TEKİRDAĞ’IN EĞİTİM COĞRAFYASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

VEDAT ŞAHİN
2.733 431

Öz


Eğitime önem veren toplumların geçmişte olduğu gibi günümüzde de kalınmışlık düzeyleri ileridir. Bununla birlikte günümüzde eğitimli kişi sayısı kadar eğitimin mahiyeti değer kazanmıştır. Ayrıca eğitimin toplumun geneline yayılmış olması da önemlidir. Eğitime ait özellikleri tespit etmek için ülkeler çeşitli kurumlar tarafından araştırmalar yapmakta ve veriler toplamaktadır. Elde edilen veriler çeşitli uzmanlık dalları tarafından kendi yöntemlerine göre yorumlanmaktadır. Eğitim coğrafyası da nüfusun eğitim ile ilgili verileri üzerine inceleme ve değerlendirmeler yapmaktadır. Diğer taraftan yerküre üzerine doğal kaynaklar ve insan eşit dağılmamıştır. Bu kaynakların nerelerde bulunduğu,  niçin meydana geldiği ve birbirlerine etkileri nelerdir, coğrafyanın konusu olduğu gibi eğitim coğrafyası da bu veriler ile eğitim arasındaki ilişkileri araştırır. Eğitim coğrafyası, ister küresel ölçekte olsun isterse yerel ölçekte olsun eğitime ait verileri doğal ve beşeri şartlar ile ilişkilendirerek ortaya koyar. Eğitim coğrafyası,  insanların eğitimsel niteliklerini sebep ve sonuçları ile açıklar. Tekirdağ ilinin de eğitim coğrafyası açısından değerlendirilmesi önemlidir. Tekirdağ’ın hangi ilçelerinde eğitim durumu nedir ve nüfus ne düzeyde eğitim almıştır, konusu incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken bir husustur.

Çalışma, eğitim coğrafyası yönü ile Tekirdağ’ın eğitim durumunu ele alması ve verileri değerlendirmesi açısından önemlidir. Çalışmada TÜİK’in istatistik verileri kullanılmıştır. Ayrıca konu üzerine veriler ortaya koymuş olan kaynaklardan da yararlanılmıştır.  Çalışmada elde edilen verilere göre Tekirdağ’ın öğrenci ve öğretmen ortalamaları Türkiye ortalamaları civarındadır. Bununla birlikte yoğun göç alan ve nüfusu artmaya devam eden İl’de okul açığının oluşmaması ve eğitimde aksamaların meydana gelmemesi için yatırımların devam etmesi gereklidir. Aksi takdirde eğitim alanında yetersizlikler yaşanmaya başlayacak ve sorunlar oluşacaktır.

Sonuç olarak, Tekirdağ’a ait eğitim verilerinden hareketle, ilin eğitim durumunu ortaya koyacak bazı göstergeler üzerinde durulmuş ve nüfusun eğitim coğrafyası açısından incelemesi yapılmıştır.


Anahtar kelimeler


Education, Geography, Tekirdağ, Education Geography

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.11694

Referanslar


Akyüz, H. (2001). Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram ve Alanları Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Çakmak, Ö. (2008). Eğitimin ekonomiye ve kalkınmaya etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 11, 33-41.

Çalışkan, S., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2013). Türkiye’de eğitim-ekonomik büyüme ilişkisi: 1923-2011: kantitatif bir yaklaşım. Yönetim Bilimleri Dergisi, 11( 21), 29-48).

Çolak, N. (2009). Eğitim Coğrafyası Bakımından Doğu Anadolu Bölgesi İllerinde Okullaşma Oranları(1980-2000). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Çorbacıoğlu, N. (2007). Çivril İlçesinde Eğitim Coğrafya İlişkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Çöl, M. (2010). Sandıklı İlçesinde Eğitim-Coğrafya İlişkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Doganay, H. ( 1994). Türkiye Beşeri Coğrafyası. Ankara: Gazi Büro Kitapevi.

Doğanay, H ve Zaman, S. (2002). Ortaöğretim coğrafya eğitiminde hedefler- stratejiler ve amaçlar. Doğu Coğrafya Dergisi, 7(8), 10-25.

Hoşgörür, V. ve Zengin, G. (2005). Ekonomik ve sosyal kalkınmada eğitim, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2), 2-12.

Işık, E. (2013). Erzurum İli’nin Eğitim Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Koday, S. (2005). Gümüşhane ilinin eğitim coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 45-56.

Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2014/2015, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı İstatistik Yayını.

Şahin, V. (2014). Tekirdağ ilinde nüfus ve yerleşmenin coğrafi analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,7 (35), 345-357.

Telatar, O. M. ve Terzi, H. (2010).Nüfus ve Eğitimin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(2), 197-214.

TRAKYA BÖLGE PLANI TR21, 2010-2013 (2010). pdf. www.trakyaka.org.tr adresinden 8.01. 2015 tarihinde indirilmiştir.

TÜİK, Sayılarla Türkiye: Tekirdağ- Edirne- Kırklareli, 2015 Nisan Sayısı.

Tüik, 1927 Nüfus Sayımı.

Tüik, 2000 Genel Nüfus Sayımı: Tekirdağ, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü.

TÜİK, Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2013/2014.

World Bank. (1990). Education and Devolopment, Past Evidence and Further Analyisis, Research Paper, Washington D.C. 1990.

www. Tuik .com.tr. Tüik, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı, 2015.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/