COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: KULLANMA DÜZEYLERİ, SORUNLAR VE SINIRLILIKLAR Geography teachers' views about alternative assessment and evaluation techniques: usage levels, problems and limitations

Yavuz Akbaş, Ebru Gençtürk
4.471 1.031

Öz


Özet

Bu çalışmada, coğrafya öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanma durumlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra öğretmenlerin bu tekniklerle ilişkili karşılaştıkları sorunlar, avantajlar ve hizmet içi eğitim ihtiyaçları hakkındaki görüşleri de belirlenmiştir. Araştırmada tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Trabzon, Giresun, Ordu ve Rize’ de görev yapan 108 coğrafya öğretmeni ile yürütülmüştür. Veri toplamak aracı olarak,  Çepni ve arkadaşları (2011) tarafından öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirmeye yönelik ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla geliştirilen anket kullanılmıştır. Veriler SPSS 16 windows paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.  Araştırma sonunda öğretmenlerin alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinden çok, geleneksel teknikleri kullandıkları tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.  

 

Anahtar kelimler: Coğrafya, ölçme değerlendirme,  Alternatif ölçme teknikleri

Abstract

The aim of this study is to determine the level of use of alternative techniques for measurement and assessment of geography teachers. Besides, benefits and challenges encountered by teachers and their ideas about the in-service training are determined. Survey method is used in the research. The research is conducted with 108 geography teachers working in Trabzon, Giresun, Ordu and Rize. The questionnaire, developed by Cepni et all. (2011) to determine the needs of teachers for alternative measurement and assessment, is applied as data collection tool. Data were analyzed by using SPSS 16 Windows packet program. At the end of the research it is found that teachers use traditional techniques more than alternative measurement and assessment techniques. Some suggestions are offered based on these results.

 

Key Words: Geography, Geography teachers, measurement and assessment, alternative techniques for measurement


Anahtar kelimeler


Coğrafya, ölçme değerlendirme, Alternatif ölçme teknikleri

Tam metin:

PDF


Referanslar


Anıl, D., Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, V (II), 44-61.

Bilgili, M. (2011). Coğrafya 9 ve 10. sınıf ders kitaplarındaki etkinlikler, ölçme ve değerlendirme çalışmaları ve etkileri, Marmara Coğrafya Dergisi, 24, 201-217.

Birgin, O. ve Gürbüz, R. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 163-180.

Cheng, M. H. (2006). Junior secondary science teachers’ understanding and practice of alternative assessment in Hong Kong: ımplications for teacher Professional development, Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 6(3), 227-243.

Çalışkan, H., Kaşıkçı,Y. (2010). The application of traditional and alternative assessment and evaluation tools by teachers in social studies, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4152–4156.

Çelik, D. (2000) Okullarda ölçme ve değerlendirme nasıl olmalı? İstanbul: Mili Eğitim

Yayınları, No: 3246.

Çelikkaya, T., Karakuş, U., Öztürk Demirbaş, Ç. (2010). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 57–76.

Çepni S. ve diğerleri (2011) Alternatif ölçme değerlendirmeye yönelik hizmetiçi kursunun ve alternatif ölçme değerlendirme formlarının etkin olarak kullanılmasında web tabanlı yaklaşımın öğretmen-öğrenci-veli açısından etkililiğinin değerlendirilmesi, 109k571 nolu Tübitak Araştırma Projesi Gelişme Raporu.

Çoruhlu, T.Ş., Er Nas, S., Çepni, S. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçmedeğerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: trabzon örneği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, V1 (1), 122-141.

Duban, N. ve Küçükyılmaz, E.A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme- değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 7(3), 769-784.

Gelbal, S. Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 33, 135-145

Gömleksiz, M. N., Yıldırım, F., Yetkiner, A. (2011). Hayat bilgisi dersinde alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinin kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri, e- Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, , 6 (1), 823-840.

Karakuş U., Öztürk Demirbaş, Ç. (2011). Coğrafya öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanımı. Milli Eğitim Dergisi 189, 71- 81.

Kuran, K., Kanatlı, F. (2010). Alternatif ölçme değerlendirme teknikleri konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 209-234

Nazlıçiçek, N., Akarsu, F. (2008). Fizik, kimya ve matematik öğretmenlerinin değerlendirme araçlarıyla ilgili yaklaşımları ve uygulamaları, Eğitim ve Bilim, 33 (149), 18-29.

Okur, M., Azar, A.(2011). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin öğretmen görüşleri Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (2), 387-400

Özdemir, S.M. (2010) ilköğretim öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin yeterlikleri ve hizmetiçi eğitim ihtiyaçları Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 787-816.

Öncü, H.(1999). Eğitimde ölçme ve değerlendirme, Ankara: Yaysan A.Ş.

Özsevgeç, T., Karamustafaoğlu, S. (2010). Öğretmen adaylarının geleneksel ve yapılandırmacı ölçme-değerlendirme yaklaşımlarına yönelik profilleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 333-354.

Rabson, C. (1999). Real world research a resource for social scientists and practitioner- researchers. Oxford, UK:Blackwell publishhers Ltd.

Sağlam-Arslan, A., Avcı, N. ve İyibil, Ü. (2008). Fizik öğretmen adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerini algılama düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 115-128.

Şimşek, N. (2011). Sosyal bilgiler dersinde alternatif ölçme değerlendirme araçlarının kullanılması: nitel bir çalışma, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (1), 149-168.

Topbaş, V. (2011). Sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanımı ile ilgili algıları, Eğitim ve bilim, 36 (159), 205-219.

Usta, S. Çığır Dikyol, D, İnce E. (2010). The alternative evaluation tools choosen by social and science teacher candidates, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 3457–3462.

Watt, H. M.G. (2005). Attitudes to the use of alternative assessment methods in mathematics: a study with secondary mathematics teachers in Sydney, Australia, Educational Studies in Mathematics, 58, 21–44.

Yaman, S. (2011). Teachers’ perceptions about their measurement and evaluation practices in science and technology course, İlköğretim Online, 10(1), 244-256. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr.

Yeşilyurt, E. (2012). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan ölçme değerlendirme yöntemleri ve karşılaşılan güçlükler, Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2), 1183-1205.