KOVADA GÖLÜ MİLLİ PARKI’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ Kovada Lake National Park and Its Sustainable Management

Muhammet Bahadır
3.083 1.078

Öz


Özet

Bu çalışmada, Isparta İli, Akdeniz Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Kovada Gölü Milli Parkı’nın sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi ele alınmıştır. Kovada Gölü Milli Parkı’nın potansiyelleri ile ekolojik sorunlarının belirlenmesi, tanıtılması ve milli parkın sürdürülebilirliğine dikkat çekmek amaçlanmıştır. Çalışmada yöntem olarak, haritalama ve sorgulamalarda coğrafi bilgi sistemlerinin 3D ve Surface (yüzey) analizlerinden yararlanılmıştır. Milli parka ait sorunlar ve potansiyellerin belirlenmesinde ise SWOT analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde milli parka yönelik sürdürülebilirlik ve planlama yaklaşımları geliştirilmiştir. Kovada Gölü Milli Parkı, doğal yapısı, barındırdığı doğal ve beşeri çekicilikler, ulaşım kolaylığı, gür bitki örtüsü, berrak bir göl ile simgelenmektedir. Kovada Gölü Milli Parkı, bölgesel ölçekte önemli bir rekreasyon alanı olmakla birlikte, tanıtımının artırılması ile ülke genelinde önemli bir turizm merkezi haline dönüştürülebilir.

 

Anahtar Kelimeler: Milli Park, Kovada Gölü, Doğal Çekicilik, Sürdürülebilirlik, Turizm

 

Abstract

 This study concerns the sustainable usage and management of Kovada Lake National Park which is located in Isparta province within the boundaries of the Mediterranean Region. The aim of the study was to determine the potential of Kovada Lake National Park and its ecological problems, promotion and bring attention to its sustainability as a national park. Mapping and investigative 3D and Surface analysis of geographical information systems were used as methods to support the study. SWOT analysis was used to determine problems and potentials of national parks. As a result of the concluded analysis works sustainability and planning approaches for national parks were developed. With its natural structure, inherent natural and human beauty, ease of access, lush vegetation, Kovada Lake National Park is symbolized by a clear lake. Although Kovada Lake National Park is a major recreation area on a regional scale, with advertising it can become a major tourism center on a nationwide scale.

 

Key Words: National Park, Kovada Lake, Natural Charm, Sustainability, Tourism


Anahtar kelimeler


Milli Park, Kovada Gölü, Doğal Çekicilik, Sürdürülebilirlik, Turizm

Tam metin:

PDF


Referanslar


Alkan, H ve Korkmaz, M. (2009), Korunan Alanların Yönetiminde Yaşanan SosyoEkonomik Odaklı Sorunlara İlişkin Bir Değerlendirme, II. Ormancılıkta SosyoEkonomik Sorunlar Kongresi, Bildiriler Kitabı, ISBN 978-9944-452-28-1, s. 13, 19-21 Şubat 2009, Isparta

Ardos, M., (1977), Eğirdir Gölü Güneyinin Jeomorfolojisi ve Davraz Dağında Pleyistosen Buzullaşması, İ., Ü., Coğr. Enst. Derg. Sayı 22, s. 90-119, İstanbul.

Arı, Y., (2002), Visions of a Wetland: Linking Culture and Conservation at Lake Manyas, Turkey. UMI, An Arbor, Publication Number: AAT 3025135. ISBN: 0–493– 38335–2, Ann Arbor, Michigan, USA.

Arı, Y., (2003), Kuş Cenneti Milli Parkında Park Yönetimi-Yöre Halkı İlişkisi, Doğu Coğrafya Dergisi, S., 9, s,7-37.

Arı, Y. (2006) “Ramsar Sözleşmesi’nin Doğa Koruma Yaklaşımına Eleştirel Bir Bakış, Doğu Coğrafya Dergisi, 11 (15): 275 -302.

Arı, Y., ve Derinöz, B., (2011), Bir Sulak Alan Nasıl Yönetilmez? Kültürel Ekolojik Perspektif İle Marmara Gölü (Manisa) Örneği, Coğrafi Bilimler Dergisi, s, 9 (1), 41Atalay, İ., (2004), Doğa Bilimleri Sözlüğü, Coğrafya – Ekoloji – Ekosistem (Botanik, Jeoloji, Orman, Toprak), 1. Baskı, s.544, İzmir.

Atayeter, Y., (2005), Aksu Çayı Havzası'nın Jeomorfolojisi, Fakülte Kitabevi Yayınları, No:55, Coğrafya Dizisi :1, Isparta.

Bahadır, M., ve Saraçlı, S., (2010), Isparta’da Arıma Modeline Göre Sentetik İklim Verilerinin Analizi, E-Journal Of New World Sciences Academy, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 4a0027.

Erinç, S., (1996), Klimatoloji ve Metodları, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

Güneysu, A. C., (1991), Kovada Gölü Çanağı’nın (Isparta) Jeomorfolojisi ve Kovada Gölü’nde Günümüzde Görülen Değişmeler. İst. Üniv. Deniz Bil. ve Coğrafya Enst., Bülten 1991, Sayı 8, No 8, 171-176.

Hoşgören, M. Y., (1994), Türkiye’nin Gölleri, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 29, S. 19-51, İstanbul, Turkey.

Kol, Ç., ve Küpcü, S., (2008), ArcGIS 3D Analiz, İşlem Şirketler Grubu Eğitim Dokümanları, Ankara.

Lau, M., (2005), Integrated coastal zone management in the People’s Republic of China-An assessment of structural impacts on decision-making processes, Ocean & Coastal Management 48, 115–159.

Lavoi, T., (2007), National Coastal Zone Management Community Observation, Conferance of Coastal Zone, Posrtland, Oregon.

Noughton-Treves, L., Holand, M. ve Brondon, K. (2005), The Role Of Protected Areas İn Conserving Biodiversity and Sustaining Local Livelihoods. Annual Review of Environment and Resources, 30: p.219-252.

Oğurlu, İ., Alkan, H., ve Gündoğdu, E., 2010, Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi Projesi –I Katılımcıların Algı Ve Beklentileri, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: I Sayfa: 144-152.

Özdemir, M. A., ve Bahadır, M., (2008), Acıgöl'ün (Denizli) SPSS ile Hidro-klimatik Analizi, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, 20-23 Ekim 2008, Çanakkale.

Salihoğlu, G., ve Karaer F., (2005), Ulubat Gölü İçin Ekolojik Risk Değerlendirmesi, İTÜ. Dergisi Cilt 15, Sayı 1-3, Sayfa 17-28, İstanbul.

Tağıl, Ş., (2007), Quantifying the Change Detection of the Ulubat Wetland, Turkey, by Use of Landsat Images’’ Ekoloji Dergisi, Sayı: 16, s, 9-20.

Twery, M. J., ve Hornbeck, J. W., (2001), Incorporating Water Goals İnto Forest Management Decisions At A Local Level, Forest Ecology And Management, 143, 87Vadineanu, A., (2004), Identification Of Lagoon Ecosystem. In Coastal Lagoons: Ecosystem Processess And Modeling For Sustainable Use And Development, Eds). CRC Press, FL, USA.

Yaşar, O., 2000, Ülkemizde Milli Park ve Benzer Statüdeki Alanların Dağılımı, Türk Coğrafya Dergisi, S. 35, s. 181-201.

Yılmaz, C., (2005), Sarıkum Gölü Ekosistemi, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, TURQVA-V, İstanbul Üni. Avrasya Yer Bilimleri Enst., İstanbul.

Zeybek, H. İ., (2005), Kaz Gölü Ekosistemi (Tokat), Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, TURQVA-V, İstanbul Üni. Avrasya Yer Bilimleri Enst., İstanbul.

DSİ Bölge Müdürlüğü, 2009.

Isparta İli Arazi Varlığı, 1994.

Isparta İl Çevre Durum Raporu, 2008.

Isparta İl Çevre Durum Raporu, 2009.

Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2009.

Isparta Çevre Durum Raporu, 2009.

TUİK, nüfus verileri, 2009. 5919 Sayılı Milli Parklar Kanunu, 1983 http://www.akgunakova.com: Son Erişim Tarihi: 17-06-2011. http://www.millîparklar.gov.tr/mpd/mp/millîpark.asp. :Son Erişim Tarihi: 01.10.2011.