Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutum ve Davranışları Social Studies Teachers' Attitudes and Behaviors towards Educational Technologies

Emine Özel
2.631 480

Öz


Günümüzün artan bilgi miktarı karşısında bir yandan öğrenciye daha az zamanda daha fazla bilgi öğretmek, diğer yandan da bilgiye nasıl ulaşılacağını göstermek gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu gerekliliklerin karşılanması noktasında, teknolojinin eğitimde etkin olarak kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, 6 ve 7. sınıf sosyal bilgiler dersi kapsamında yer alan tarih ünitelerinin öğretimi sırasında teknolojik araçların kullanılma durumlarını belirlemektir. Bu amaçla 2011-2012 öğretim yılında Kütahya İli’nde görev yapmakta olan 127 sosyal bilgiler öğretmeninin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmada; öğretmenlerin cinsiyetinin teknolojik araçların kullanılma durumunu etkilemediği, daha kıdemli öğretmenlerin teknolojik araçları daha fazla kullandıkları,  öğretmenlerin büyük bölümünün öğretim teknolojilerinin eğitimde verimi artırdığına inandıkları ancak aynı oranda teknolojik araçların kullanmadıkları ve daha çok “bazen” kullandıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Sosyal Bilgiler, Tarih Üniteleri, Öğretim Teknolojileri, Sosyal Bilgiler Öğretim Teknolojileri.


ABSTRACT

Facing a growing amount of knowledge, the necessities of teaching students more in less time on one hand, and showing students how to reach the knowledge, on the other hand, have emerged. With respect to meeting these necessities, using technogy in education has been compulsory. The aim of this research is to determine the circumstance of usage of technological tools during the instruction of history topics in social science lessons of grade six and seven. To this end, 127 social science teachers that served in the Kutahya province were consulted. In the research, It has been determined that teachers’ gender has no effect on the circumstance of using technological tools, that senior teachers use technological devices more, that majority of the teachers believe technology enhances the efficiency, but they do not use it to the degree they support, and that teachers rather use it occasionally.   

Key Word: Social Science, History Chapters, Teaching Technologies, Teaching Technologies in Social Science.   


Anahtar kelimeler


Sosyal Bilgiler, Tarih Üniteleri, Öğretim Teknolojileri, Sosyal Bilgiler Öğretim Teknolojileri.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.53769

Referanslar


ALKAN, Cevat, (1995), Eğitim Teknolojisi, Atilla Kitabevi, 4. Baskı, Ankara.

BÜYÜKKASAP, Erdoğan ve diğ., ( 2002 ), “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersini Okutan Öğretmenlerin Teknolojik Araç- Gereçlerle İlgili Görüşleri”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 10, No: 1, ss: 125-132.

ÇALIŞKAN, Nihat ve KARADAĞ, Engin, (2007), “Temel Kavramlar”, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Mustafa, SARITAŞ, ( Ed.), Pegem A Yay., Ankara, ss.1-17.

DÖNMEZ, Cengiz, (2003), “Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler”, Konu Alanı DersKitabı İnceleme Kılavuzu Sosyal Bilgiler, Cemalettin, ŞAHİN, ( Ed. ), Gündüz Eğitim Yay., Ankara, ss. 31-41.

EISELE, James E. ve Mary, ELLIN EISELE, (1994), Eğitim Teknolojisi, Çeviren:Cevat Alkan, Basım ve Yayım ETAM A.Ş., Ankara.

İŞMAN, Aytekin, (2003), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Değişim Yay., İstanbul.

KAYA, Aslı, ( 2010 ), “İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde 6. Ve 7. Sınıflarda İnternet Kullanımı”, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

PİCARD, Paul M., (2009), Technology Based İnterviews: Constructing Better Student Attitudes Toward Hıstory By Usıng Technology To Develop A Technology Based Intervıew Archıve Of The Great Depressıon, Doktora Tezi, Columbia Üniversitesi, New York.

SÖNMEZ, Veysel, (1994), Sosyal Bilgiler Öğretimi, Pegem Yayın No:11, Ankara. TAY, Bayram, (2011), “Sosyal Bilgiler Öğretiminin Dünü Bugünü ve Yarını”, Sosyal Bilgilerin Temelleri, Refik, TURAN, ( Ed.), Pegem Akademi Yay., 2. Baskı, Ankara, ss. 1-20.

TURAN, Refik ve ULUSOY, Kadir, (2011), “Sosyal Bilgilerde Tarihin Yeri veÖnemi”, Sosyal Bilgilerin Temelleri, Refik, TURAN, ( Ed.), Pegem Akademi Yay.,Baskı, Ankara, ss. 137-158.

ULUSOY, Kadir, (2008), “Sosyal Bilgiler Programında Tarih Öğretimi”, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar-1, Refik, TURAN, ( Ed. ), Pegem Akademi Yay. ,ss. 299-321.

YANPAR YELKEN, Tuba, (2011), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, 10. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/