Nizip İlçesi’nde (Gaziantep) Prina (Çeltik) Odunun Üretimi Ve Tüketimi

Rıdvan ERDOĞAN
1.556 1.294

Öz


Günümüz dünyasının en önemli gereksinimlerinden biri enerjidir. Enerji ihtiyacımızı karşılamak için doğada var olan fosil kaynaklı enerjiler hızla tüketilmektedir. Ancak fosil kökenli enerji kaynakları tüketim esnasında çevresel tahribatı nedeniyle alternatif enerji kaynakları araştırmaları son yıllarda hız kazanmıştır. Alternatif enerji kaynaklarının doğayla barışık olması tercih edilebilirliğini arttırmaktadır. Bitkisel atıklardan elde edilen bioyakıtlar alternatif enerji kaynaklarındandır. Zeytin bitkisi yağı alındıktan sonra oluşan pozasından alternatif yakacaklardan Prina odunu üretilmektedir. Gaziantep ili Nizip ilçesinde yaygın bir şekilde üretilen zeytin bitkisi bu sektörün ilçede kurulup gelişmesini sağlamıştır. Ucuz ve elde edilebilir bir yakıt olması öncelikle tercih sebepleri arasındadır. Yapılan araştırmalarda linyit kömürüyle eşdeğer kaloriye sahip bir yakacak çeşididir.

                Bu çalışmada Prina odun imalat aşamaları, kullanım alanları, Laboratuar tahlilleri sonuçlarına göre diğer yakacaklarla karşılaştırılması yapılmıştır. Nizip ilçesinde yapılan alan çalışmasıyla bu yakacak türünün çevresel etkileri ve sonuçları tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Prina Odun, Nizip ilçesi, Alternatif enerji 


Anahtar kelimeler


Prina Odun, Nizip ilçesi, Alternatif enerji

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.79111

Referanslar


Acaroğlu, M., (2013), Alternatif Enerji Kaynakları, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Dan. Tic. Ltd. Şti., Ankara.

Akın, S., Biokütle Olarak Prinanın Enerji Üretiminde Kullanılması, Elektronik Yayın, Erişim Tarihi: 16/06/2014.

Bulut, İ., (2006), Genel Tarım Bilgileri ve Tarımın Coğrafi Esasları (Ziraat Coğrafyası), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.

Doğanay, H., (2011), Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Pegem Akademi Yayınevi, Ankara.

Erdoğan, R., (2011), “Nizip İlçesi’nde Zeytincilik ve Zeytinyağı Üretimi” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 20, Van.

Erdoğan, R., (2011), Nizip İlçesi’nin Coğrafyası, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum.

Fidan, M. S., (2008), Alternatif Enerji Kaynağı: Katı Atıklardan Yakıt Briketi Üretimi, Ulusal Temiz Enerji Tüketimi Sempozyumu, 17-19 Aralık 2008, İstanbul.

Issı, O., (2008), Alternatif Enerji Kaynakları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilimdalı, (Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi) İzmir.

Uğurlu, Ö.,(2009), Çevresel Güvenlik ve Türkiye’de Enerji Politikaları, Örgün Yayınevi, İstanbul.

Sabuncu, F., Çolakoğlu, (M., 2011) Turkey’s Renewable Energy Sector From a Global Perspective Elektronik Yayın Erişim Tarihi: 09.04.2013.

Özsabuncuoğlu, İ. H., ve Uğur, A. A., (2005), Doğal Kaynaklar Ekonomi, Yönetim ve Politika, İmaj Yayınevi, Ankara.

Tümertekin, E., Özgüç, N., (2012), Ekonomik Coğrafya, Çantay Yayınevi, İstanbul.

http://www.tutev.org.tr/Erişim: 11/02/2014
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/