COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI/GELİŞTİRME DERSİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR

Mete Alım
3.029 1.046

Öz


 

 

 

 

               ÖZET

 

Bu çalışma, daha önce yayınlanan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (ÖTMG) Dersinin Önemi ve Öğretim Sürecine İlişkin Öneriler (Alım, 2007) ve Coğrafya Dersleri İçin Materyal Tasarımı (Alım, 2012) adlı çalışmaların son halkasını oluşturmaktadır. Bu çalışmalarda, dersin öğretim programlarına dahil edilmesi, önemi, amacı ve öğretim sürecine ilişkin önerilere yer verilmiştir. Ayrıca, dersin öğretim sürecinde geliştirilebilecek çeşitli öğretim materyali tasarımları sunulmuştur. Bu araştırma ise, Coğrafya öğretmeni adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı dersi ile, hangi kazanımlara ne derece ulaştıklarını ortaya koyma odaklıdır.

 

Araştırmanın örneklemi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı 5. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır (2007-2013). Veri toplama aracı olarak 27 maddeden oluşan bir anket kullanılmış ve veriler, aritmetik ortalama () ve t-testi ile incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre,  Coğrafya öğretmen adayları hedeflenen kazanımlara büyük oranda ulaşmaktadırlar. Kazanımlara ulaşma düzeyi ise, cinsiyete göre farklılaşmazken; öğretim teknolojilerine ilgi durumuna göre farklılaşmaktadır.

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Öğretim teknolojileri, materyal geliştirme, materyal tasarımı, coğrafya eğitimi, kazanım.Anahtar kelimeler


Öğretim teknolojileri, materyal geliştirme, materyal tasarımı, coğrafya eğitimi, kazanım

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.98864

Referanslar


Alım, M6. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (ÖTMG) Dersinin Önemi ve Öğretim Sürecine Yönelik Öneriler. Doğu Coğrafya Dergisi, 12, 17.

Alım, M. (2012). Coğrafya Dersleri İçin Materyal Tasarımı. Doğu Coğrafya Dergisi, 17, 27.

Aşan, A. ( 2002). Pre-service Teachers’ Use of Technology to Create Insructional Materials: a School-college Partnership. Technology, Pedagogy and Education, Vol. 11, No. 2.

Bektaş, F. Nalçacı, A. ve Ercoşkun, H. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı”Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 2 (2).

Betrus, A.K., Molenda, M. (2002). “Historical Evolution of Instructional Technology in Teacher Education Programs”, Techtrends for Leaders in Education and Training, Vol. 46, No 5: 18-21.

Doğanay, H.,Zaman, S. ve Alım, M. (2001). Ortaöğretim Coğrafya Öğretiminde Klasik Ders Materyali ve Coğrafya Öğretmenlerinin Bunlardan Yararlanma Sıklığı. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:6, Konya.

Güven, S. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Kazandırdığı Yeterlikler Yönünden değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (2), 165–179.

Hu, P.J., Clark, T.H.K., Ma, W.W. (2003). “Examining technology acceptance by school teachers: a longitudial study”, Information & Management, Vol. 41, No. 2: 227-241,

İşman, A. (2002). Sakarya İli Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Yönündeki Yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, Vol. 1, No. 1. http://www.tojet.net/articles/317.htm.

İşman, A. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (1. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Mc Millan, J.H. and Schumacher, S. (2012). Research in Education. New Jersey:Pearson.

Varank, İ. ve Ergün, S. S. (2005). “Eğitim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme Yeterliliklerinin Belirlenmesi ve Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Bu Yeterlilikle Sahip Olma Derecelerinin İncelenmesi İçin Bir Araştırma Önerisi” XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/