Küresel Vatandaşlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması Turkish adaptation of Global Citizenship Scale: Reliability and Validity

İbrahim Fevzi ŞAHİN, Fatih Çermik
4.476 1.308

Öz


Bu araştırmanın amacı Morais ve Ogden (2011) tarafından geliştirilen Küresel Vatandaşlık Ölçeği (KVÖ)’ni Türkçeye uyarlamak ve geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 429 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Ölçeğin dil geçerliliği için uzman görüşleri esas alınmıştır. Ölçeğin örtük yapısını belirlemek için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın % 43.77’sini açıklayan üç faktörlü bir yapı elde edilmiş ve üç faktörlü yapının model uyum indekslerinin yeterli olduğu bulunmuştur. Güvenirlik için iç tutarlık, iki yarı ve test tekrar test teknikleri uygulanmış ve güvenirlik katsayıları Cronbach alpha  .76, Sperman Brown iki yarı güvenirlik katsayısı  .75 ve test tekrar test güvenirlik katsayısı .75 olarak bulunmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda Küresel Vatandaşlık Ölçeğinin, Türk kültüründe uygulanabilecek güvenilir ve geçerliliği bulunan bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, küresel vatandaşlık, geçerlik, güvenirlik

Abstract

The purpose of this study is to adapt Global Citizenship Scale (GCS) developed by Morais and Ogden (2011) into Turkish and to do the validity and reliability analysis of the scale. The work group of the study consists of 429 undergraduates studying in University of Ağrı İbrahim Çeçen. For the language validity of the scale, expert views were offered for consideration. Exploratory and confirmatory factor analysis were done to determine the implicit structure of the scale. As a result of exploratory factor analysis, a three-factor structure which explains 43.77 % of the total variance was obtained and it was found that the fit index of this three-factor structure is enough. For the reliability of the scale, internal consistency, split half and test – retest methods were applied and the reliability coefficient was found to be; Cronbach alpha a= .76, Sperman Brown split half reliability .75 and test-retest reliability coefficient .75. According to the obtained data, it can be said that Global Citizenship Scale is a scale which has adequate validity and reliability to be applied on Turkish culture.

 
Key Words: Globalization, global citizenship, validity, reliability

Anahtar kelimeler


Küreselleşme, küresel vatandaşlık, geçerlik, güvenirlik

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.30443

Referanslar


Akbulut, Y. (2011). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık Bornman, E. and Schoonraad, N. (2001), The many faces of globalisation http://umkndsp01.unisa.ac.za/xmlui/bitstream/handle/10500/5217/elir e_bor man_many_faces_mousaion.pdf?sequence=1 adlı siteden 23.12.2013 tarihinde alınmıştır.

Burman, K., De Castro, E., Gonzalez, J., Morton, C., Thompson, B., Kaufman, J., Macfadyen, L.(2013). What is Global Citizenship, Yael Harlap(Ed), Road to Global Citizenship, An Educator's Toolbook, Centre for Teaching and Academic Growth University of British Columbia, http://ctlt.ubc.ca/files/2011/05/rgctoolbook.pdf sitesinden 24.12.2013 tarihinde alınmıştır.

Burrows, D. (2004, October). World citizenship. Paper presented at the American Council on Education Regional Conference on New Directions in International Education, Beloit, Wisconsin. https://www.beloit.edu/oie/assets/Burrows.pdf adlı siteden 002014 tarihinde alınmıştır.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Ceylan, Ş. (2014) Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dünya Vatandaşlığı Eğitimi İle İlgili Görüşleri, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(1), 78-93, Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-1. Ankara: Pegem Akademi Yayınları

Ersoy, F. A. (2013) Sosyal Bilgiler Dersinde Küresel Vatandaşlık Eğitimi: Uluslararası Çatışma ve Savaşlara İlişkin Türk Öğretmen ve Öğrencilerin Deneyimleri, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – ENAD, Volume 1, Issue 1,7-30

Esendemir, Ş. (2008). Türkiye’de ve Dünyada Vatandaşlık Eski Sorular Yeni Cevaplar, Ankara: Birleşik Yayınevi.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. London: SAGE Press

Heater, D. (2002), The History of Citizenship Education: A Comparative Outline, http://pa.oxfordjournals.org/content/55/3/457.full.pdf adlı siteden, 23.12.2013 tarihinde alınmıştır.

Jöreskog, K.G., & Sorbom, D. (1996). LISREL 8.54 reference guide. Lincolnwood, IL: Scientific Software International.

Kalburan C. N, Ceylan, Ş. ve Kandır, A. (2010). The Attitudes of Early Childhood Teacher Candidates Concernin teaching of Woprld Citizenship in The 21. Century, Citizenship Identy & Culture, Special Issue (1), 300-309

Kan, Ç. (2009a). Değişen Değerler Ve Küresel Vatandaşlık Eğitimi, Kastamonu Eğitim Dergisi 17(3), 895-904.

Kan, Ç. (2009b). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Küresel Vatandaşlık, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26, 25-30.

Kline, R.B. (2011). An Easy Guide to Factor Analysis.New York: The Guilford Press

Morais, B. D. and Ogden C. A. (2011) Initial Development and Validation of the Global Citizenship Scale, Journal of Studies in International Education, 15(5) 445 –466

Osler, A. and Starkey, H.( 2005). Changing Citizenship Democracy and Inclusion in Education, Open University Press McGraw-Hill Education McGraw-Hill House Shoppenhangers Road Maidenhead, Berkshire England SL6 2QL

Oxfam (2006). Education for global citizenship: A guide for schools. http://www.oxfam.org.uk/coolplanet/teachers/globciti/downloads/gcguide06.pdf adlı siteden 22.12.2013 tarihinde alınmıştır.

Özyurt, C. (2009) Küresel Vatandaşlığın Gelişimi, İmkânı ve Küresel Değerler Eğitimi, I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 159-166

Pallant, J. (2005). SPSS survival manual: A Step by step guıde to data analysis using SPSS for Wındows. Australia: Australian Copyright.

Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi; analiz ve raporlaştırma. Ankara: Anı Yayıncılık

Shevlin, M.E., & Lewis, C.A. (1999). The revised social anxiety scale: exploratory and confirmatory factor analysis. The Journal of Social Psychology, 2, 250-252.

Sümer, N. (2000). Yapısal esitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulama. Türk Psikoloji Yazıları, 3, 6, 49-73.

Şahin, İ., F. (2011). Küreselleşme, Avrupa Birliği ve Türkiye. Ankara: Pegem Akademi.

Şimşek, Ö.F.(2007) Yapısal eşitlik modellemesine giriş; Temel ilkeler ve LİSREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayıncılık

Takkac, M., Akdemir , A.S.(2012). Training Future Members of The World With An Understanding of Global Citizenship, Procedia - Social And Behavioral Sciences 47, 881 – 885.

Tuncel, G. ve Uğur, A. C. (2009) İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin “Küresel Vatandaşlık” Kavramına Yükledikleri Anlamlar Üzerine Bir Değerlendirme, I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı,229-232

Ural, A., Kılıç, İ. (2005). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yılmaz, A. ve Ulaş Güdek, H. (2012). Küreselleşme Ve Salt Görüntüsel Medyanın Yükselişi Atatürk Üniversitesi İletişim Dergisi 3, 1-19.