Kars İlinin Nüfus Gelişimi ve Başlıca Demografik Özellikleri

Mucip Demir
3.791 533

Öz


Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Doğu Anadolu Bölgesinin Erzurum Kars Bölümü içerisinde yer alan Kars İli, yaklaşık 9939 km2 alana yayılan 8 ilçe ve merkezi ile 383 köy yerleşiminden oluşan idari yapıya sahiptir.

Halen 300.000 civarında nüfusun yaşadığı İl, Türkiye nüfusunun % 0.39’ unu oluşturmakta ve Türkiye illeri nüfus sıralamasında 59. sırada bulunmaktadır. Kars İli, Sahip olduğu km2 ye 30 civarında nüfus yoğunluğu ile Türkiye’de km2 ye 100 civarında bulunan nüfus yoğunluğunun oldukça altında bir yoğunluğa sahiptir.

Doğum oranlarının halen yüksek olduğu Kars İli, doğal nüfus artışı oranının da yüksek olmasına rağmen, başta ekonomik sebeplere dayalı göçler nedeniyle nüfus kaybına uğramaktadır. İl sahip olduğu  %0 -23.01 göç oranıyla Türkiye illeri giden göçler sıralamasında 3. durumda bulunmakta ve nüfus kaybetmeye devam etmektedir. Nüfusun niceliğini ilgilendiren mevcut koşulların devamı halinde ilin nüfus kaybını sürdüreceği düşünülmektedir.

                Sahip olduğu coğrafi konum özellikler nedeniyle nüfus dağılışında büyük farklılıklar göstermeyen Kars İlinde nüfus, daha çok su kaynakları ve ulaşım yolları üzerindeki yerleşimlerinde yaşamaktadır. Nüfusunun yaklaşık 2/3 ü kırsal alanlarda yaşayan ilde bu durum nedeniyle kırsal alanlara özgü nüfus özellikleri dikkat çekmektedir.

 

 

Anahtar Kelimeler:  Kars, Kars İl Nüfusu, Kars İli Demografisi, 


Anahtar kelimeler


Kars, Kars İl Nüfusu, Kars İli Demografisi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.76933

Referanslar


KAYNAKLAR

Badem, C., 2010, “Çarlık Rusya’sı Yönetiminde Kars Vilayeti”. Bir Zamanlar Yayıncılık. İstanbul.

CHP Halkevleri Bürosu, 1943. “Kars” İstanbul.

Demir, M., 2013, “Kars Kent Coğrafyası”., Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Doğanay, H., 1998, “Türkiye Ekonomik Coğrafyası”, Çizgi Kitapevi, Erzurum.

Gündüz, T., 2001 “Kars”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 24, Ankara, s,515

Karagel, H., 2010, “Tarihsel Süreç İçerisinde Doğu Anadolu Bölgesindeki Mülki Yönetim Alanlarının İdari Coğrafya Analizi”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 6/1, Elazığ. s.41-62,

Kars İl Yıllığı, 1999, “Cumhuriyetimizin 75. Yılında Kars”, Önder Matbaacılık Ltd. Şti, Ankara.

Kars İl Yıllığı, 1967, Tisa Matbaacılık Sanayi Tesisleri, Ankara.

Kırzıoğlu, M., F., 1953, “Kars Tarihi”, Işıl Matbaası, İstanbul.

Kızılkaya, O., 2011, “XIX yüzyılda Kars Sancağında Sosyal ve Ekonomik Durum (1830-1877),” (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Oran, A, N., 2007, “Güney Kafkasya’dan Türkiye’ye Gelen Muhacir ve Mültecilerin Durumu (1921-1945)”, AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 35, Erzurum. s,341- 359.

Ortaylı, İ., 1978, “Çarlık Rusya’sı Yönetiminde Kars”, İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, Sayı: 19, İstanbul.

TUİK., 2013, Seçilmiş Göstergelerle Kars.

Ural, S., Orat, A. J., Arslan, O. N., Bingöl, A., Tüysüz, C., 2011, “Kars Tarihi”, Kafkas Üniversitesi Yayınları, Kars.

Yurt Ansiklopedisi, (Anonim). 1981, “Kars”, Cilt VI , Anadolu Yayıncılık, İstanbul.

Zaman, S., Coşkun, O., 2008, “Rize İlinin Nüfus Coğrafyası Özellikleri ve Bunları Etkileyen Etmenler Üzerine Bir İnceleme”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, Erzurum.

http://www.hgk.msb.gov.tr/hgk/uygulamalar/haritauygulama/il_ilce_alanlari.pdf

http://tuikapp.tuik.gov.tr/. 11.10.2014

http:/ http://tumas.mgm.gov.tr/wps/portal/10.11.2014
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/