DOĞU KARADENİZ’DE GELİŞME POTANSİYELİ YÜKSEK BİR YAYLA TURİZM MERKEZİ: KULAKKAYA YAYLASI

İbrahim SEZER
4.224 1.330

Öz


     Yayla sahaları, barındırdıkları doğal ve beşeri turistik kaynakları nedeniyle insanların ilgi ve beğenisine mazhar olmaktadırlar. Nitekim yaylalar sadece temiz havası, şifalı suları, kendilerine has iklimi ve bitki örtüsüyle değil aynı zamanda yayla yaşamının en güzel örneklerinin yansıdığı kültürel çekicilikleriyle de dikkati çekmektedirler. Son dönemlerde klasik turizmin sıradanlığından ve kalabalıklığından sıkılıp, sakinlik ve sessizlik arayan, bu amaçla alternatif turizm türlerine yönelen insanlar için yayla sahaları, önemli cazibe kaynaklarıdır. Bu bağlamda gelişmeye başlayan yayla turizmi, alternatif turizm türleri içerisinde her geçen gün daha da ön plana çıkmaktadır.

     Ülkemizde de son yıllarda iyice adından söz ettiren yayla turizmi aktiviteleri için, Doğu Karadeniz Bölümü’nde, inceleme alanımızın da içerisinde bulunduğu Giresun ili, değerlendirilebilecek düzeyde turizm potansiyeline sahiptir.  Giresun ili, 3 yayla turizm merkezi ve yayla turizminin geliştirilmesine elverişli birçok yayla sahasını barındırmaktadır. Bu bağlamda Dereli ilçesi Yavuzkemal Beldesi’ne bağlı Kulakkaya Yaylası, barındırdığı doğal ve beşeri turistik kaynak potansiyeli dikkate alınarak 1991 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi olarak ilan edilmiştir. Kulakkaya Yaylası, başta doğal güzellikleri (sıra dışı doğası, zengin bitki örtüsü, tertemiz suları ve havası vb.) olmak üzere, Karadeniz yayla kültürüne has çekicilikleriyle (yöresel yemekler, geleneksel meskenler, el sanatları, yöresel müzik, oyunlar vb.) geliştirilebilecek bir turizm varlığına sahiptir. Bu çevrede doğa yürüyüşü, atlı doğa yürüyüşü, foto safari, jeep safari, bisiklet safari, botanik turizmi, yaban hayatı gözlemciliği gibi birçok turistik aktivite yapılabilir. Bunun yanı sıra dağ turizmi, kış turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi gibi turizm türleri açısından da uygun koşullara sahiptir. İşte bu yüksek turizm potansiyeline sahip olan Kulakkaya Yaylası, gerekli turistik altyapı, konaklama ve erişim olanaklarının geliştirilmesiyle, etkili tanıtımlarla ve hepsinden önemlisi koruma-kullanma dengesinin gözetildiği uzun vadeli sürdürülebilir planlamalarla yayla turizminde markalaşma yolunda önemli aşamalar kat edebilecektir.

A Highland Tourism Center in Eastern Black Sea Region with High development Potential: Kulakkaya Highland

Highland areas attract people's interest because they contain natural and social tourist resources. Indeed, highlands attract attention not only due to clean air, springs, healing waters, own unique climate and fauna but at the same time due to cultural attractiveness where finest examples of highland life can be experienced. Highland areas are source of considerable charm recently for people who are tired from the classical tourism mediocrity and the crowd and looking for calmness and silence and accordingly turning to alternative types of tourism. Highland tourism started to develop in this context has come noteworthy every day among alternative types of tourism.

For highland tourism activities prominently known in recent years in our country, the city of Giresun within Eastern Black Sea Region has a level of tourism potential to be assessed in in our research area. Giresun city covers three highland tourism centers and highland area suitable for development of t highland tourism. Considering potential natural and social touristic resources Kulakkaya Highland of Yavuzkemal County in Dereli district was declared as a tourism center by the Council of Ministers in 1991 in this regard. Kulakkaya Highland has great tourism assets to be develop including primarily natural beauty (unusual nature, rich fauna, clean water and air, etc.) and  unique culture charm of Black Sea highland culture (local dishes, traditional dwellings, crafts, local music, games, etc.).In this environment it is possible to perform many touristic activities like hiking, horse trekking, photo safaris, jeep safaris, bike safaris, botanical tourism and wildlife watching. In addition the region has favorable conditions in terms of many types of tourism such as mountain tourism, winter tourism, health tourism and cultural tourism. Kulakkaya Highland with such a high tourism potential will achieve significant success on the way of creating trademark in highland tourism with development of necessary touristic infrastructure, accommodation and access facilities, effective promotion and more important than all these with a long-term sustainable planning where protection-utilization balance is taken into account.


Anahtar kelimeler


Kulakkaya, Yayla, turizm, Potansiyel

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.21997

Referanslar


Anonim, (2012 b), Giresun İli Turizm Rehberi, Giresun Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Giresun.

Anonim, (2013), Giresun İl Raporu, T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Giresun.

Anonim, (2013b), Giresun İli Doğa Turizmi Master Planı(2013-2023), Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12 Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü, http://bolge12.ormansu.gov.tr/Erişim Tarihi: 16.09.2013).

Atalay, İ., (1994), Türkiye Vejetasyon Coğrafyası, Ege Üniv. Basımevi Bornova, İzmir.

Atalay, İ., (1997), Türkiye Coğrafyası, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.

Aydın, Ö. ve Lakot Alemdağ, E., (2014), “Karadeniz Geleneksel Mimarisinde Sürdürülebilir Malzemeler; Ahşap ve Taş”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7 Sayı: 35, s.394-405.

Bakırcı, M., (1992), Doğu Karadeniz Bölgesinin Turizme Kazandırılması, Doğu Karadeniz Turizmi Konferans-Workshop(22-25 Haziran 1992), Trabzon.

Bayram, N., (2001), Turizm Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Kümbet Yaylası (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniv. Sosyal Bil. Enst., Erzurum.

Bekdemir, Ü., (2000), Giresun Kent Coğrafyası, Atatürk Üniv Sos. Bil. Enst., Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum.

Bekdemir, Ü-Özdemir, Ü., (2002), Doğu Karadeniz Bölümünde Gelişmekte Olan Yayla Turizm Merkezlerine Bir Örnek: Bektaş Yaylası, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 7, s.7-37, Konya.

Doğanay, H., (2001), Türkiye Turizm Coğrafyası, Çizgi Kitabevi, Konya.

Doğaner, S.,(2001), Türkiye Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul.

Fatsa, M., (2010), XV ve XVI. Yüzyıllarda Giresun (Sosyal ve Ekonomik Hayat), Giresun İl Özel İdaresi Kültür Serisi-1, Bilge Ajans Yayın Matbaa, Ankara.

Gülez, S., (1992), Doğu Karadeniz Bölgesi İçin Yeşil Turizm Planlama İlkeleri, Doğu Karadeniz Turizmi Konferans-Workshop(22-25 Haziran 1992), Trabzon.

Kiper P. ve Işın B., (1992), Doğu Karadeniz Yaylaları Planlama Yaklaşımı, Doğu Karadeniz Turizmi Konferans-Workshop (22-25 Haziran 1992), Trabzon.

Koca, H. ve Sever, R., (2003), “Giresun Ormanları ve Başlıca Sorunlar”, Yeşil Giresun Gazetesine Göre Cumhuriyetin İlk Yıllarında Giresun Sempozyum Bildirileri, Ümit Ofset Mat. s. 117-128, Ankara.

Koçman, A., (1993), Türkiye İklimi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları:72, İzmir.

Somuncu, M., (2008), “Doğu Karadeniz Bölümü’ndeki Dağlık Alanların Kalkınmasında Kırsal Turizmin Yeri ve Önemi: Giresun İli Örneği”, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu (09-11 Ekim 2008) Bildiriler Kitabı Cilt: II, s.443-456, Giresun.

Somuncu, M., Çabuk Kaya, N., Akpınar, N., Kurum, E., Özelçi Eceral, T., (2012), Doğu Karadeniz Bölgesi Yaylalarında Çevresel Değişim, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 362, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No: 2, Ankara.

Sümerkan, M. R., (1990), Biçimlendiren Etkenler Açısından Doğu Karadeniz Kırsal Kesiminde Geleneksel Evlerin Yapı Özellikleri (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Ülker, İ., (1992), Dağ Turizmi(Planlama Yöntemleri, Yüksek Dağlarımız ve Kayak Merkezleri), Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara.

Zaman, M., (2007), Doğu Karadeniz Kıyı Dağlarında Yaylalar ve Yaylacılık, Atatürk Üniversitesi Yayınları No. 960, Fen-Edebiyat Fak. Yay. No: 105, Araştırma Serisi No: 75, Erzurum.

Zaman M., Şahin, İ.F., Bayram, N., (2007), “Doğu Karadeniz’de Alternatif Bir Turizm Merkezi: Kümbet Yaylası”, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 17, s. 33-65. Konya

Zaman, M., (2012), Trabzon İlinin Turizm Coğrafyası, (Potansiyel, Alternatifler, Planlama), Atatürk Üniversitesi Yayınları No. 999, Fen-Edebiyat Fak. Yay. No: 137, Araştırma Serisi No: 113, Erzurum.

http://www.yesilgiresun.com.tr/saglik/3-kisiden-biri-uykuya-dalmakta-sorun-yasiyor-h6633.html(Son Erişim Tarihi:18.03.2015).

http://giresun.ormansu.gov.tr/Giresun/avlaklar(Son Erişim Tarihi: 15.07.2014).

http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,11533/yayla-turizm-merkezleri.html(Son Erişim Tarihi: 28.03.2014).
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/