TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜNÜN BÖLGESEL ANALİZİ

Rıdvan ERDOĞAN, Ramazan Okudum
2.998 696

Öz


Ekonomik coğrafyanın en önemli aktörlerinden biri işgücüdür. Ülkelerin veya bölgelerin kalkınmasında çok önemli rol oynarlar. Ancak çok kırılgan bir yapıya sahiptir. İşgücü, kendine imkan bulduğu alanda bulunur ve gelişir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de kalkınmış bölgelerde işgücü talebi olmaktadır. Türkiye’de işgücü, talepleri yerel kaynaklardan karşılanmadığı durumlarda, farklı bölgelerden göç alarak bu eksikliği karşılamıştır. Bu durum işgücünün bölgeler arası farklı dağılış göstermesine neden olmaktadır. Türkiye’de kalifiye işgücü daha çok batı kesimlerde özellikle Marmara ve Ege gibi sanayileşmiş, tarım olanakları optimum imkanlar sunan ve hizmetler sektörü gelişmişlik arz eden kesimlerde yoğun bir dağılış göstermektedir. Buna karşın çevre şartları gelişmeye elverişli olmayan Türkiye’nin doğu ve kuzey doğu kesimleri, daha az yoğunluk göstermektedir. Türkiye, işgücü ve işgücünün işe katılım oranları açısından OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında iyi bir durumda olmadığı görülmektedir. Sözü edilen ülkeler arasında sondan ikinci sırada oluşu bu konuda yapılacak çok işler olduğunu göstermektedir. Türkiye, gerek dünyada gerekse bölgede kalkınmışlık hedeflerini gerçekleştirmek istiyorsa, bölgesel kalkınmaya dolayısıyla işgücü arz ve taleplerine önem vermelidir.

Anahtar kelimeler


İşgücü, Ekonomi, İşe katılım

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.15058

Referanslar


Aysıt, T., 2012, 2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: İşgücü Piyasasına Bakış, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Yayın No: TÜSİAD-T/2012-11/536, İstanbul.

Bakırcı, M., 2007, Türkiye’de Kırsal Kalkınma; Kavramlar-Politikalar-Uygulamalar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Doğanay, H., 2011, Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Pegem Akademi, Ankara.

Eren, A., 2006, Türkiye Ekonomisi, Ekin Kitapevi, Ankara.

Güngördü, E., 2011, Üniversiteler İçin Türkiye’nin Beşeri ve Ekonomik Yapısı, Nobel Yayınları, Ankara.

Gürsel, S., Levent H.,Taştı, E., ve Ark. 2002, Türkiye’de İşgücü Piyasası ve İşsizlik, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Yayın No:TÜSİAD-T/2002/12-354, İstanbul.

İLO Global Employment 2012

OECD Employment Outlook 2012.

Nichols, T., ve Sugur, N., 2004, Global Management, Local Labour, Turkish Workers and Industry, Palgrave Macmillan, New York.

Murat, S., 2007,Dünden Bugüne İstanbul’un İşgücü ve İstihdam Yapısı, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2007-73, İstanbul.

TÜİK, İşgücü Göstergeleri, 2011-2012

Tümertekin, E., Özgüç, N., 2012, Ekonomik Coğrafya; Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Kitapevi, İstanbul.

TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Bölümü, 2011, Türkiye Ekonomisi 2012, Yayın No: TÜSİAD-T/2011-12/525, İstanbul.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/