Bitlis Şehrinin Çevre Sorunları ve Alınması Gereken Önlemler

Adnan ALKAN
2.819 1.026

Öz


İnsanın doğaya karşı acımasız ve sınır tanımaz tutumuyla birlikte yoğunlaşan çevre sorunları bilhassa sanayi devrimi, şehirleşme ve kalkınma süreçleriyle birlikte baş döndürücü bir hızla artmıştır. Gelişmiş ülkeler hızla büyüyen bu büyük sorunla baş etmenin yollarını aramaya başlarken, gelişmekte olan ülkeler ise kalkınma ve büyümeyi öncelikli hedef olarak belirlemiş ve çevre sorunlarının önüne geçmeyi sürekli ötelemişlerdir. Gelişmekte olan diğer bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de şehirleşme ve kalkınma sürecinde çevresel unsurlar dikkate alınmadan büyüme gerçekleştiği için önemli çevre sorunları görülmüştür. Hızlı şehirleşme ve büyüme sürecinde ülkemizin diğer şehirlerinde olduğu gibi Bitlis şehrinde de önemli çevre sorunları ortaya çıkmıştır. Çalışmanın konusunu teşkil eden Bitlis şehrindeki çevre sorunları, doğal ve beşeri unsurların etkisiyle meydana gelmiştir. Gerek topografik ve klimatik koşullar gerekse beşeri faaliyetlerden kaynaklanan sorunlardan dolayı Bitlis'te hava, su ve toprak kirliliği insan sağlığını tehdit edici boyutlara ulaşmıştır. Bunun yanında plansız veya plana uymayan kentleşme, çevresel kirliliğinin önemli sebepleri arasında yer almakta olup aynı zamanda önemli yeşil alan kayıplarının oluşmasına yol açmıştır. Ayrıca plansız kentleşmenin ürünü olan çarpık yapılaşma, Bitlis'te binlerce yıllık geçmişi olan tarihi eserlere ve kadim kent kültürüne büyük zarar vermiştir. Bu çalışmada önemli boyutlara ulaşan Bitlis şehrinin çevre sorunları ele alınarak, bu sorunların en aza indirgenmesi için çözüm önerileri ortaya konacaktır.


Anahtar kelimeler


Bitlis şehri, Çevre sorunları ve çözüm önerileri, Doğal özellikler, Beşeri özellikler

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.07140

Referanslar


Akdoğan, A., Güleç, S., 2007, Sürdürülebilir Katı Atık Yöntemi ve Belediyelerde Yöneticilerin Katı Atık Yöntemiyle İlgili Tutum ve Düşüncelerinin Analizine Yönelik Bir Araştırma.

Arınç, K., 1995, Geçmişteki Önemi Azalmış Kent Yerleşmelerine Bir Örnek: BİTLİS

Aylar, F., Çoban A., 2010, Amasya’da Şehirleşmeye Bağlı Ortaya Çıkan Çevre Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Baykal, H., Baykal, T., 2008, Küreselleşen Dünya’da Çevre Sorunları

Çitçi, M., D., 2008, Elazığ Şehrinin Çevre Sorunları

İbret, B., Ü., Aydınözü, D., 2009, Şehirleşmede Yanlış Yer Seçiminin Hava Kirliliği Üzerine Olan Etkisine Bir Örnek: Kastamonu Şehri

Keser, N., 2002, Kütahya'da Hava Kirliliğine Etki Eden Topografik Ve Klimatik Faktörler

Moutinho, P.,Schwartzman, S., 2005, Tropical Deforestationand Climatic Change

Sargın, S., 2003, Isparta Şehri’nin Çevre Sorunları

Soylu, H., 2009, Bingöl’de Hızlı Şehirleşmeden Kaynaklanan Çevre Sorunları

Yıldırım, Y., Zeydan, Ö., 2007, Zonguldak Bölgesinde Çevre Sorunlarının Nedenleri Ve Çözüm Önerileri




http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/