İLKÖĞRETİM VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ (8. SINIF) KAZANIMLARI İLE DEĞERLENDİRME SORULARININ SOLO TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ

Melehat Gezer, Mustafa İLHAN
3.536 1.358

Öz


Bu araştırmada, 2010 yılında yayımlanan ve 2011 yılında revize edilen İlköğretim Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi (8. Sınıf) Öğretim Programı’nda yer alan kazanımlar ile MEB tarafından 2011 yılında kabul edilip, 2012 yılında basılan ders kitabındaki değerlendirme sorularının SOLO taksonomisinin düzeylerine göre analiz edilmesi amaçlanmıştır. Kazanım ve değerlendirme sorularının analizi SOLO taksonomisinin tek yönlü yapı, çok yönlü yapı, ilişkisel yapı ve soyutlanmış yapı düzeyleri referans alınarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; incelenen 12 kazanımdan, 8’i(%66.67) çok yönlü yapı, 2’si (%16.66) ilişkisel yapı ve diğer 2’si (%16.67) soyutlanmış yapı düzeylerine karşılık gelmektedir. Programda tek yönlü yapı düzeyine karşılık gelen kazanım olmadığı görülmüştür. Değerlendirme sorularının analizine ilişkin bulgular incelendiğinde, 55 sorudan 27’sinin (%45.45) tek yönlü, 13’ünün (%23.64) çok yönlü ve 15’inin (%27.27) ilişkisel yapı düzeylerini temsil ettiği saptanmıştır. Ders kitabında, soyutlanmış yapı düzeyini temsil eden sorunun bulunmadığı belirlenmiştir. Ulaşılan bulgular doğrultusunda uygulamaya ve ileri araştırmalara yönelik öneriler getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Solo Taksonomisi, İlköğretim Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi (8. Sınıf), Öğretim Programı, Ders Kitabı, Değerlendirme Soruları.


Anahtar kelimeler


SOLO Taksonomisi, 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi, Öğretim Programı, Ders Kitabı, Değerlendirme Soruları.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.88376

Referanslar


Airasian P.W.,& Miranda, H. (2002). The Role of Assessment in the Revised Taxonomy, TheoryInto Practice, 41(4), 249-254.

Airasian, P.W. (1988). Symbolic Validation: The Case of State-Mandated, High Stakes Testing. Education Evaluation and Policy Analysis, 10(4), 310-313.

Anderson, L.W., & Krathwohl, D.R. (2001). A Taxonomyfor Learning Teachingand Assessing:A Revision of Bloom’sT axonomy of Educational Objectives. New York: Longman.

Arı, A. (2013). Bilişsel Alan Sınıflamasında Yenilenmiş Bloom, SOLO, Fink, Dettmer Taksonomileri ve Uluslararası Alanda Tanınma Durumları, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 259-290.

Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. ve Bıçak, B. (2006). Geleneksel ve Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Öğretmen El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Başol, G. (2013). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Biggs, J.,& Collis, K. (1991). Multimodal Learning and the uality of Intelligent Behaviour. In H. Rowe (Eds.), Intelligence, Reconceptualizationand Measurement (pp. 57-76). New Jersey. Laurence Erlbaum Assoc.

Biggs, J.,&Tang, C. (2007). Teachingfor Quality Learning at University. Maidenhead: Open University Press.

Biggs, J.B.,& Collis, K.F. (1982). Evaluatingthe Quality of Learning: The SOLO Taxonomy. New York: Academic Press.

Biggs, J.B. (1992). Modes of Learning, Forms of Knowing, and Ways of Schooling.In Demetriou, A.,Shayer, M., andEfklides, A. (Eds.), Neo‐Piagetian Theories of Cognitive Development (pp. 31‐51). London: Routledge.

Biggs, J.B. (2003). Teachingfor Quality Learning at University Maidenhead: Open University Press.

Brabrand, C.,&Dahl, B. (2009). Using the SOLO-Taxonomyto Analyze Competence Progression of University Science Curricula, Higher Education, 58(4), 531-549.

Burnett, P.C. (1999) Assessingthe Structure of Learning Outcomes from Counselling Using the SOLO Taxonomy: An Exploratory Study, British Journal of Guidance&Counselling, 27(4), 567-581.

Chan, C.C.,Tsui, M.S., & Chan, Y.C. (2002). Applyingthe Structure of the Observed Learning Outcomes (SOLO) Taxonomy on Student’s Learning Outcomes: An Empirical Study,Assessment& Evaluation in Highe rEducation, 27(6), 511-527.

Çepni, S. (2012). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Çıkrıkçı Demirtaşlı, N. (2012). Öğrenme, Öğretim ve Değerlendirme Arasındaki İlişkiler. N. Çıkrıkçı Demirtaşlı, (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme içinde (3-29). Ankara: Elhan Yayınları.

Gezer, M., İlhan, M., Öner Sünkür, M. ve Çetin, B. (2014, Mayıs). Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularının SOLO Taksonomisine Göre İncelenmesi. III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Gaziantep.

Goel, S. (2011, February). An Overview of Selected Theoriesabout Student Learning. Indo-US Workshop on Effective Teachingand Learning at College/University Level, IIIT University of Buffalo, USA, Delhi, India.

Hattie, J.A.,&Purdie, N. (1998) The SOLO Methodand Item Construction. In G. Boulton-Lewis& B. Darts (Eds.), Learning in Higher Education (pp. 145-176). Hawthorn, Australia: ACER.

Hattie, J.A.C.,& Brown, G.T.L. (2004, September). Cognitiveprocesses in as TTle: The SOLO taxonomy. asTTle Technical Report #43, University of Auckland/Ministry of Education.

Imrie, B.W. (1995). Assessmentfor Learningand Taxonomies, Assessment& Evaluation in Highe rEducation, 20(2), 175-189.

Jimoyiannis, A. (2011). Using SOLO Taxonomyto Explore Students’ Mental Models of the Programming Variableandthe Assignment Statement, Themes in Science&Technology Education, 4(2), 53-74.

Kanuka, H. (2011). Interactionand the Online Distance Classroom: Do Instructional Methods Effectthe Quality of Interaction? Journal of Computing in Highe Education, 23(2-3), 143-156.

Lister, R.,Simon, B., Thompson, E., Whalley, J.L., &Prasad, C. (2006). Not Seeingthe Forest Forthetrees: Novice rogrammersandthe SOLO Taxonomy. ACM SIGCSE Bulletin, 38(3), 118-122.

MEB, (2010). İlköğretim 8.Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Öğretim Programı. 12.03.2014 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=46 adresinden alınmıştır.

Merey, Z. (2009). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi. Sosyal Bilgiler Öğretimi. (Ed. M. Safran). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Minogue, J.,&Jones, G. (2009). Measuringthe Impact of Haptic Feedback Using the SOLO Taxonomy, International Journal of Science Education, 31(10), 1359-1378.

Pegg, J.,&Davey, G. (1998). Interpreting Student Understanding in Geometry: A Synthesis of Two Models.In R. Lehrer& D. Chazan (Eds.), Designing Learning Environments forDeveloping Understanding of Geometryand Space(pp. 109–135). Mahwah, NJ: Lawrence ErlbaumAssociates.

Preston, R.C.,&Herman, W.L. (1974). Teaching Socia lStudies in the Elementary School. New York: Holt, Rinehart.

Scouller, K. (1998). The Influence of Assessment Method on Students’ Learning Approaches: Multiple Choice Question Examination Versus Assignment Essay, Higher Education, 35(4), 453-472.

Tekin, H. (2009). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.

Tonga, D., Keçe, M. ve Kılıçoğlu, G. (2013).İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Yer Alan Kazanımların Vatandaşlık ve İnsan Hakları Konuları Açısından Değerlendirilmesi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171(2), 289-308.

Turgut, M.F. ve Baykul, Y. (2011). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Van Rossum, E.J.,&Schenk, S.M. (1984).The Relationship between Learning Conception, Study Strategyand Learning Outcome. British Journal of Educational Psychology, 54(1), 73-83.

Wadhwa, S. (2008). A Handbook of Teachingand Learning. New Delhi, India: SARUP & SONS.

Yıldırım, A. ve Şimşek H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.