AFYONKARAHİSAR İLİ TURİZMİNİN TÜRKİYE TURİZMİNDEKİ YER- The Place of Afyonkarahisar’s Tourism in the Tourism of Turkey

İsmail Kervankıran
3.578 783

Öz


ÖZET

 

Bu çalışmada, Afyonkarahisar ili turizminin tesis, oda ve yatak sayıları ile konaklama ve geceleme istatistiklerine göre Türkiye turizmindeki yeri değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı, Afyonkarahisar ilinde turizminin gelişim süreci ile birlikte, bugünkü durumu analiz etmek, ilin Türkiye turizmindeki yerini değerlendirmek ve gelecekteki turizm gelişimine katkı sağlamaktır. Afyonkarahisar ilinde turizm işletmelerinde özellikle son yıllarda büyük artış görülürken, konaklama ve geceleme sayılarında ise beklenen artışın gerçekleşmediği gözlenmektedir. Çalışma alanında turizm işletmelerinin yanında talebin de artması için, etkili tanıtım ve pazarlamanın yapılması, turizm türlerinin çeşitlendirilmesi, turizm tesislerinde nitelikli hizmetin artırılması, ilin turizmi açısından önemli olan doğal ve kültürel turizm çekiciliklerin korunması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Afyonkarahisar, Türkiye, Turizm, Turizm Endüstrisi.

ABSTRACT

 In this study, the place of tourism in Afyonkarahisar in terms of facilities, numbers of rooms and beds along with accommodation and staying overnight statistics of  Afyonkarahisar in the tourism of Turkey were examined. The study was also aimed at making suggestions to contribute to tourism sector for the future in the province of Afyonkarahisar by analyzing its developments in the past and present. The number of tourism businesses in the province of Afyonkarahisar has undergone a big increase in recent years while the number of accommodation per night did not increase as it was expected. In order to increase the demand for tourism in the province of Afyonkarahisar, promotion and marketing should be given more importance, types of tourism products should be diversified, the number of high qualified tourism businesses and services should be increased, and natural and cultural touristic attractions should be preserved.

 Key Words: Afyonkarahisar, Turkey, Tourism, Tourism Industry.


Anahtar kelimeler


Afyonkarahisar, Türkiye, Turizm, Turizm Endüstrisi.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.76345

Referanslar


Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, (2014). Tesis Sayıları, Konaklayan ve Geceleyen Kişi Sayıları Verileri.

Butler, R. W. (1991). Tourism, Environment and Sustainable Development. Journal of Travel Research, 28 (3).

Doğanay, H. (1992). Coğrafya’da Metodoloji Genel Metotlar ve Özel Öğretim Metotları. Atatürk Üniv.Yay, Ders Kitapları Serisi, No:739, Erzurum.

Doğanay, H. (1997). Türkiye Beşeri Coğrafyası. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları: 2982, Eğitim Dizisi: 10. İstanbul.

Doğanay, H. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası. Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya.

Doğanay, H. ve Özdemir, Ü. (2011). Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Ankara: Pegem Akademi.

Doğaner, S. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası. Çantay Kitabevi, İstanbul.

Emekli, G. (2003). Kültür Mirasının Kültürel Turizm Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi. 2. Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu, 16-18, Nisan 2003, İzmir.

Gartner, W.C. (1996) Tourism Development. Principles, Processes and Policies. N.Y: John Wiley & Sons.

Gönçer, S. (1971). Afyon İli Tarihi. Karınca Matbaacılık. İzmir.

Görktan, B. (1936). Afyon Kaplıcaları. Taşpınar Dergisi 42, Doğan Basımevi. Afyon.

Gunn, C, A. (1988). Tourism Planning. Second Edition, Taylor &Francis, New York.

İlgar, Y. (2008). Karahisar-ı Sahib Sultani Divani Mevlevihanesi ve Mevlevi Meşhurları. Afyonkarahisar Belediyesi Yayınları, No:14. Afyonkarahisar.

Kervankıran, İ. (2011). Afyonkarahisar İlinin Başlıca Doğal, Tarihi ve Kültürel Kaynaklarının Sürdürülebilir Turizm Açısından Değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Afyonkarahisar.

Lickorish, L.H. ve Jenkins, L.C. (1997). An Introduction to Tourism. Butterworth-Heinemann.

Lundberg, E. D., Stavenga, M.H. And Krıshnamoorthy, M. (1995). Tourism Economics, Canada: John Wiley& Sons, Inc.

Özey, R. (2002). 20. Yüzyılın Başlarında Afyon’un Tarihi Coğrafyası. VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Afyon Belediyesi Yayınları. Yayın No:10, Afyonkarahisar.

Özgüç, N. (1994). Beşeri Coğrafya’da Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3849, Fakülte Yayın No: 2511. İstanbul.

Özgüç, N. (2007). Turizm Coğrafyası. Çantay Kitabevi, İstanbul.

Smith, S.L.J. (1994) The Tourism Product. Annals of Tourism Research, v.21, n.3 p:583.

Somuncu, M. (2004). Dağcılık ve Dağ Turizmindeki İkilem: Ekonomik Yarar ve Ekolojik Bedel .Coğrafi Bilimler Dergisi.Cilt 2.Sayı 1.S:1-21.Ankara.

Soykan, F. (2003). Coğrafi Çevrenin Turizm Amaçlı Değerlendirilmesinde Turizm Potansiyelini Saptamanın Önemi. Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Yayınları. İzmir.

Taşpınar Dergisi, (1968). Afyon İli’nde Turizm. Töyko Matbaası, Afyon.

Vanhove, N. (2005). The Economics of Tourism Destinations. Oxford: Elsevier.

Yağcı, Ö. (2007). Turizm Ekonomisi. Detay yayıncılık, Ankara.

Yazıcı, H., Aliağaoğlu, A. ve Koca, K. (2007). Afyonkarahisar Şehri’nde Başlıca Planlama ve Altyapı Sorunları. VII. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar Belediyesi Yayın No:12.

Yu, L. (1999). The International Hospitality Bussines, Management,and Operation, London: The Haworth Press Inc.

http://www.turizm.gov.tr./Türkiye Turizm Stratejisi 2023, Erişim Tarihi: 12.10.2013.

http://www.turizm.gov.tr./turizm istatistikleri, Erişim Tarihi: 12.10.2013.

http//www.tursab.org.tr Erişim Tarihi: 22.10.2013.

http//www.tuik.gov.tr Erişim Tarihi: 22.11.2013.

http//www.www.unwto.org Erişim tarihi:
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/