MAMAK(ÇANAKLI) BELDESİNDE(AĞLASUN-BURDUR) GELENEKSEL YÖNTEMLERLE SÜRDÜRÜLEN TOPRAK KAP ÜRETİMİNİN KIRSAL TURİZM BAĞLAMINDA İRDELENMESİ

Salih Ceylan
2.164 1.067

Öz


Bu çalışma, Burdur iline bağlı Ağlasun ilçesinin Mamak(Çanaklı) beldesinde halen geleneksel yöntemlerle sürdürülen toprak kap üretiminin Sagalassos antik kenti bağlamında gelişen Ağlasun turizmine alternatif oluşturmada kırsal turizm bakımından önemli bir simge olabileceği düşünülerek hazırlanmıştır.

Yapılan araştırmalar Mamak(Çanaklı) beldesinde toprak kap üretiminin(çömlekçilik) köyün(şimdilerde belde) kuruluşundan beri varlığını sürdürdüğünü, 19 ve 20 y.y.da ise en verimli çağını yaşadığını göstermektedir. 1970'li yıllara kadar köy halkının yoğun olarak sürdürdüğü bir faaliyet olan çömlekçilik, bu tarihten sonra yavaş yavaş terk edilmiştir. Bu gün halen geleneksel yöntemlerle üretilen ve sadece iki kişi tarafından sürdürülmeye çalışılan toprak kap işçiliği(çömlekçilik), gün geçtikçe önemini kaybetmektedir. Oysa kırsal maddi kültürün kalıntılarından olan bu üretim faaliyeti, yörenin kırsal turizmde Sagalassos antik kenti ile de bütünleşebilecek önemli bir simge ve aynı zamanda alternatif olabilir. Zira bu geleneksel üretim şeklinin ülkemizde turizme yönelik uygulamasının en iyi örneğini Avanos yöresinde başlıca geçim kaynağı olan çok sayıdaki çanak çömlek atölyesiyle görebilmekteyiz.

Mamak(Çanaklı) toprak kap üretiminin ayrıntılı bir şekilde değerlendirildiği bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan "örnek olay incelemesi" yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmamızda söz konusu yöntemin tercih edilmesinin nedenleri arasında; araştırma konusunun kendi yaşam çevresinde incelenmek istemesi, konu ile ilgili derinlemesine bilgi elde edilmesine olanak sağlaması, araştırma merkezinin kendine özgü özelliklere sahip olması, ayrıca bu yöntem bölgeye yönelik turistik aktivitenin yerel kültürlerle kaynaşması ve yerel ekonomiyi desteklemesine hizmet etmesi gösterilebilir. Araştırma kapsamında veri toplama aracı(araçları) olarak; konu ile ilgili yazılı kaynakların taranması, gözlem ve yüz yüze görüşme teknikleri kullanılmıştır. Bu tür araştırmalarda birden fazla veri toplama aracından yararlanılması bulguların daha güvenilir ve daha kapsamlı olmasını sağladığı gibi araştırmanın geçerliliğini de arttırmaktadır.

Anahtar kelimeler: Geleneksel yöntem, toprak kap üretimi, çömlekçilik, kırsal turizm


Anahtar kelimeler


Geleneksel yöntem, toprak kap üretimi, çömlekçilik, kırsal turizm

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.84454

Referanslar


Bilgen, M.A.(2005), "Ağlasun Çanaklı Köyünde Yok Olan El Sanatları, İbrikçilik, Toprak Kap İşletmeciliği". I.Burdur Sempozyumu Bildirileri, 16—19 Kasım 2005, Cilt:1,Burdur

Ceylan,S. Ve Gök,B.(2011), Ağlasun'da Alternatif Turizm Olanakları. I.Uluslararası, 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı, 1-4 December 2011, Eğirdir

Commission Européenne, (2000), Pour Un Tourisme Rural de Qualité. Direction Générale des Entreprises Unité Tourisme, Bruxelles, Office des Publications Officielles des Communautés Européennes, 154 p.

Karasar, N. (2002), Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara

Kılınç, İ, Atay, L. ve Mesci, M. (2009), Turistik Ürün Çeşitlendirme Aracı Olarak Şarap Turizmi: Çeşme Örneği. 10. Ulusal Turizm Kongresi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 21-24 Ekim, Mersin Üniversitesi, 241-250, Mersin

Köklü, N. (1994), Örnek Olay Çalışma Metodları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 27 (2): 771-779

Oral,E,M.(2006), Göller Yöresinde Geleneksel Çömlekçilik Sanatı:Burdur-Çanaklı Örneği. Sanat / Art, Mayıs- Haziran / May-june 2006/ No.15

Pearce, D.(1992), Tourist Development, Sinapore, Longman Scientific&Technical, 341 p.

Rado, P.(1988), An Introduction to the Technology of Potter, Pergamon Pres, 1-5, U.K, 1988.

Richard, G.(1996), Cultural Tourism in Europe. I: printed U.K: Cab International, England

Soykan, F.(2003), Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi İçin Önemi. Ege Coğrafya Dergisi, 12(2003), 1-11, İzmir

Soykan, F.(2004), Yerel Ekonomi Ürünlerinin Kırsal Turim İçin Önemi ve İzmir Örneği(Türkiye). II.Uluslararası Turizm Çevre ve Kültür Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2004, İzmir-Türkiye, s. 113-126

Soykan, F.(2006), Avrupa'da Kırsal Turizme Bakış Açısı ve Kazanılan Deneyim. II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 20-22 Nisan 2006, Balıkesir, s.71-87

Ünal,S.(2005), Sagalassos'da Seramik. I.Burdur Sempozyumu Bildirileri, 16—19 Kasım 2005, Cilt:1,Burdur

Waelkens,M.(2005), Sagalassos Antik Kenti Burdur'da Bir Tarih Kesiti. I.Burdur Sempozyumu Bildirileri, 16¬19 Kasım 2005, Cilt:1,Burdur

Veal, A.J. (2006), Research Methods for Leisure and Tourism: A Practical Guide, Third Edition, Financial Times - Prentice Hall /Pearson Education, Harlow, England

Yıldırım, A. ve Şimşek H.(2000), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı. Ankara
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/