COĞRAFYAYI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE TANIMLAMAK

Mehmet Değerliyurt, Saye Nihan Çabuk
3.027 627

Öz


 

İnsanla doğa arasındaki etkileşimi araştıran coğrafya bilimi gelişen teknolojik olanaklarla farklı yöntem ve teknikleri de bünyesine almakta ve kullanmaktadır. Bu yöntemleri kullanarak etki alanını daha da genişletmekte bu sayede çağa uyum sağlamaktadır. Günümüz teknolojik olanaklarının coğrafya bilimine kazandırdığı en büyük katkılardan birisi de Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’dir. CBS coğrafyacılara çalışma alanı olan yerkürenin nasıl daha iyi anlaşılacağı, nasıl daha iyi ifade edilebileceği, yeryüzünün kavisli bir görünüm arz eden şekline rağmen teknolojik olanakların sağladığı kolaylıkla nasıl düz bir kâğıda aktarılacağını, yer şekillerinin iki veya üç boyutlu olarak nasıl modellenebileceğini göstermektedir.  Ayrıca CBS çoklu veri katmanlarını bir arada ve ayrı ayrı veri katmanları halinde inceleyerek mevcut bilgileri de kullanarak yeni mekânsal bilgiler oluşturmak amacıyla analizler yapma olanağı sağlar.

21 yüzyılda gelişen teknolojik olanaklar CBS’nin fonksiyonlarının da artmasına neden olmuştur. Bu sayede CBS sadece harita çizmekten ibaret olmayıp aynı zamanda, verilerin sayısal ortamda depolanarak, geleneksel yöntemlere göre daha hızlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. CBS yardımıyla eldeki mevcut verilerden yeni veriler üretilebilmekte ve bu verilere bağlı olarak farklı haritalar oluşturulabilmektedir. Bu sayede veri zenginliği artmaktadır. Ayrıca farklı CBS yazılımları arasında veri dönüştürme işlemi yoluyla yazılım farkının oluşturdukları olumsuzlukların da etkisi azalmaktadır. Diğer yandan CBS ortamında oluşturulan haritalar yine bilgisayar ortamında rahat bir şekilde saklanabilmekte ve zaman içerisinde güncellenebilmektedir. Bu sayede verilerin eskimesi ve güncelliğini kaybetmesinin önüne geçilmektedir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.88722

Referanslar


Yararlanılan Kaynaklar

Abdul-Rahman, A., Pilouk, M., 2008, Spatial Data Modelling for 3D GIS, Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Batty, M., 2010, Using Geographical Information Systems, (Key Methods in Geography, Eds: Nicholas Clifford, Shaun French, Gill Valentine), SAGE Publications Ltd, USA

Chrisman, N.R. (1988) ‘The rise of software: a case study of the Harvard lab’, American Cartographer, 15(3): 291–300.

Clarke, C.K., 2003, Getting Started with Geographic Information Systems, Prentice Hall Series in Geographic Information Science (Fourth Edition), USA

De By, R.A., Knippers, R.A., Sun, Y., Ellis, M.C., Kraak, M.J., Weir, M.J.C., Georgiadou, Y., Radwan, M.M.. vanWesten, C.J., Kainz, W., Sides, E.J., 2001, Principles of Geographic Information Systems (An introductory textbook), ITC Educational Textbook Series 1, Netherlands

Decker, D., 2001, GIS Data Sources, John Wiley & Sons, Inc., USA

Demirci, A., 2008, "Öğretmenler İçin CBS: Coğrafi Bilgi Sistemleri", Fatih Üniversitesi Yayınları

Fazal, S., 2008, GIS Basics, New Age International (P) Ltd., Publishers, New Delhi

MacHarg, I.L., (1992). Design With Nature,John Wiley & Sons, USA

Mc Harg, I., 1969, Design With Nature, Published 1969 by The Natural History Press, 198 pages, USA

Mulcahy, K. A. 2004, Geography Basics, (Ed.Ray Sumner), Vol 1, Salem Press, USA

Neteler, M., Mitasova, H., (2004), Open Source GIS: A Grass GIS Approach Second Edition, Kluwer Academic Publishers, USA

Özçağlar, A., (2006), Coğrafyaya Giriş (Sistematik, Kavramlar, Yöntemler), Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara

Uyguçgil, H., 2009, CBS Veri Tipleri ve Modelleri, (Harita Bilgisi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş, Ed. Alper Çabuk), Anadolu Üniversitesi yayınları, No:1947, Eskişehir

Yomralıoğlu, T., 2005, Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Kavramlar ve Uygulamalar (3. Baskı), Akademi Kitabevi, Trabzon

Web adresleri

Web 1. http://www.esri.com/what-is-gis/overview#overview_panel (Erişim:15.09.2014)

Web 2. http://en.wikipedia.org/wiki/John_Snow_(physician)) (Erişim:15.09.2014)

Web 3. http://www.hgk.msb.gov.tr/dergi/makaleler/130_1.pdf (Erişim:15.09.2014)

Web 4. http://www.unsa.edu.pe/infounsa/wp-content/uploads/2012/11/surface_creation.gif (Erişim:15.09.2014)

Web 5. http://www.esri.com/news/arcwatch/0410/graphics/arcgis10-2-lg.jpg (Erişim:15.09.2014)
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/