Deney Materyalleri Uygulamaları İle Eğlenceli Coğrafya Öğretimi

Yusuf Kılınç
4.686 3.162

Öz


Bu çalışma, coğrafyayı öğrencilere nasıl daha anlaşılır, kalıcı, somut ve eğlenceli şekilde öğretebiliriz düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Bu amaca uygun olarak Marmara Üniversitesi coğrafya öğretmen adaylarından gönüllük esasına göre oluşturulan 45 kişilik bir çalışma grubu ile 2013-2014 öğretim yılı süresince Ortaöğretim Coğrafya Dersi Programına göre her sınıfa ait öğrenme alanları ve konular ayrı ayrı taranarak buradaki birçok konu ile ilgili deney materyalleri hazırlanmış ve uygulanmıştır. Deney Materyalleri için gerekli malzemeler yakın çevreden temin edilebilecek kolaylıkta ve ucuzlukta olmasına dikkat edilmiştir. Çalışma grubunda bulunan katılımcılar, çalışma başlangıcında deney materyali uygulamalarını hazırlama ve uygulamada başarılı olamayacağı düşüncesinde oldukları belirtmişlerdir. Ancak çalışmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkan deney materyali örneklerindeki öğreticilik başarısı ve özgünlük sonucunda katılımcıların coğrafya öğretimi yapmaya yönelik özgüvenlerinde artış olduğu ve materyal hazırlamada el becerilerinin geliştiği gözlenmiştir. Çalışma sonunda uygulanılan tutum ölçeği ile katılımcıların deney materyali uygulaması ile ilgili görüş ve tutumları belirlenmiştir. Coğrafya öğretiminde deney materyali kullanarak birçok soyut kavram ve konunun, yaparak ve yaşayarak öğrenme ile daha somut ve öğrencilerin ilgi ve merakını artıracak şekilde, eğlenceli olarak öğretilebileceği görülmüştür. Ayrıca çalışma sonunda “Eğlenceli Coğrafya Öğretimi” adlı bir sergi düzenlenerek hazırlanan coğrafya deney materyalleri uygulama örnekleri ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelime: Deney materyali, yaparak ve yaşayarak öğrenme, eğlenceli Coğrafya öğretimi


Anahtar kelimeler


Deney materyali, yaparak ve yaşayarak öğrenme, eğlenceli Coğrafya öğretimi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.09759

Referanslar


Akbulut, G. (2004). Coğrafya ve Aktif Öğrenme Yöntemleri, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 65-77.

Akınoğlu, O. (2004). Yapılandırmacı Öğrenme ve Coğrafya Öğretimi, Marmara Coğrafya Dergisi, 10: 73-94.

Alım, M. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (ÖTMG) Dersinin Önemi ve Öğretim Sürecine İlişkin Öneriler. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:17, Sayfa: 243-262.

Alım, M. ve Girgin, M. (2011). Coğrafya Dersleri İçin Kabartma Harita Yapımı, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 25 Sayfa:183-192.

Alim, M. Dumlu, A. (2007). Coğrafya Öğretmenlerinin Araç-Gereç ve Materyallerden Yararlanma Durumu İle Bunlara Bakışları, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7 Sayı, 39, Erzurum.

Alım, M. (2012). Coğrafya Dersleri İçin Materyal Tasarımı, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 25 Ss. :73-84.

Anderson, R. O. (1976). The Experience of Science : A New Perspective for Laboratory Teaching, Teacher Collage Press, New York.

Artvinli, E (2010), Coğrafya Derslerini Yapılandırmak: Aksiyon (Eylem) Araştırmasına Dayalı Bir Ders Tasarımı, Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 21, Ocak - 2010, S. 184-218,İstanbul.

Barth, J. ve Demirtaş, A. (1997). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Öğretmen Eğitimi Dizisi, Ankara.

Binbaşıoğlu, C. (1994). Genel Öğretim Bilgisi, Kadıoğlu Matbaası, Ankara.

Büyükkaragöz, S. ve Çivi, C. (1999). Genel Öğretim Metotları (Öğretimde Planlama ve Uygulama ), Beta Basım Yayın, İstanbul.

Coşkun, M. (2004). Coğrafya Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Coğrafya Bilim Dalı.

Çepni, S. vd. (2005). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

Demiralp, N. (2007a). Coğrafya Eğitiminde Öğretim Materyalleri, S.Karabağ-S.Şahin (Ed.), Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi, Sayfa:137-174, Gazi Kitabevi, Ankara.

Demiralp, N. (2007b). Coğrafya Eğitiminde Materyaller ve 2005 Coğrafya Dersi Öğretim Programı, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:15 No:1, ss.373-384

Demirci, A., Taş, H.İ. ve Özel, A. (2007).Türkiye’de Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Teknoloji Kullanımı, Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 15 İstanbul.

Doğanay, H. (1993). Coğrafya’da Metodoloji (Genel Metotlar ve Özel Öğretim Metotları), MEB Yayınları, İstanbul.

Doğanay, H. (2002). Coğrafya Öğretim Yöntemleri, Orta Öğretimde Coğrafya Eğitiminin Esasları, Erzurum: Aktif Yayınevi.

Freedman, M. (1996). Relationship among laboratory Instruction, Attitude toward Science and Achievement in Science Knowledge, Journal of Research ın Science Teaching,Vol: 34(4), 343-357.

Girgin, M., Koca, H. ve Sever, R. (2003). Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Harita Seçimi. Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı (9-12 Temmuz 2002) Bildiriler Kitabı, Sayfa:318-324, Gazi Kitabevi, Ankara.

Gök, Y. ve Girgin, M. (2001). Ortaöğretim Coğrafya Programında Deney ve Gezi-Gözlemin Önemi, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt:7 Sayı:6

Gökçe, N. (2009). Genel Fiziki Coğrafya Dersinde Öğretim Materyali Hazırlama Projesi, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 20, ss. 20-41.

Gülersoy, A. E. (2007). Eski ve Yeni 9-10. Sınıf Coğrafya Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 163-173.

Hart, C., Mulhall P., Berry, A., Loughran, J.ve Gunstone R., (2000). What is the Purpouse of this Experiment? Or Can Students Learn Something from Doing Experiments?, Journal of Research ın Science Teaching, Vol.37(7), pp.655-675.

Hesapçıoğlu, M. (1994). Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Programları ve Öğretim, Beta Basım Yayın, İstanbul.

İncekara, S. (2007), Ortaöğretim Coğrafya Eğitiminde Uluslararası Eğilimler ve Türkiye Örneği, Marmara Coğrafya Dergisi, sayı 16, s. 109-130, İstanbul.

İşman, A. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegem A Yayıncılık, Ankara.

Karabağ, S. (2010), "Tarihsel Süreçte Coğrafya Dersi Öğretim Programlarının Gelişimi". İçinde Özey, R. & İncekara, S. (eds.) Coğrafya Eğitiminde Kavram ve Değişimler, PegemAkademi: Ankara.

Karabağ, S. ve Şahin, S. (2007). Coğrafya Dersi Öğretim Programı (2005), S. Karabağ-S. Şahin (Ed.), Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi, Sayfa: 53-74, Gazi Kitabevi, Ankara.

Karakuş, U. (2006). Coğrafyada İklim Konularının Öğretiminde Deney Yönteminin Öğrenci Başarı Düzeyine Etkisi(yayınlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Karakuş, U. (2007). Deney Yöntemi ve Coğrafya Öğretiminde Kullanılması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:8 Sayı:1, Kırşehir.

Karakuş, U. (2009). Coğrafya’da Deneysel Gözlem Uygulaması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1 Sayfa:15-22.

Kaya, Z. (2006). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme, Pegem A Yayıncılık, Ankara.

Kılınç, Y. ve Akengin, Ş. (2013). 2005-2012 Yılları Arasında Üniversiteye Giriş Sınavlarında Yer Alan Coğrafya Sorularının Coğrafya Dersi Öğretim Programı Ve Kazanımlarına Göre Dağılımının İncelenmesi, Marmara Coğrafya Dergisi, sayı 28, İstanbul.

Kılınç, Y. (2013a). Geography Teacher Candıdates’ Competencıes Of Usıng Geography Teachıng Methods And Technıques In A Sample Class Envıronment, The International Journal of Social Sciences, Vol. 013. No. 1, pp 076-091.

Kılınç, Y. (2013b). Deney ve Uygulamalarla Coğrafya Öğretimi. Modern Yöntem ve Tekniklerle Coğrafya Öğretimi. Kaya, H., Özder, A. ve Karatepe, A. (Ed) Pegem Yayınevi (sf 47-83). Ankara.

Küçükahmet, L. (1994). Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara.

MEB, (2005).Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.

MEB, (2011). Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara.

Oğuzkan, F. (1985). Orta Dereceli Okullarda Öğretim (Amaç, İlke, Yöntem ve Teknikleri), Emel Matbaacılık, Ankara.

Özey, R. , Kılınç, Y. ve Ateş, M. (2013). Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitim ve Öğretimi, Pegem Akademi yayınevi, Ankara.

Sever, R. (2010). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Tasarım Örnekleri, Anı Yayıncılık, Ankara.

Sezer, A. (2009). Coğrafya Öğretmenlerinin İnterneti Öğretim Amaçlı Kullanma Durumları, 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi.

Taş, H. İ. (2008). Zihin Haritaları, Harita Okuma Becerisi ve Görselleştirme, R. Özey-A. Demirci (Ed.), Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar, Sayfa:133-169, Aktif Yayınevi, İstanbul.

Tuna, F. (2012). Students’ Perspectives on Active Learning in Geography: A Case Study of Level of Interest and Usage in Turkey, European Journal of Educational Studies, 4(2), 163-176.

Tuna, F. (2013). Ortaöğretim Coğrafya Öğretiminde Kavram Ağı Yönteminin Öğrencilerin Başarısına Etkisi ve Öğrencilerin Yöntem Hakkındaki Görüşleri, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3).

Yalın, H. İ. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Yelken, T.Y. (2012). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Anı Yayıncılık
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/