KRUVAZİYER TURİZMİ’NDE DİKKAT ÇEKEN BİR NOKTA: KUŞADASI LİMANI

İbrahim SEZER
4.333 1.069

Öz


Kruvaziyer turizmi, günümüzde dünyada en çok ilgi gören turizm aktivitelerinden birisidir. Kruvaziyer turizmi açısından dünya çapında ilgi gören çok sayıda destinasyonun bulunduğu Akdeniz Havzası’nda konumlanmış olan ülkemiz, söz konusu turizm türü bakımından dikkat çekici destinasyonlara sahiptir. Bunların başında da çok sayıda doğal ve kültürel çekicilikle büyük bir potansiyele sahip olan Kuşadası gelmektedir. 2013 yılı itibariyle Kuşadası Limanı, kruvaziyer gemi sayısı bakımından ülkemizde ilk sırada gelmektedir. Nitekim 2013 yılı itibariyle Kuşadası Limanı’na 428 kruvaziyer gemi demirlemiş ve bunlarla birlikte 577 685 kruvaziyer yolcu gelmiştir. Bütün bu potansiyeline rağmen Kuşadası, Akdeniz Havzası’ndaki rakip destinasyonlar arasında istenilen düzeye erişememiştir. Tanıtım, kentsel peyzaj ve alışveriş ortamları gibi birçok hususta gerekli düzenlemeler gerçekleştirildiğinde, Kuşadası’nın kruvaziyer turizminde çok daha üst sıralara tırmanabileceği anlaşılmaktadır

Anahtar Kelimeler: Kruvaziyer Turizmi, destinasyon, Kuşadası limanı, alternatif turizm.


Anahtar kelimeler


Kruvaziyer Turizmi, destinasyon, Kuşadası limanı, alternatif turizm

Tam metin:

PDF PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.32397

Referanslar


Akyüz, G., (2007), Turistik Limanlarda Emniyet Analizi: Bir Ege Limanı’nda Uygulama (Basılmamış Tezsiz Yüksek Lisans Projesi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Altınbaş, Ü. ve Diğerleri, (1997), Kuşadası Körfezi ile Büyük Menderes Deltası Kıyı Bandı Oluşum Özellikleri, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 97 Konferansı Bildiriler Kitabı (24-27 Haziran 1997), s.747-754. Ankara.

Anonim (1982),Yurt Ansiklopedisi (Türkiye İl İl; Dünü, Bugünü, Yarını), Aydın Maddesi, 2. Cilt, s.966-1101, İstanbul.

Anonim (2010), Küresel Ekonomik Krizin Deniz Ticaretine Yansımalarının Etkisel Analizi, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Ankara.

Anonim (2012a), Kuşadası Stratejik Planı (2008-2013), Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası.

Anonim (2012b), Dünyada ve Türkiye’de Kruvaziyer Turizmi ve Kuşadası Limanı, Kuşadası Ticaret Odası Raporu, Kuşadası.

Anonim (2012c), Cruise Lines İnternational Association (CLIA) Industry Update.

Anonim (2012d), Deniz Ticareti Analizleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Ankara.

Anonim (2012e), Kuşadası Turizm Analiz Raporu, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO), Kuşadası.

Anonim, (2012f), Global Yatırım Holdıng, 3Ç Finansal Sonuçları, http://ir.globalyatirim.com.tr/Contents/135/201251119254_20123QFinansalSonuclariSunumu_TR.pdf (Son Erişim Tarihi: 26.02.2014).

Anonim (2013a), Cruise Lines İnternational Association (CLIA) Europe, The Cruıse Industry Contribution Of Cruise Tourism To The Economies Of Europe 2013 Edition.

Anonim (2013b), Deniz Ticareti İstatistikleri, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü.

Anonim (2013c), Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 30 Mart 2004 Tarih ve 25418 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, http://www.resmigazete.gov.tr (/Erişim Tarihi: 29.09.2013).

Anonim (2013d), Cruise Lines İnternational Association (CLIA) Industry Update.

Anonim (2014), Kruvaziyer Turizmi İstatistikleri, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü.

Atalay, İ. ve Mortan, K., (1995), Türkiye Bölgesel Coğrafyası (Resimli ve Haritalı), İnkılap Kitabevi, İstanbul.

Cavcar, M. ve Diğerleri, (2012), Turizm Ulaştırması, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2763, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1721, Eskişehir.

Deniz Ticareti İstatistikleri (2012), Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Ankara.

Dinçay, İ., (1998), Kuşadası ilçesi Coğrafyası (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enst., Ankara.

Erdoğan, N., (2003), Çevre ve (Eko) Turizm, Erk Yayınevi, Ankara.

Güzel, K., (2006), Kruvaziyer Turizmin Türkiye’deki Geleceği (Basılmamış Tezsiz Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, İstanbul.

İkiel, C., (2005), “Muğla Yöresinde İklim Koşullarının İnsan ve Çevre Üzerindeki Etkileri”, Ulusal Coğrafya Kongresi 2005 Bildiri Kitabı (Prof Dr. İsmail Yalçınlar Anısına), 29-30 Eylül 2005, İstanbul.

İnandık, H., (1958), “Türkiye Kıyılarına Genel Bakış”, İst. Üniv. Coğrafya Enst. Dergisi, 5 (9), s.50-72, İstanbul.

İnandık, H., (1964), “Türkiye Çevresindeki Denizlerin Başlıca Özellikleri”, İst. Üniv. Coğ. Enst. Dergisi, 7 (14), s. 9-53, İstanbul.

Kruvaziyer Turizmi İstatistikleri (2013) Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, (https://atlantis.udhb.gov.tr/istatistik/istatistik_kruvaziyer.aspx/ Son Erişim Tarihi: 05.11.2013).

Oral, E.Z. ve Esmer, S., (2010), Ege Bölgesi Kruvaziyer Turizminin Mevcut Durumu ve Geleceği, Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Alanları VIII. Kongresi (27 Nisan-1 Mayıs 2010), s. 805-816, Trabzon.

Özgüç, N., (2013), Turizm Coğrafyası (Özellikler ve Bölgeler), Çantay Kitabevi, İstanbul.

Sınır İstatistikleri (2012), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü.

Üçışık, S. ve Kadıoğlu M., (2001), “Türkiye’de Kruvaziyer Turizmi Geliştirme Şartları”, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 3 Cilt: 1, s. 83-92, İstanbul.

www.kusadasi.bel.tr (Son Erişim Tarihi: 10.09.2012).

www.egeports.com (Son Erişim Tarihi: 10.09.2012).

www.globalports.com (Son Erişim Tarihi: 05.11.2013).