Kars İlinin Arıcılık Potansiyeli ve Değerlendirme Durumu

Mucip Demir
3.830 807

Öz


Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Kafkasya ile Anadolu coğrafyaları arasında geçiş konumunda bulunan Kars ili topraklarının büyük kısmı, irtifası 1500- 2000 m civarında değişen ve çoğunlukla volkanik materyallerle örtülü aynı isimli plato sahasında konuşlu bulunmaktadır. İlde irtifa, karasallık ve diğer doğal koşulların etkisiyle oldukça sert ve kısa mesafelerde önemli değişimler gösterebilen karasal iklim görülmektedir. Bu konum özellikleri sonucunda ilde; arıcılık faaliyetleri için temel girdiyi sağlayacak çoğunlukla İran-Turan flora ailesine mensup Alpin otsu toplulukları ve az miktarda da sahanın özelliklerine adapte olmuş sarıçamların baskın olduğu ormanlık alanlardan oluşan floral varlık mevcuttur.

Başta iklim olmak üzere büyük oranda doğal koşulların kontrolündeki ildeki arıcılık faaliyetleri, kısa mesafelerde değişebilen klimatik değerler nedeniyle de çoğunlukla gezginci arıcılık şeklinde yapılmaktadır. Bilgi birikiminin azlığı, diğer hayvancılık türlerinin doğal koşullara daha uygun olması ve beşeri yaşama daha fazla katkısı sağlaması nedeniyle arıcılık faaliyetleri; ilde ikamet eden halk için ikincil, il dışından gelen gezginci arıcılar için birincil ekonomik geçim kaynağını oluşturmaktadır.

İldeki arıcılık üretiminin tamamen doğal koşullara bağlı olarak yapılması halinde, ürün niteliği tatmin edici düzeyde olabilmesine rağmen, ürün niceliği ve kovan başına verim yıllara göre değişmekle beraber düşük düzeydedir. İl genelinde kovan başına bal üretim ortalaması 5,8 kg iken Türkiye genelinde ortalama 14,05 kg dır. İl genelinde toplam bal üretimi 398 ton civarındayken Türkiye genelinde ise 89 000 ton civarındadır. İl Türkiye bal üretiminin % 0,8’ni karşılamaktadır.

  

Anahtar Kelimeler: Kars, Arıcılık, Flora 


Anahtar kelimeler


Kars, Arıcılık, Flora

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.34740

Referanslar


ATALAY, İ. 2008. Ekosistem Ekolojisi ve Coğrafyası, Meta Basım Matbaacılık, İzmir.

ATALAY, İ., MORTAN., K., 2003.,Türkiye Bölgeler Coğrafyası, İnkılap Yayınevi, İstanbul, s. 439.

AVCI, M., 2005 “Çeşitlilik ve Endemizim Açısından Türkiye’nin Bitki Örtüsü”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Coğrafya Dergisi, Sayı: 13, İstanbul, 27-55

BULUT,İ., ZAMAN, M., 2003, Erzurum’da Arıcılığın Coğrafi Esasları ve Türkiye Arıcılığındaki Yeri. Atatürk Üniversitesi. Fen Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:3, Sayı:31,s.141-157, Erzurum.

DEMİR, M. 2013., Kars Kent Coğrafyası, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Doktora Tezi (Basılmamış), Erzurum.

DOĞANAY, H., 1998, Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Çizgi Kitapevi, Erzurum.

GENÇ, F., 1993, Arıcılığın Temel Esasları. Atatürk Üniversitesi. Ziraat Fak. Yay. No:149, Erzurum.

KARS İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 Yılı İl Brifing Raporu.

OGM; 2011, Önemli Ballı Bitkilerin Polen ve Nektar Potansiyelleri ile Yayılım Alanları, Ankara.

SORKUN, K., 2008, Türkiye’nin Nektarlı Bitkileri, Polenleri ve Balları, Palme Yayıncılık, İstanbul.

SAHİN, İ.,F., GÖK, Y., 2004, Erzincan İlinde Arıcılık. Doğu Coğrafya Dergisi. Sayı:11, s.7-29, Konya.

TATLI, A., 1988, Erzurum Bölgesinin Yaygın Çayır ve Mer’a Bitkileri, Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü Yayınları, Ankara.

TUNÇEL, H.,1992, Türkiye’de (1966-1986 Yılları Arasında) Arıcılığa Genel Bir Bakış. Türkiye Coğrafyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 1, Ankara, s.98

Http://www.aricilik.gov.tr/01.06.2013

http://www.hgk.msb.gov.tr/hgk/uygulamalar/haritauygulama/il_ilce_alanlari.pdf

http://tuikapp.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul. 01.06.2013

http:/7 http://tumas.mgm.gov.tr/wps/portal/ 01.06.2013
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/