ARTVİN İLİNDE NÜFUSUN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

Hayati Doğanay, Fatih Orhan
5.258 2.491

Öz


Özet

Geçmişte daha çok sayısal açıdan ön planda tutulan nüfus, günümüzde hem nicel hem de nitel yapısı ile ilgi odağı olmaktadır. Bazı karakteristik özellikleri ile dikkat çeken Artvin il nüfusunun incelenmesi de, bu kapsamda gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Sahada gerek Cumhuriyet öncesi ve gerekse Cumhuriyet döneminde yaşanan göçler, ilin demografik yapısı üzerinde belirgin bir şekilde etkili olmaktadır. Bu bağlamda, 2012’de en az nüfusa sahip 6. il olma özelliğine sahip olan Artvin; aynı zamanda yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilk beş il arasında da yer almıştır. Bununla birlikte, nüfusun büyük çoğunluğunun kıyı kesimleri ile vadi içlerinde toplandığı ilde, coğrafi koşulların demografik yapı üzerindeki etkisi de önemli oranda hissedilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nüfus, Artvin, nüfus artışı, nüfusun dağılışı, göç.

Abstract

Population, which was mostly prioritized numerically, is under the spotlight both in terms of quality and quantity today. Analysis of Artvin city population, which attracts attention with some characteristic features, is attempted to be carried out in this frame. Migrations in the area, before and after Republic, have been significantly effective on the demographic structure of the city. In this context, Artvin was the 6th city which had the least population in 2012; the city was also among the first five cities that had the highest aged population. Besides that, the effect of geographic conditions on demographic structure is significantly felt in the city in which most of the population lives in coastal regions and inside the valley.

Key Words: Population, Artvin, population growth, distribution of the population, migration.

Anahtar kelimeler


Nüfus, Artvin, nüfus artışı, nüfusun dağılışı, göç.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.98734

Referanslar


Artvin Çoruh Üniversitesi 2013-2017 Stratejik Planı (2012), http://www.artvin.edu.tr /strateji/dosyalar/ Stratejik_Plan_2013_2017.pdf, Erişim Tarihi: 16.12.2013.

Çapa, M., 2012, Milli Mücadele Döneminde Artvin, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 13 (http:// asosindex.com Erişim Tarihi: 04.12.2013).

Demirel, M., 2009, Artvin ve Batum Göçmenleri (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Sonra), Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı:40, Erzurum.

Demirel, M., 2010, Yusufeli Tarihi, FSF Printing House Matbaacılık, İstanbul.

DİE, 2001, 2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, Artvin İli Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Yayın No: 2489, Ankara.

Doğanay, H., 1986, Trabzon’da Nüfus Hareketleri ve Göçler, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Sayı: 15, Erzurum.

Doğanay, H., 1997, Türkiye Beşeri Coğrafyası, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Yayın No:2982, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi: 877, Eğitim Dizisi:10, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.

Doğanay, H., Özdemir, Ü., Şahin, F. İ., 2011, Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Pegem Akademi Yayınevi, Ankara.

Ersoy, O., 1964, Bir İngiliz Konsolosunun 1846 Yılında Erzurum’dan Kars’a Seyahati, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Ankara.

Gök, Y., 2010, Tarihi Süreç İçerisinde Yusufeli Nüfusu, Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu Bildirileri, Yusufeli Belediyesi Yayını, İstanbul.

Işık, Ş.,1997, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Nüfusun Miktarı ve Yapısal Özellikleri, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı: 9, İzmir.

Karakuzulu, Z., 2003, Doğu Karadeniz Bölümü’nün Topoğrafya Özelliklerinden Kaynaklanan Nüfus Dağılış Sorunları, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Kırsal Alanda Ulaşım, Yerleşim Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı (18-20 Aralık), Trabzon.

Koca, H.,2005, Kuruluşu-Gelişmesi ve Fonksiyonel Özellikleri Yönünden Dörtyol Şehri, Aktif Yayınevi, İstanbul.

Koday, Z., 1991, Borçka İlçe Merkezi’nin Coğrafi Etüdü, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.

Koday, S., Erhan, K., 2010, Çoruh Vadisinde Nüfusun Dağılışı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, Erzurum.

Okçu, N., Akdağ, H., 2010, Salnâme-i Vilâyet-i Erzurum (1287/1870-1288/1871-1289/1872-1290/1873) Erzurum İl Yıllığı, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 984, İlahiyat Fakültesi Yayınları No:13, Araştırma Serisi No:10, Zafer Form Ofset Matbaacılık, Erzurum.

Özgür E. M., 1998,Türkiye Nüfus Coğrafyası, GMC Basım Yayın, Ankara.

Özgür, E.M., 2010, Nüfusun Coğrafi Analizi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ders Notları, Ankara (http://www.geography.humanity.ankara.edu.tr/ ders notu/COG407 ders_notu_1011.pdf, Erişim tarihi: 08.12.203).

Özdemir, H., 2001, Artvin Tarihi, Ajans Ege Matbaacılık, Ankara.

Tandoğan, A., 1998, Demografik Temel Kavramlar ve Türkiye Nüfusu. Eser Ofset Matbaacılık, Trabzon.

Tanoğlu, A., 1969, Nüfus ve Yerleşme, İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 1183, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları No:45, Taş Matbaası, İstanbul.

Tıraş, M., 1997, Yusufeli’nde Nüfus Hareketleri, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, Sayı: 24, Erzurum.

Trabzon Vilayet Salnamesi, 1869 (Cilt 1), Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Haz. Kudret Emiroğlu, Özkan Matbaacılık, Ankara.

Trabzon Vilayet Salnamesi, 1872 (Cilt 4), Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Haz. Kudret Emiroğlu, ETAM Matbaacılık, Ankara.

Trabzon Vilayet Salnamesi, 1876 (Cilt 8), Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Haz. Kudret Emiroğlu, ETAM Matbaacılık, Ankara.

Tuncel, M., 1991, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-Artvin Maddesi, Ali Rıza Baskan Güzel Sanatlar Matbaası, Cilt: 3, İstanbul.

TÜİK, 2005, 2000 Genel Nüfus Sayımı Göç İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Yayın No: 2976, Ankara.

TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Artvin 2012.

Tümertekin, E., Özgüç, N., 2011, Beşeri Coğrafya, İnsan-Kültür-Mekan, Çantay Kitabevi, İstanbul.

Zaman, S., Coşkun, O., 2008, Rize İlinin Nüfus Coğrafyası Özellikleri ve Bunları Etkileyen Etmenler Üzerine Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, Erzurum.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/