GİLİNDİRE (AYNALIGÖL) MAĞARASI’NIN TURİZM POTANSİYELİ (AYDINCIK, MERSİN) Tourism Potential of Gilindire (Aynalıgöl) Cave (Aydıncık, Mersin)

Emre Özşahin, Çağlar Kıvanç Kaymaz
5.050 842

Öz


Bu çalışmanın amacı, isim ve lokasyon olarak mağara araştırmaları envanterine girmesine rağmen, turizm potansiyeli incelenmemiş olan Mersin ilinin Aydıncık ilçesi sınırları içerisinde yer alan Gilindire (Aynalıgöl) Mağarası’nın coğrafi açıdan tanıtılması ve sürdürülebilir ekoturizm kapsamında değerlendirilmesidir. Türkiye mağara literatüründe Kambriyen yaşındaki kayaçlar içerisinde gelişen üç mağaradan biri olan Gilindire Mağarası, hem doğal, hem de turizm açısından oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak yaklaşık 13 yıldan beri turizme açılmaya çalışılan bu mağaranın turizm açısından önemi yeterince anlaşılmamıştır. Bu nedenle çalışmamızda mağaranın turizm açısından yetersiz olan tanıtım ve planlamasının da yapılması düşünülmüştür. Çalışmada ilgili literatür eşliğinde hem harita analizleri, hem de arazi çalışmaları ile toplanan veriler bağlantılı bir şekilde düzenlenerek metin, şekil ve haritalara aktarılmıştır ve bilimsel açıdan coğrafi bir kurgu üzerinden yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Gilindire Mağarası, jeomorfolojik oluşum ve gelişim açısından çok dönemli ve çok kökenli bir mağaradır. Toplam uzunluğu 555 m olan Gilindire Mağarası, faylarla biçimlenmiş yüksek bir kıyıda gelişen falez dikliğinin üzerinde deniz seviyesinden +46 m yükseklikte bulunmaktadır. Hem mağara içinde, hem de mağara çevresinde bulunan doğal unsurlar turizm açısından oldukça önemli ve dikkat çekicidir. Bu nedenle daha detaylı çalışmalarla tespit edilen doğal kaynak değerlerinin turizme kazandırmak için ivedi bir şekilde mağaranın ışıklandırma ve çevre düzeni planı yapılmalıdır. Bunun akabinde ise yoğun tanıtıcı reklam faaliyetlerinin yanında yetkin kişiler tarafından tanıtımının yapılması gerekmektedir. Ayrıca mağara ve çevresinde turizmi aksatacak eksiklerin giderilirken, turizm faaliyetlerini arttıracak uygulamalarında hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mağara, Karst jeomorfolojisi, Turizm potansiyeli, Gilindire (Aynalıgöl) Mağarası, Aydıncık/Mersin.

 Abstract

This paper aimed at introducing geographically and evaluating for sustainable ecotourism the Gilindire (Aynalıgöl) Cave located within the borders of Aydıncık district of Mersin province whose tourism potential had not been examined though it was included in cave studies inventory in terms of name and location. Being one of the three caves growing in rocks dating back to the Cambrian period in the Turkish cave literature, the Gilindire Cave has quite an important potential in terms of nature and tourism. However, although an attempt has been made for approximately 13 years to open this cave to tourism, its importance for tourism has not been understood sufficiently yet. Thus, the present study intended to make a touristic introduction and plan of the cave, which seems insufficient for now. The research data were collected through map analyses and field surveys along with the related literature. Then, such data were arranged in connection with one another and transferred to texts, figures, and maps. They were scientifically interpreted based on a geographical construct. According to the research results, the Gilindire Cave is a multi-period and multi-origin cave in terms of geomorphological formation and development. Having a total length of 555 m, the Gilindire Cave is situated on a steep cliff developing along a high coast formed by faults at an altitude of +46 m. Natural elements seen inside and around the cave are quite important and attention grabbing in terms of tourism. Therefore, the illumination plan and the environmental plan of the cave should be completed urgently in order to introduce the natural resource values determined through more detailed studies to tourism. Then, introductory advertising activities should be conducted. The cave should be introduced by competent people. Moreover, the problems and deficiencies likely to hinder tourism inside and around the cave should be eliminated, and practices aimed at increasing tourism activities should be brought into action.

Keywords: Cave, Karst geomorphology, Tourism potential, Gilindire (Aynalıgöl) cave. Aydıncık/Mersin.

Anahtar kelimeler


Mağara, Karst jeomorfolojisi, Turizm potansiyeli, Gilindire (Aynalıgöl) Mağarası, Aydıncık/Mersin.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.27252

Referanslar


Ardos, M., 1969, Orta Toroslar ve Akdeniz sektörünün jeomorfolojik problemleri, Ege Üiversitesi Fen Fakültesi İlmi Raporlar Serisi No: 63, Jeoloji No: 5, İzmir.

Ardos, M., 1992, Türkiye’de Kuaterner jeomorfolojisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını No: 3737, İstanbul.

Arpacı, Ö., Zengin, B., Batman, O., 2012, Karamanın Mağara Turizmi Potansiyeli ve Turizm Açısından Kullanılabilirliği, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 14 (23), s.: 59-64.

Atalay, İ., 2002, Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri, Orman Bakanlığı Yayınları, No: 163, Ankara.

Atalay, İ., 2011, Toprak Oluşumu, Sınıflandırması ve Coğrafyası, 5. Baskı, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir.

Aydoğan, K., 1994, Türkiye Turizm Coğrafyası, Gazi Büro Kitabevi, Ankara

Barutçugil, İ. S., 1984, Turizm İşletmeciliği, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa.

Bekdemir, Ü., Sever, R., Uzun, A., Elmacı, S., 2004, Yıldızkaya Mağarası, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 12, s.: 311-326.

Bulut, İ., Doğanay, H., Girgin, M., 1998, Ballıca Mağarasının Turistik Önemi, 15. Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Tetkik Kurultayı (20-24 Nisan 1998), Türkiye Jeomorfologlar Derneği, Ankara.

Büyüktopçu, M. F., Akdemir, Ö., 2011, Kuşak Dağı’nda (Geyik Dağları-Orta Toroslar) Enkaz Halinde Bir Mağaranın Yeniden Kurulması, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 56, s.: 65-78.

Ceylan, S., Demirkaya, H., 2006, Dim Mağarasının (Alanya) Kaynak Değerleri, Turizmde Kullanımı ve Sürdürülebilirliği. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Bölümü, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:15, s.: 199-223. Ceylan, S., 2007a, Zeytintaşı Mağarası (Serik-Antalya). Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Bölümü, Doğu Coğrafya Dergisi, Yıl:12, Sayı: 17, s.: 223-243.

Ceylan, S., 2007b, Importance of Zeytintaşı Cave (Serik-Antalya) In Terms Of Ecotourism, International Symposium on Geography, 5-8 June 2007, Kemer, Antalya.

Çetin, B., Kaymaz, Ç. K., 2013, İnanç Turizminde Kutsal Mağaralar Türkiye’deki Ashâb-ı Kehf Mağaraları (İzmir-Mersin-Kahramanmaraş-Diyarbakır), International Conference on Religious Tourism and Tolerance, 9-12 May 2013, Konya /TURKEY, Bildiriler Kitabı, Editor: Prof. Dr. Muhsin KAR, s.: 1173-1189, Aybil Yayınları, Konya.

Demir, C., Çevirgen, A., 2006, Ekoturizm Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Demirtaşlı, E., 1983, Stratigraphy and tectonics of the area between Silifke and Anamur, Central Taurus Mountains, Int.Symp.Geology of the Taurus Belt, 26-29 September, Ankara.

Doğanay, H., 2001, Türkiye Turizm Coğrafyası, Çizgi Kitabevi, Yayın No: 33, Konya.

Doğaner, S., 2001, Türkiye Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul.

Doğu, A. F., Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel, H., Somuncu, M., 1994, Periliin Mağarası, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafya Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 3, s.: 291–309.

Efe, R., 1999, Dereköy Mağaraları ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojik Özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 34, s.: 31-50.

Efe, R., Sönmez, S., Cürebal, İ., Soykan, A., 2008, Balıkesir’in Geoturizm Yöreleri: Marmara Geoturizm Yöresi Örneği, 3. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 17-19 Nisan 2008, Balıkesir.

Erol, O., 1963, Asi Nehri Deltası’nın jeomorfolojisi ve Dördüncü Zaman deniz-akarsu sekileri, Ankara Üniversitesi DTCF Yayını No:148, Ankara.

Erol, O., 1983, Türkiye’nin Genç Tektonik ve Jeomorfolojik Evrimi, Jeomorfoloji Dergisi, Sayı:11, s: 1-22.

Ertek, A., 1989, Sofular Mağarası (Şile-İstanbul), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, s.: 143-147.

Güldalı, N., 1971, Karstik Araştırmaların Türkiye İçin Önemi, Jeomorfoloji Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 3, s.: 54-61.

Güldalı, N., 1983, Oluşumları, Gelişimleri ve Ekonomik Değerleriyle Mağaralar, TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi, Sayı:188, s.: 1-4.

Güngördü, E., 2007, Türkiye’nin Turizm Coğrafyası, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.

Hacıoğlu, N., 2000, Turizm Pazarlaması, Vipaş A.Ş., Bursa.

Hamilton Smith, E., 2004, Tourist caves. In: Gunn, J. (Ed.), Encyclopaedia of Caves and Karst Science, Fitzroy Dearborn, pp. 726-730, New York, USA.

Karadeniz, V., Çelikoğlu, Ş., Akpınar, E., 2009, Gökgöl Mağarası ve Turizm Potansiyeli, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume: 4/8, pp.: 1621-1641.

Kaymaz, Ç. K., Özşahin, E., 2013, Hatay İlinin Potansiyel Eko Turizm Alanlarının Coğrafi Açıdan Değerlendirilmesi (Doğu Akdeniz), 2. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu “Ekoturizm”, 19 Nisan 2013 Bildiriler Kitabı (Editör: Murat İsmet HASEKİ), s.: 161-179, Ofis Reklam Danışmanlık, Adana.

Kınacı, B., Albuz Pehlivan, N., Seyhan, G., 2011, Turizm ve Çevre (Çevre Koruma), Pegem Akademi, Ankara.

Kopar, İ., 2008, Elmalı Mağarası (İspir-Erzurum), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 2, s.: 71-90.

Kopar, İ., 2010, Aladağların (Orta Toroslar) Fosil Mağara Potansiyelinden Yeni Bir Kayıt: Kapuzbaşı Mağarası (Divrik Dağı), Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 54, s.: 31-40.

Kozak, N., Akoğlan Kozak, M., Kozak, M., 2012, Genel Turizm İlkeler –Kavramlar, Detay Yayıncılık, Ankara.

Nazik, L., 1989, Mağara Morfolojisinin Belirlediği Jeolojik-Jeomorfolojik ve Ekolojik Özellikler, Jeomorfoloji Dergisi, Sayı: 17, s.: 53–62.

Nazik, L., 1993, Türkiye karst bölgeleri ve bu bölgelerdeki mağaraların gelişimlerini denetleyen parametreler, Hacettepe Üniversitesi’nde Yerbilimlerinin 25nci Yılı Sempozyumu, Bildiri Özleri, 15-17 Kasım, Ankara.

Nazik, L., Derici, Ş., Kutlay, H., Törk, K., Özel, E., Mengi, H., Aksoy, B., Güner, İ.N., Acar, C., 2000, Gilindire Mağarası’nın (Aydıncık-İçel) araştırma raporu, mimari ve elektrifikasyon uygulama projesi, MTA Raporu (Yayınlanmamış), Derleme No:10321, Ankara.

Nazik, L., Derici, Ş., Kutlay, H., Törk, K., Özel, E., Mengi, H., Aksoy, B., Güner, İ.N., Acar, C., 2000, Deniz kenarında bulunan polijenik bir mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık, İçel), 54. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri No: 54-31, 7-10 Mayıs 2001, Ankara.

Nazik, L., Güldalı, N., 1985, İncesu Mağaralar Sistemi (Taşkale/Karaman); Jeomorfolojik Evrimi ve Ekonomik Olanakları, Jeomorfoloji Dergisi, Sayı: 13, s.: 47-52.

Nazik, L., Güldalı, N., Önder, C., 1988, Toroslar’da kaynak ve düden özelliği taşıyan mağaralara iki örnek: Sorgun ve Tınaztepe Mağaraları, Türkiye 12. Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiri Özleri, Ankara.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2013, Gilindere Brifing Raporu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Ankara.

Özal, T., Özcan, F., 2013, Çamlık Mağaraları ve Turizm Potansiyeli, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 28, s.: 423-443.

Özdemir, Ü., 2005, Mencilis Mağarası, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 13, s.: 135-150.

Özgül, N., 1976, Torosların bazı temel jeolojik özellikleri, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, Sayı: 19/1, s.: 65-78.

Özgül, N., 1983, Stratigraphy and tectonic evaluation of the Central Taurids, Int.Symp. Geology of The Taurus Belt, 26-29 September, Ankara.

Panizza, M., 1996, Environmental Geomorphology, Elsevier, Amsterdam.

Pekcan, N., 1999, Karst Jeomorfolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul.

Rızaoğlu, B., 2004, Turizmde Tanıtma, Detay Yayıncılık, Ankara.

Semenderoğlu, A., Aytaç, A. S., 2011, Fetrek Mağaraları (Vişneli-Kemalpaşa), Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 23, s.: 165-183.

Sever, R., 2008, Polat Mağarası ve Turizm Potansiyeli (Doğanşehir-Malatya), Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 12, s.: 311-326.

Sür, A., 1994, Karstik Yerşekilleri ve Türkiye’den Örnekler, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 3, s.: 65-78.

Tunç, E., 2013, Aydıncık-Silifke arasında yapılan yeni yol ve tüneller, Tünel İşçisi, Kişisel Görüşme, 07.09.2013.

Uzun, A., 1991, Karaca Mağarası (Torul-Gümüşhane), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Sayı: 3, s.: 15–24.

Uzun, A., Zeybek, H. İ., 1996, Akçakale Mağarası (Gümüşhane), Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 31, s.: 39-55.

Zaman, M., Şahin, İ. F., Birinci, S., 2011, Çal Mağarası (Düzköy-Trabzon) ve Çevresinin Ekoturizm Potansiyeli Açısından Önemi, Doğu Coğrafya Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 26, s.: 1-23. İNTERNET KAYNAKLARI

Web 1, 2013. http://tr.wikipedia.org/wiki/Ayd%C4%B1nc%C4%B1k,_Mer , Son Erişim Tarihi: 19.11.2013.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/