SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERDE KULLANMIŞ OLDUKLARI ARAÇ-GEREÇLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

İbrahim Fevzi ŞAHİN, Zeynep Taşyürek
1.577 365

Öz


ÖZET

Bu araştırma,  Sosyal Bilgiler derslerinde araç-gereç kullanımıyla ilgili Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini ve araç-gereç kullanımının sınıf içinde uygulanma durumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

Araştırma betimsel tarama modelinde tasarlanmış olup nitel yaklaşım ile yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Erzurum’da görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenleri, örneklemini ise, bu evrenden tesadüfî yöntemle seçilmiş 15 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen verilerle ilgili tablolar hazırlanmıştır. Bu tablolarda öğretmen görüşleri frekans ve yüzdeleri ile verilmiştir.

Araştırmada, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin derslerde kullandıkları araç-gereçleri seçerken ders ve konuyla bağlantısı, öğrenci seviyesine uygunluğu ve öğrencinin derse dikkatini çekmesi gibi kriterlere önem verdikleri görülmüştür. Görüşme yapılan öğretmenlerin tamamının Sosyal Bilgiler dersi için kendileri ya da öğrencileriyle birlikte araç-gereç hazırladıkları sonucuna ulaşılmıştır.  Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin, araç-gereç kullanırken en büyük sıkıntılarının ise haritaların kullanıma elverişli olmamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Sosyal Bilgiler öğretmeni, araç-gereç, okul, Sosyal Bilgiler dersi


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.59489

Referanslar


Alkan, C.(2005). Eğitim Teknolojisi. (7. Baskı) Ankara: Anı yayıncılık.

Ergin, A. (1995). Öğretim teknolojisi. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Güngördü, E., 1997, Coğrafyada Öğretim Metodu, İlkeler ve Uygulamalar. İdeal Copy Yayınları, Ankara.

Güven, S. (1998). İlköğretimde Görev Yapan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Derslerde Araç-Gereç Kullanımına İlişkin Görüş ve Beklentileri. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Konya: Cilt II.

Köymen, Ü.S. (1987). Öğretimde eğitim teknolojisinin önemi ve rolü. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 19-22.

Nalçacı, A., Erçoşkun, M. H. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Derslerinde Kullanılan Materyeller. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (11), 142-154.

Özdemir, S. M. (2000). Müfredat laboratuvar okullarında görev yapan öğretmenlerin eğitim araç gereçlerini etkili kullanma durumlarına ve hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Semerci, A. (2006). İlköğretim birinci kademede görev yapan sınıf öğretmenlerinin, etkili materyal kullanma yeterlilikleri üzerine öğretmen ve yönetici görüşleri (Antalya örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Sönmez, V. , Alacapınar, F. G. (2013). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Tor, H., & Erden, O. (2004). İlköğretim öğrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine bir araştırma. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 3(1), 120-130.

Yalın, H.Ġ. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayın

Yıldırım, A. Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin yayıncılık.

Öztürk, M., K. (2002). Liselerde Coğrafya Öğretiminde Araç-Gereç, Materyal Kullanımı ve Önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, 126-129, Ankara.

Kızılçaoğlu, A., ve Taş, H. İ. (2007). İlk ve Ortaöğretimde Coğrafya Eğitimi ve Öğretiminde Model Küre Kullanımı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 18.

Bircan, T. Ş. ve Safran, M. (2013). Tarih Öğretiminde Haritaların Önemi ve Kullanımı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı:2, 461-476.

İncekara, S., ve Kantürk, G. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Haritalarla İlgili Temel Görüşleri ve Harita Kullanımına Yönelik Yaklaşımları. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 21, 240-257, İstanbul.

Kurtdede Fidan, N. (2008). İlköğretimde Araç-Gereç Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 1(1), 48-61.

Alim, M., ve Dumlu, A. (2007). Coğrafya Öğretmenlerinin Araç-Gereç ve Materyallerden Yararlanma Durumu ile Bunlara Bakışları. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı: 39, 223-235.

Zaman, S., Günal, H. ve Zaman, N. (2011) Tarih öğretmenlerinin harita kullanımı ile ilgili düşünceleri üzerine bir araştırma: Erzurum örneği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 205-218.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/