BİR MACERA TURİZMİ ETKİNLİĞİ OLARAK KAYA TIRMANIŞ SPORU VE ANTALYA-GEYİKBAYIRI’NIN POTANSİYELİ Rock Climbing As an Adventure Tourism Activities And The Potential of Antalya-Geyikbayırı

Güney Çetinkaya
4.464 2.372

Öz


Turizm sektörü, dünyada en hızlı gelişen ve büyüyen sektörlerin başında yer almaktadır. Özellikle II. Dünya Savaşından sonra turizm sektörü hemen hemen birçok ülkenin önemli gelir kaynaklarından biri halini almıştır. Değişen yaşam şartları, insanların turizm talebini de etkilemiştir. Yoğun kent yaşamından uzaklaşmak isteyen insanlar, eğlenmek, dinlenmek, farklı yerleri görmek ve değişik aktivitelere katılmak için yeni destinasyonlar ve rekreasyon alanları arayışı içine girmişlerdir. Bu doğrultuda, farklı birçok alternatif turizm türüne ek olarak; dünya’da macera turizmi hareketi önemli bir turizm formu halini almıştır. Antalya önemli bir turizm merkezidir ancak birçok alternatif kaynağın olmasına rağmen kent yoğun olarak “Kitle turizmi” ne hitap etmektedir. Kitle turizmi kaynaklı problemlerin oluşması ve talepte oluşan değişimler 1990’larda alternatif turizm türlerinin gelişmesini etkilemiştir. Bu durum özellikle 1990’lar da turizmin çeşitlendirilmesi ve bütün bir yıla yayılması düşüncesini artırmıştır. Birçok alternatif turizm potansiyeli ortaya çıkmasına rağmen, mevcut potansiyel hala kullanılamamaktadır. Bu araştırma; genel olarak macera turizmi kavramına ışık tutmak, önemli bir kaya tırmanışı merkezi haline gelen Geyikbayırı bölgesindeki mevcut durumu ortaya çıkarmak ve Geyikbayırı bölgesinin SWOT analizini yaparak potansiyeli belirleyerek bölgenin gelişimine ve turizmin çeşitlendirilmesine katkı sağlamaktır. Yapılan çalışma sonucunda, Geyikbayırında gerçekleşen kaya tırmanışı kaynaklı macera turizm faaliyetlerinin yüksek bir potansiyel taşıdığı belirlenmiştir. Ancak bölge de konu ile ilgili herhangi bir planlamanın olmaması bu potansiyeli olumsuz olarak etkileyebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Macera Turizmi; Kaya Tırmanışı; Açıkhava Rekreasyonu; SWOT; Geyikbayırı.

Abstract

Tourism sector is one of the world's fastest-growing sectors. Especially after World War II, almost a multi-country tourism sector has become an important source of revenue. Changing living conditions affected people tourism demand. People who wants to be away from crowded urban life, looks for new places and recreational areas to enjoy, rest and to see different places and to involve in different activities. In addition to the many different type of alternative tourism; adventure tourism has become an important tourism form in the world. Antalya is one of the important tourism centers of the Turkey.  Although it has got many alternative tourism sources, the tourism growth occurred as a “Mass Tourism” in Antalya. As several problems caused by mass tourism, and consumers’ demand changed toward new products and activities alternative tourism became more effective 1990s. The efforts for diversification and expanding tourism during whole year round began to increase in 1990s. Although some alternative tourism types have emerged, the current potential can not be evaluated yet. The purpose of the study was to identfy the scope of adventure tourism with it’s core elements. Geyikbayırı which is the most important rock climbing area of Turkey, is evaluated in the framework of adventure tourism and the potantials and opportunities were identified the area, suggestions are made for the development of the area. As a result of this study it was determined  that Geyikbayırı has a high potaintial about adventure tourism. But the lack of any planning related tourism issues, it could negative effect of the potantial of Geyikbayırı.

Keywords: Adventure tourism; Rock climbing; Outdoor recreation; SWOT; Geyikbayırı

Anahtar kelimeler


Macera Turizmi; Kaya Tırmanışı; Açıkhava Rekreasyonu; SWOT; Geyikbayırı.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.25739

Referanslar


“Adventure Tourism Market Report” (2010). The George Washington University School of Business, The Adventure Travel Trade Association, and Xola Consulting.

Avcıkurt C., Köroğlu A., Doğdubay M., (2003). “Alternatif Turizmin Planlanmasında SWOT Analizinin Uygulanması”, Türkiye’nin Alternatif Turizm Potansiyeli ve Güncel Sorunları Konferansı, 3-4 Mayıs 2003 Çankırı.

Beedie, P., Hudson, S. (2003). “Emergence of Mountain-based Adventure Tourism” Annals of Tourism Research, Vol. 30 (3): 625–643.ss.

Beedie, P., (2003) “Adventure Tourism. In Sport and Adventure Tourism” Edit by S.Hudson. New York: Haworth Press.

Bentley, T.A., Page S.J., Macky K.A. (2007). “Adventure Tourism and Adventure Sports İnjury: The New Zealand Experience” Applied Ergonomics 38: 791–796.ss.

Buckley, R. (2006). “Adventure Tourism” Cabi Publishing, UK.

Buckley, R. (2010). “Adventure Tourism Management” Elsevier Ltd. USA.

Burak, P.G. (1998). “The Nature Of Adventure In Soft Adventure Tourism” University of Alberta, Faculty of Physical Education and Recreation, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Alberta.

Demir, C., (2002). “Turizm ve Rekreasyon Faaliyetlerinin Olumsuz Çevresel Etkileri: Türkiye’deki Milli Parklara Yönelik Bir Uygulama” Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17(2): 93-117 .ss.

Eng, C.,R., Pelt, J.,V., (2010). “Mountaineering: The Freedom of The Hills” The Mountainers Books, 8.Edition

Fennel, D. (2003). “Ecotourism: an introduction” Routledge Taylor&Francis Group, New York.

Fennel, D. (2008). “Ecotourism. Third Edition” Routledge Taylor&Francis Group, New York.

Gök, A., Tuna, H., (2013). “Turizm Pazarlaması Açısından Malatya İlinin Potansiyelinin Belirlenmesi” KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15 (24): 01-11 ss.

Gökçe, F., (2006). “Yerel Destinasyonlarda Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi de SWOT (FÜTZ) Analizi Tekniği”, Mustafa Kemal Üniversitesi S.B.E., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hatay.

Gülcan, B., (2004). “Macera Turizminin Kapsamı ve Macera Turizminde Kaza Riski” Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 : 18-38.ss.

İçöz, O., Var, T., İlhan, İ. (2009). “Turizm Planlaması ve Politikası Turizmde Bölgesel Planlama” Turhan Kitapevi, Ankara.

Kanada Turizm Komisyonu (2001). “Outdoor Tourism: An Industry Profile and Resource Guide” The Canadian Tourism Human Resources Council Ottawa.

Kayıkçı, Ö., (2009). “Antalya Kaya Tırmanış Rehberi” 3. Baskı, İmak Ofset Basım Yayın, İstanbul.

Kayıkçı, Ö., (2011). “Antalya Kaya Tırmanış Rehberi” 4. Baskı, İmak Ofset Basım Yayın, İstanbul.

Kılıç, S., (2013). “Örnekleme Yöntemleri” Journal of Mood Disorders, 3(1):44-6

Page, S.J. (2009). “Tourism Management: Managing for change” Elsevier Ltd. USA.

Pomfret, G. (2006). “Mountaineering Adventure Tourists: A Conceptual Framework For Research” Tourism Management 27, 113–123.ss.

Pomfret, G. (2010). “Package Mountaineer Tourists Holidaying In The French Alps: An Evaluation of Key İnfluences Encouraging Their Participation” Tourism Management, 1-10.ss.

Sarı, C. (2007). “Antalya’nın Alternatif Turizm Kaynakları ve Planlaması” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Sezgin M., Ünüvar Ş. (2008). Kültürler Arası İletişimde Turizmin Önemi, Alternatif Turizm ve Pazar Olgusu, Journal of Azerbaijani Studies, Vol:11/2, 392-404.ss.

Sung, H. H., Morrison, A. M., O'Leary, J. T.(2001). “Segmenting the Adventure Travel Market by Activities: From the North American Industry Providers' Perspective”, Journal of Travel & Tourism Marketing, 9: 4, 1-20.ss.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007). “Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007-2013)” T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.

T.C. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, (2010). “Dünden Bugüne Antalya” T.C. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Antalya.

Weaver, D. (2001). “ Ecotourism as Mass Tourism: Contradiction or Reality?”, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, April, s:104-112.ss.

Woratschek, H., Hannich, F., M., Ritchie, B., (2007). “Motivations of Sports Tourists - An Empirical Analysis in Several Avropean Rock Climbing Regions” Wirtschaftswissenschaftliche Diskussionspapiere der Universität Bayreuth.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Zurick, D.N. (1992). “Adventure Travel And Sustainable Tourism In The Peripheral Economy Of Nepal” Annals of Association of American Geographers, 82(4): 608-628.ss.

Konyaaltı Kaymakamlığı Resmi İnternet Sayfası (2014). [Erişim Adresi]: http://www.konyaalti.gov.tr/default_B0.aspx?content=1060 [Erişim tarihi: 19.02.2014]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi (2012). [Erişim Adresi]: http://mgm.gov.tr/FILES/iklim/turkiye_iklimi.pdf [Erişim tarihi: 21.03.2012].

Google Harita İnternet Sitesi (2014). [Erişim Adresi]: https://www.google.com/maps [Erişim tarihi: 19.02.2014]