KIZILCAHAMAM İLÇESİNİN TURİZM POTANSİYELİ ve GELİŞTİRİLMESİ

Nedim Usta, Mehmet Zaman
3.561 615

Öz


Kızılcahamam ve çevresi, tarih boyunca orduların ve ticaret kervanlarının güzergâhında olmuştur. Hem bu özelliği ile hem de doğal değerleri ile Kızılcahamam turistik açıdan dikkat çekici bir durumdadır. Sahip olduğu doğal ortamı ve bozulmamış çevresi, turizme uygun iklimi, termal kaynakları, ülkemizin başkenti ve ikinci büyük şehri olan Ankara’ya yakınlığı ve kolay erişilebilirliği, zengin tarihi ve kültürel değerleri, her mevsim turizm olanaklarının bulunması, coğrafi konumu nedeniyle ana pazarlara yakınlığı, alternatif turizm türleri için potansiyelinin yüksekliği ve giderek artan çekiciliği, ilçe turizminin gelişmesi için büyük avantajlar sunmaktadır. Bunlara binlerce yıllık tarihi geçmiş, birçok tarihsel yapı ve doğa koruma alanlarının varlığı, sosyo-kültürel açıdan oldukça çeşitlilik göstermesi, yöre halkının misafirperverliği, el sanatları, yöresel yemekleri ve festivalleri gibi kültürel ve sosyal özellikler de ilave edilebilir.

 Anahtar Kelimeler; Kızılcahamam, turizm, alternatif turizm, kültürel miras, termal kaynaklar


Anahtar kelimeler


Kızılcahamam, turizm, alternatif turizm, kültürel miras, termal kaynaklar

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.38167

Referanslar


Altıkulaç, A., 2012, Kızılcahamam’ın Ekoturizm Potansiyeli: İlçenin Sürdürülebilir Kalkınmasına Ekolojik Bir Yaklaşım. Kızılcahamam ve Çamlıdere Sempozyumu Kızılcahamam ve Çamlıdere Bölgesinde Sağlık, İnanç ve Doğa Turizminin Geliştirilmesinde Gençlerin ve Yerel Esnafın Rolü, 17 Kasım 2012, (s.164-196), Ankara: Ankara Kalkınma Ajansı.

Ankara İli Doğa Turizmi Master Planı, 2013, Ankara.

Durmuş, İ., 2012, Tarih Öncesinden Türk Yurdu Oluşu Sürecine Kızılcahamam-Çamlıdere’nin Tarihi Gelişimi. Kızılcahamam ve Çamlıdere Sempozyumu Kızılcahamam ve Çamlıdere Bölgesinde Sağlık, İnanç ve Doğa Turizminin Geliştirilmesinde Gençlerin ve Yerel Esnafın Rolü, 17 Kasım 2012, (s.4-16), Ankara: Ankara Kalkınma Ajansı.

Eker, M., 2001, Yabanabad 2000. Ankara: Kızılcahamam Belediyesi Yayınları.

Emekli, G., 2006, Coğrafya, Kültür ve Turizm: Kültürel Turizm, Ege Coğrafya Dergisi, 15 (1-2), 51-59.

Erdoğan, A., 2010, Geçmişten Günümüze Kızılcahamam ve Çamlıdere. Ankara: Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yayınları. Ankara.

Keskin, Y., 2008, Termal Turizm İşletmelerinde Müşteri Tatmininin Ölçülmesi Kızılcahamam Örneği. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce.

Kızılcahamam Belediyesi Yayınları, 2011, Kızılcahamam. Özyurt Matbaacılık, Ankara.

Kızılcahamam Belediyesi, Kızılcahamam-Çamlıdere Jeoparkı Türkiye’nin İlk Doğa Koruma ve Uygulama Projesi, Ankara.

Koçan, N., 2011, Jeoturizm Planlaması ve Peyzaj Mimarlığı Açısından Bir Değerlendirme: Kızılcahamam-Çamlıdere Jeoparkı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 48 (1), 47-53. İzmir.

Koçan, N., 2012, Ekoturizm ve Sürdürülebilir Kalkınma: Kızılcahamam-Çamlıdere (Ankara) Jeopark ve Jeoturizm Projesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2 (6), 69-82, Trabzon.

Özaktan, G., 2009, Kızılcahamam İlçesi Halk İlaçları.. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Turan, A. N. (1999). Yabanâbâd Tarihini Ararken (Kızılcahamam-Çamlıdere) XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıla Bir Genel Tasvir ve Tahlil Denemesi. Kızılcahamam Belediyesi Yayınları, Ankara.

Turan, M. 2007, Fayda-Maliyet Analizi Kapsamında Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı İncelemesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Usta, N., 2015, Kızılcahamam İlçesinin Turizm Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.

Zaman, M., 2008, Fırtına Deresi Havzası ve Kaçkar Dağları Milli Parkı’nın Alternatif Turizm Açısından Önemi. Atatürk Üniv. Sosyal Bil. Enst. Derg. Cilt:12, Sayı:2, Erzurum.

Zaman, M., 2008, Fırtına Deresi Havzası ve Kaçkar Dağları Milli Parkı’nın Ekoturizm Potansiyeli, Çeşitlendirilmesi ve Gelişme Olanakları. Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 41, Erzurum.

Zaman, M., 2010, Doğu Karadeniz Kıyı Dağları’nda Dağ ve Yayla Turizmi. Atatürk Üniversitesi Yay. No: 977, Edebiyat Fakültesi Yay. No: 134, Araştırmalar Serisi No: 110, Erzurum.

Zaman, M., 2012, Trabzon İlinin Turizm Coğrafyası: Potansiyel-Alternatifler-Planlama. Atatürk Üniversitesi Yay. No: 999, Edebiyat Fakültesi Yay. No: 137, Araştırmalar Serisi No: 113, Erzurum.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/