HAYVAN VARLIĞINA GÖRE ÇANAKKALE BİYOGAZ POTANSİYELİNİN TESPİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA-A STUDY FOR DETERMINATION OF BIOGAS POTENTIAL in ÇANAKKALE, ASSETS BY ANIMALS

Rüştü ILGAR
2.339 479

Öz


Çanakkale’de şu an bir biyogaz tesisi bulunmamaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerle görülmüştür ki Çanakkale önemli miktarda biyogaz üretim potansiyeline sahiptir. Çanakkale İl Tarım Müdürlüğü’nden alınan büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan sayılarından ve bu hayvanların gübre miktarları hesaplanarak yıllık toplam 96 934 753 m³ miktarında biyogaz elde edilebileceği hesaplanmıştır. Bu hesaplama yapılırken kimyasal ve biyolojik faktörlerin en uygun seviyede olduğu kabul edilmiştir. Trakya’da genelinin sahip olduğu potansiyelden sonra ikinci sırada yer almaktadır.

 ABSTRACT

Currently, there is not any biogas plant in Çanakkale. Results of the study indicate that Çanakkale has a grand potential of biogas production. From the number of the animals (bovine, ovine and poultry), received from Çanakkale Provincial Directorate of Agriculture, and the calculation of the manure, it is calculated that approximately 96 934 753 m3 of biogas could be gained, annually. During the process, it is taken into consideration that chemical and biological factors are at optimum level. Çanakkale is in the second rank after the potential general of Thrace area. 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.08733

Referanslar


Atılgan, İ., 2000, Türkiye’nin enerji potansiyeline bakış. Gazi Üniv. Müh. Fak.Der., 15,1, 31-47

Akbulut, A., Dikici, A., 2004. “Elazığ İli’nin Biyogaz Potansiyeli ve Maliyet Analizi”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, , Cilt No:2, Sayı No:2, Sayfa:36-41, Şubat 2004.

Bilir, M., Karabay, E., Deniz, Y., Katlı, N. 1982. Biyogazın Önemi, Yararlan, Kullanımı, Biyogaz Tesislerinin Tasannu ve Türkiye'de Yaygınlaştırma Olanakları. Köy Hizmetleri Ankara Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara.

Bilir, M., Karabay, E., Deniz, Y., 1983. “Biyogaz Üretimine Yönelik Değerlerin Saptanması’’, Toprak Su Araştırma Ana Projesi, proje no: 872, Ankara,

Deublin, D., Steinhauser, A., 2010. “Biogas From Waste and Renewable Resources, 2nd, Revised and Expanded Edition, Wiley VCH

Demirbaş, A., 2006. “Turkey’s Renewable Energy Facilities in the Near Future”. Energy Sources, Part A. 28, 527-536

Eryaşar, A., 2007. Kırsal Kesime Yönelik Bir Biyogaz İsteminin Tasarımı, Kurulumu, Testi Ve Performansına Etki Eden Parametrelerin Araştırılması, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Güneş Anabilim Dalı (Doktora Tezi), Danışman:Prof Dr Günnur KOÇAR, İzmir

Flotats, X., 2000. “La Digestió Anaeròbia Com Alternativa De Tractament O Com Procés Previ Al Procés De Compostatge”, 4ª Jornada Tècnica Sobre la Gestió de Residus Municipals: Residus Orgànics Municipals i Compostatge, Barcelona, 2000.

Ghosh, S., 1985. “Solid-Phase Methane Fermantation Of Solid Wastes”. Trans ASME, 107, 402-405.

Göğüş, A.Y., 1986, “İşte Biyogaz”, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt 9, Sayı 4, s. 42 44.

Güç, M., Yılmaz, V., 2008. “Organik Atıklardan Kaynaklı Sera Gazları Salınımlarının Azaltılmasında Anaerobik Bozundurmanın Önemi”, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu UTES, 2008, İstanbul.

http://www.uteg.org/makaleler/organik_atiklardan_kaynakli_sera_gazlari.pdf , Erişim Nisan 2015.

Gürel, A., 2010. “Tekirdağ İlinin Keşfedilmeyen Değerlerinden Biyogaz Potansiyeli”, Tekirdağ Değerleri Sempozyumu, 21 Ekim 2010., Ege Basım, Ataşehir ,İstanbul,s.62-75

Kaygusuz, K., Türker, M.F., 2002. Biomass Energy Potential in Turkey, Renewable Energy, 26, pp 661-678.

Koçar, G., 2009. “Kırsal Kesim Biyogaz Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması, Güdümlü Teknoloji Geliştirme Projesi”, Proje No: 07/Dpt/003, Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, İzmir,

http://egeweb.ege.edu.tr/eusolar/files/biyogaz%20dpt%20projesi.pdf, Erişim Ekim 2010.

Köse, F., 1998. “Güneşli Isıtmalı Biyogaz Üretimi”, Enerji Workshop-I, Alternatif Enerji Kaynakları, Selçuk Üniversitesi- Ege Üniversitesi, Konya.

Safley, L.M., Casada, M.E., Woodbury, J.W.,Roor, K.F., 1992. (USEPA Report’dan alıntılanarak, orijinal metin görülmemiş), “Global Methane Emission From Livestock And Poultry Manure”. 400/ 1-91/ 048.

Sakulin C., 2009. “Country Specific Conditions for the Implementation of Biogas Technology Comparison of Remuneration”,

http://www.fedarene.org/publications/Projects/BIOGAS/publications/Compariso n_of_Remuneration_in_9EU_countries_in_2008-final.pdf

Speece, R.E., 1996.”Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewater”, Arche Press, Tennesse, 1996

Staffort, D.A., Hawkes, D.L. ve Horton, H.R., 1980. “Global Methane Production from Waste Organic Matter”, Revision of a 1974 Agriculture Canada Publication, no: 1528, Canada

Şen, H.M., 2007. “Türkiye’nin Genel Enerji Durumu, Türkiye’de Enerji ve Geleceği”, İTÜ Görüşü, 27-35, Nisan 2007, İstanbul.

Soylukan, Ş., Akdoğan, F., 2001. “Kırsal Kesimdeki Küçük Bir Aile İçin Biyogaz Üretim Tesisi”, VI. Türk-Alman Enerji Sempozyumu, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Çevre Korunumu, 21-24 Haziran 2001

Sözer, S., Yaldız, O., 2006. “Sığır Gübresi ve Peynir Altı Suyu Karışımlarından Biyogaz Üretimi Üzerine Bir Araştırma”, 19(2): 179-183

Türker, M., 2007. Biyogaz Teknolojisi, Çevkor Vakfı Yayınları 9, İzmir.

Tolay, M., Yamankaradeniz; H., Yardımcı, S., Reiter, R., 2008. “Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi”, VII. Ulusal temiz enerji sempozyumu, UTES 2008, 17-19 Aralık 2008, İstanbul.

Topaloğlu, B., İmren, V. 2011, “Samsun İlinde Biyogaz Enerjisi Potansiyeli ve Uygulanabilirliği”, Samsun Sempozyumu, 13 Ekim 2011, 3.oturum sunumu

Toruk, F., 2003. “Biyogaz”, Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknoloji Dergisi, Sayı 104, s.52-55, ISSN 1303-4782, İstanbul

Totzke, D.E., 2008. “Anaerobic Treatment Tecnology” Overview. Applied Technologies, Inc.

Trend- und Marktforschung http://www.trendresearch.de, Erişim Ağustos 2014.

Türker, M., 2008. “Anaerobik Biyoteknoloji ve Biyoenerji Üretimi”, Çevkor Vakfı Yayınları, İzmir, 260. s.7

http://www.bio-energie.de/biogas/biogasanlagen-in-deutschland/ http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/biyogaz.aspx Erişim Ağustos 2014.

http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro212biogas.pdf http://www.pigm.gov.tr/istatistikler.php Erişim Ağustos 2014.

EurObserv, ER 2006 http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/observ/baro173a.pdf Erişim Ağustos 2014.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/