soğuk, yazları kısa serin ve yağışlı sert karasal iklimin etkisindedir. Bu genel durumun sonucunda ilde bitkisel tarım faaliyetleri kısıtlı olup beşeri ekonomik faaliyetler mayıs ayı ile beraber yeşeren ve ağustos ayına kadar yeşil kalan Alpin çayırların varlığına bağlı olarak daha çok geçim hayvancılığına dayalı olarak gelişmiştir.

 Doğal ve beşeri çevre koşullarının etkisiyle ildeki hayvan varlığı yıllara göre değişmekle beraber genel olarak artış eğilimi göstermektedir. 2015 yılı itibariyle 1.000.000 civarında büyük ve küçükbaş hayvanın yaşadığı il Türkiye toplam hayvan varlığının % 1,7’sini oluşturmaktadır. 

 İlde yetiştirilen hayvanların niceliği fazla olmasına rağmen nitelikleri halen düşük düzeyde olup. et-süt gibi ürün verimleri başta doğa koşullarının etkisi ile Türkiye ve Avrupa ortalamalarının altındadır. Nüfus azlığı ve ekonomik yetersizliklerin de etkisiyle ilde hayvancılığa dayalı olarak üretim yapan işletme sayısı kısıtlı düzeyde olup hayvanlardan elde edilen sütler başta kaşar ve diğer peynir türleri ya da süt ürünlerine dönüştürülerek il dışına pazarlanmakta et amaçlı yetiştirilen hayvanların çok büyük kısmı ise canlı olarak il dışına satılmaktadır. Toplam 300.000 civarında nüfusa sahip olan ilde, ekonomisi doğrudan hayvancılığa bağlı nüfus 200.000 civarındadır 

Anahtar Kelimeler: Kars, Hayvancılık, Tarım, Flora

Abstract

Located largely on a tableland with an average altitude of 2.000 meters in the Northeastern Anatolia and mostly covered with volcanic materials, Kars province territories are under the influence of harsh continental climate, which is long and cold in winters and short, chilly and rainy in summers. As a result of this general condition, vegetative agricultural activities are limited in the province and the human economic activities have developed mainly on the basis of livestock breeding, depending on the Alpin pastures that turn green in May and remain green until August.

With the influence of natural and human environmental conditions, the animal existence in the province varies by years, yet generally shows a tendency to increase. As of 2015, the province where nearly 1.000.000 bovine and ovine animals live represents 1.7 % of the total animal existence in Turkey.

Despite the high quantity of animals bred in the province, their qualities are still at low levels and the productivities of products, like meat and dairy, are below Turkish and European averages with the influence of natural conditions, in particular. The number of businesses producing on the basis of livestock breeding in the province is limited due to the influence of under population and economic inadequacies, while the milk collected from animals are converted into primarily kashar cheese, as well as other cheese types, and dairy products and marketed outside the province. Majority of the animals raised for meat, on the other hand, is sold outside the province as livestocks. The population, economy of which is directly associated with livestock breeding, is around 200.000 in a province with a population of approximately 300.000 in total.

Key Words: Kars, Livestock Breeding, Agriculture,Flora

 Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.33180

Referanslar


ATALAY, İ., 2008, Ekosistem Ekolojisi ve Coğrafyası, Meta Basım Matbaacılık, İzmir

ATALAY, İ., MORTAN., K., 2003.,Türkiye Bölgeler Coğrafyası, İnkılap Yayınevi, İstanbul.

DEMİR, M. 2013., Kars Kent Coğrafyası, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Doktora Tezi (Basılmamış), Erzurum.

DEMİR, M. (2014). Kars İlinin Arıcılık Potansiyeli ve Değerlendirme Durumu. Doğu Coğrafya Dergisi, 19(32), 209-230.

DOĞANAY, H., 2011, Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Pegem Akademi Kitapevi, Ankara

KARS İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 Yılı İl Brifing Raporu

KOCA,H., SEVER, R.,2006, Karlıova’da(Yukarı Göynük Çayı Havzası) Büyük ve Küçükbaş Hayvancılık. Doğu Coğrafya Dergisi. Sayı:16, Erzurum

KODAY, S., 2005, Doğu Anadolu Bölgesinde Hayvancılık. Atatürk Üniversitesi Yay.949, Fen-Edb. Fak. Yay. No. 104, Araştırma Serisi No.74, Erzurum..

ÖZÇAĞLAR, A., 1995, Türkiye’de Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvanların Coğrafi Dağılışı, Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Ankara.

ŞAHİN, İ.F., GÖK, Y., 2004, Erzincan İli’nde Arıcılık. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 11, ERZURUM

ŞAHİN, İ.F., ZAMAN, M., 2010, Hayvancılıkta Önemli Bir Yem Kaynağı: Silaj. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 23, ERZURUM

ÜNAL,Ç., 2004, Erzurum’un Hayvancılık Potansiyeli. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:12, s.259-276, Konya

TATLI, A., 1988, Erzurum Bölgesinin Yaygın Çayır ve Mera Bitkileri, Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü Yayınları, Ankara.

http://www.fao.org/3/a-i3590e pdf, FAO Statıstıcal Yearbook, 2014 10.10.2015

http://www.hgk.msb.gov.tr/hgk/uygulamalar/haritauygulama/il_ilce_alanlari.pdf

http://tuikapp.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul. 19.09.2014

http:/7 http://tumas.mgm.gov.tr/wps/portal/ 01.06.2013

http://www.solargis.com. 11.12..2013

Arcgis 10.2 free trial version
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/