Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Bilgileri ve Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği)

Mete Alım
2.860 777

Öz


Bu çalışmada,  Çevre Eğitimi dersi alan ve almayan Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin çevre ile ilgili temel kavramlar hakkındaki bilgi düzeyleri ve çevreye ilişkin tutumları karşılaştırılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2008-2009 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören birinci ve üçüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma betimsel bir çalışma olup, Tarama modeli kullanılmıştır.

Elde edilen bulgular, çevre ile ilgili temel kavramlar konusunda Çevre Eğitimi dersi alan üçüncü sınıf öğrencilerinin almayan birinci sınıf öğrencilerine göre daha başarılı oldukları; öğretmen adaylarının çevresel tutumlarının cinsiyete göre farklılaşırken,  Çevre Eğitimi dersini alma durumuna göre ise farklılaşmadığı yönündedir.

 Anahtar Kelimeler: Çevre, çevre eğitimi, çevreye yönelik tutum, sınıf öğretmenliği.


Anahtar kelimeler


Çevre, çevre eğitimi, çevreye yönelik tutum, sınıf öğretmenliği.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.72508

Referanslar


REFERENCES

Alım, M. (2007). “Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlgileri”. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 18-20 Haziran 2007, Adana.

Aydın, F. (2010). Coğrafya Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunları ve Çevre Eğitimi Hakkındaki Görüşleri (Gazi Üniversitesi Örneği). International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), 2(3): 818-839.

Aydın, F. & Çepni, O (2010). University Students’ Attitudes towards Environmental Problems: A Case Study From Turkey. International Journal of the Physical Sciences, 5(17):2715-2720.

Aydın, F. Coskun, M. Kaya, H. & Erdönmez, İ. (2011). Gifted students’ attitudes towards environment: A case study from Turkey. African Journal of Agricultural Research, Vol. 6(7): 1876-1883.

Berberoğlu, G. & Tosunoğlu, C. (1995). Exploratory and confirmatory factor analyses of an environmental attitude scale (eas) for Turkish university students. Journal of Environmental Education, 26 (3), 40-44.

Bradley, J. C. Waliczek, T. M. & Zajicek, J. M. (1999). Relationship between environmental knowledge and environmental attitude of high school students, Journal of Environmental Education, 30(3):17-21.

Braus, J. (1995). Environmental Education. Bioscience, 45 (6), 45-52.

Deniş, H. & Genç, H. (2007). Çevre bilimi dersi alan ve almayan sınıf öğretmenliği öğrencilerin çevreye ilişkin tutumları ve çevre bilimi dersindeki başarılarının karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 20.

Erol, G.H. (2005). Primary school teaching department sophomore students’ attitudes toward environment and environmental problems, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Denizli.

Erten, S. (2004). What is environmental education and environmental awareness, environmental education should be how? Çevre ve İnsan Dergisi, 65, 66.

Erten,S. (2005). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Çevre Dostu Davranışların Araştırılması, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi,28, Ankara.

Jaus, H.H. (1984). The development and Retention of Environmental Attitudes in Elementary School Children. The Journal of Environmental Education,18 (1), 15-21.

Kilbourne, W.E. Beckmann, S.C. Lewis, A. & Dam, Y.V. (2001). A multinational examination of the dominant social paradigm in environmental attitudes of university students. Environment and Behavior, 33 (2), 209-229.

Newhouse, N. (1991). Implications of Attitude and Behavior Research for environmental Conservation. The Journal of Environmental Education, 22 (1), 26-32.

Özdemir, O.Yıldız, A. Ocaktan E. & Sarışen, Ö. (2004). Awareness of environmental issues and sensitivities of students of the Faculty of Medicine, Ankara Üniv. Tıp Fak. Mecmuası, 57 (3),117-127.

Pelstring, L. (1997). Measuring environmental attitudes: The new environmental paradigm. http://trochim.human.cornell.edu/gallery/pelstrng/lisap.htm

Ramsey, C.E. & Rickson, R.E. (1976). Environmental Knowledge and attitudes. The Journal of Environmental Education, 8 (1), 10-18.

Ramsey, J.M. (1993). The effects of ıssue Investigation and Action Training on Eighth grade students’ Environmental Behavior. The Journal of Environmental Education, 24 (3), 31-36.

Şama, E. (2003).Teacher candidates’ attitudes toward environmental problems, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2),107.

Tezbaşaran, A.A (2008). Likert Tipi Ölçek Hazırlama Kılavuzu.Üçüncü Sürüm e-Kitap, http://www.academia.edu/1288035/Likert_Tipi_Olcek_Hazirlama_Kilavuzu.

Tuncer, G. Ertepinar, H. Tekkaya, C. & Sungur, S. (2005). Environmental attitudes of young people in Turkey: Effects of school type and gender, Environmental Education Research, 11,215-233.

UNESCO, Intergoverment Conference on Environmental Education, Final Report, http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763eo.p

Unterbruner, U. (1991). Umwelterziehung und die angst jugendlicher vor umweltzerstörung, Kiel.

Uzun, N. & Sağlam, N. (2006). The environmental education in secondary school and teachers opinions on environmental education programs, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 26.

Yılmaz, A. Morgil, I. Aktuğ, P. & Göbekli, I. (2002). Knowledge of the secondary school and unıversity students on the environment, environmental concepts and problems and suggestions, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22,156-162.

Yılmaz, Ö. Boone, W. J. & Anderson, H. O. (2004). Views of elementary and middle school Turkish students toward environmental ıssues. International Journal of Scienece Education,26 (12),1527-1546.

https://www.google.com.tr/#q=iller+haritası