İSÇEHİSAR İLÇESİNDE MERMER SANAYİSİ VE ÇEVRE SORUNLARI

Barış Taş, Muammer Çakır
1.714 425

Öz


Afyonkarahisar, mermer potansiyeli itibariyle gerek Türkiye gerekse dünya ölçeğinde öneme sahip olan bir ildir. Bu potansiyelin gerektiği gibi değerlendirilebilmesi, hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Afyonkarahisar ili ve özellikle İsçehisar ilçesinin mermer sektöründe ön plana çıkması, kuşkusuz bölgenin jeolojik yapısıyla yakından ilişkilidir. Jeolojik yapının elverişli olması, hammaddeye yakın olma durumu, mermer ocaklarının konumu ve ulaşım ağlarının gelişmişliği gibi unsurlar ilçede mermer sanayisinin gelişmesini etkilemiştir.  İsçehisar ilçesinin Afyonkarahisar il merkezine yakınlığı da mermer sanayisi için ihtiyaç duyulan işgücünün kolayca teminine olanak sağlamıştır. Fiziki ve beşeri ortamı ele alan araştırmalarda farklı yöntemler kullanılmaktadır. İsçehisar ilçesinde mermer sanayisinden kaynaklanan çevre sorunlarının ele alındığı bu çalışmada uzaktan algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve arazi gözlem yöntemlerinden faydalanılmıştır. İsçehisar ilçesinde yoğun olarak bulunan mermer fabrikaları, ilçede yanlış arazi kullanımı, gürültü ve görsel kirlilik ile katı atık sorunlarını beraberinde getirmiştir. İlçedeki mermer sanayisinden kaynaklanan bu çevre sorunlarının önüne geçilmesi için, sahanın coğrafi şartları tüm yönleriyle araştırılmalıdır. Çevre sorunlarının azaltılabilmesi için coğrafi şartlara uygun planlamalar yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada ilçedeki mevcut mermer sanayisi analiz edilmiş ve çevreye olan zararların en aza indirilmesi yönünde planlama önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. 


Anahtar kelimeler


Mermer sanayi, İsçehisar, çevre sorunları

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.25912

Referanslar


Ceylan, H. (2008). Mermer Madenciliği ve Çevre Kanunu, C.B.Ü Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi, 1(9), 29-38.

Çelik, M. Y. ve Tur, Ş. (2012). Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Mermer Artıkları Depolama Sahasının Yer altı Suyuna Olan Etkisinin İncelenmesi, AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, 12 (2), 9-15.

Erinç, S. (1984). Ortam Ekolojisi ve Degradasyonal Ekosistem Değişiklikleri, İst. Üniv. Deniz Bilimleri ve Coğr. Enst. Yay. No: 9, İstanbul.

Garipağaoğlu, N. (2011). Türkiye Ortam Sorunları Coğrafyası, Yeditepe Yayınevi, İstanbul.

Güney, E. (1992). Çevre Sorunları (Ortam Kirlenmesi), Bizim Gençlik Yayınları, Kayseri.

Kibici, Y. Yıldız, A. ve Bağcı, M. (2001). Afyon Kuzeyinin Jeolojisi Mermer Potansiyelinin Araştırılması, Türkiye III. Mermer Sempozyumu (Mersem 2001) Bildiriler Kitabı, 3-5 Mayıs 2001, Afyon, 73-84.

Özçağlar, A. (2011). Coğrafyaya Giriş, Ümit Ofset Matbaacılık, Ankara.

Özdemir, M. A. ve Şenkul, Ç. (2006). İscehisar Havzası’nda Arazi Kullanımı ve Sorunları, Doğu Coğrafya Dergisi, 12 (17), 111-136.

Sanır, F. (2000). Coğrafya Terimleri Sözlüğü, Gazi Kitabevi, Ankara.

Şenkul, Ç. (2006). İscehisar Çayı Havza Yönetimi ve Doğal Ortam İnsan İlişkileri, (Yayınlanmamış YL Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.