COĞRAFYA ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Study for Improving Motivation Scale of Secondary School Students in Learning Geography

Mehmet Fatih Kaya
3.055 901

Öz


ÖZET

Bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik motivasyon düzeylerini ortaya koyan ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Siirt il merkezinde farklı okullarda öğrenim gören 314 (% 42) kız ve 431 (% 58) erkek olmak üzere toplam 746 ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır.  Araştırmanın verileri literatür taraması ve ortaöğretim kademesi son sınıfta okuyan 10 öğrenciden “Coğrafya dersinde motivasyonunuzu arttırabilecek unsurlar” konulu yazdıkları kompozisyonun içerik analizine uygun olarak incelenmesi sonucunda oluşturulan ve daha sonra uzman görüşleri doğrultusunda belirlenen 25 maddelik Coğrafya Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeği’yle toplanmıştır. Toplanan bu veriler üzerinde açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda yapı geçerliği sağlanmış olan 22 madde son ölçekte yer almıştır. Ölçeğin İlgi alanına,  Özgüvene,  Bilgi edinmeye ve Performansa yönelik olmak üzere toplam dört faktör altında toplandığı tespit edilmiştir.  Son halini alan ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya Eğitimi, Motivasyon, Ölçek Geliştirme.

 ABSTRACT

Purpose of this study is to improve the instrument that measures motivation scale of secondary school students in learning geography. Workgroup of this research consists of 314  female (42%) and 431 male (58%) in total 746 secondary school students, who study in 2012-2013 education year in various schools of Siirt city center. Data of the research was collected with a 25 point Motivation Scale that was formed through literature scanning and with content analytically competent examination of compositions of 10 students with subject “Factors that can increase our motivation in geography lesson”; and determined in accordance with expert opinions. An exploratory factor analysis is applied on the collected data. 22 points, whose structure validity was achieved as a result of analyze, took place in the scale. It was determined that the scale focused on total of 4 factors, which were called Interest Field, Self-Confidence, Knowledge acquisition and Performance. After the scale took its final shape, its Cronbach Alpha internal consistency coefficient was calculated.

Keywords: Geography Education, Motivation, Development Scale.


Anahtar kelimeler


Coğrafya Eğitimi, Motivasyon, Ölçek Geliştirme.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ağırbaş, İ., Çelik, Y. ve Büyükkayıkçı, H. (2005). Motivasyon Araçları ve İş Tatmini: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hastane Başhekim Yardımcıları Üzerinde Bir Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8 (3), 326-350.

Akdeniz, A. R., Yıldız, İ. ve Yiğit, N. (2001). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Işık Ünitesindeki Kavram Yanılgıları. Ç. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (20), 72-78. Alnabhan, M., Al-Zegoul, E. & Harwell, M. (2001). Factors related to achievement levels of education students at Mu’tah University. Assessment and Evaluation in Higher Education, 26 (6), 593-60 (http://www.tandfonline.com/doi/abs/ 1080/02602930120093913 adresinden 01.12.2012 tarihinde indirilmiştir)

Atasoy, E. (2010). Genel Coğrafya. Bursa: Ezgi Kitabevi.

Bayram, N. (2004). Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi. Bursa: Ezgi Kitabevi.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, 7. baskı, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Comrey, A. L., & Lee, H. B. (1992). A First Course in Factor Analysis. (2th Edition), Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Cüceloğlu, D. (2011). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Dede, Y. ve Yaman, S. (2008). Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2 (1), 19-37.

Demirci, A. (2010). Coğrafyayı Yeniden Keşfetmek, (Ed. Ramazan Özey ve Ali Demirci), Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar. İstanbul: Aktif Yayınevi.

Doğanay, H. ve Sever, R. (2011). Genel ve Fizikî Coğrafya. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Ekici, G.(2009). Biyoloji Dersi Motivasyon Anketinin Türkçeye Uyarlanması. Çağdaş Eğitim Dergisi, 365, 6–15.

Field, A. (2000). Discovering Statistics using SPSS for Windows. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.

Hunt, D. S. & Morgan R. M. (1995). The Comparative Advantage Theory of Competition, The Journal of Marketing, 59: 1-15. (sdh.ba.ttu.edu/R-A%20theoryJM9pdf. adresinden 17.11.2012 tarihinde indirilmiştir)

Kara, A. (2008). İlköğretim Birinci Kademede Eğitimde Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Ege Eğitim Dergisi, 9 (2), 59-78.

Karagöz, Y. ve Kösterelioğlu, İ. (2008). İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu ile Geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 81-98.

Kaya, Z. (2001). Eğitimin Psikolojik Temelleri, (Ed. Özcan Demirel ve Zeki Kaya), Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Koçakoğlu, M. ve Türkmen, L. (2010). Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 229-245. Koçel, T. (2011). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım Yayım.

Marsh, H. W., Hau, K.T., Artelt, C., Baumert, J. & Peschar, J. L. (2006). OECD’s brief self-report measure of educational psychology’s most useful affective constructs: Cross-cultural, psychometric comparisons across 25 countries. International Journal of Testing, 6 (4), 311–360. DOI:10.1207/s15327574ijt0604_1

Öztürk, M. (2010). Coğrafya Derslerinde Planlama (Ed. Ramazan ÖZEY ve Ali Demirci). Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar. İstanbul: Aktif Yayınevi.

Öztürk, M. (2007). Coğrafya: Gelişimi, İçeriği, Eğitimi, (Ed. Servet Karabağ ve Salih Şahin), Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi. Ankara: Gazi Kitabevi.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-fit Measures. Method of Psychological Research. 8 (2), 23–74.

Schunk D. H., Pintrich P. R. & Meece, J. L. (2009). Motivation in Education: Theory, Research, and Applications: İnternational Edition. Prentice Hall: Pearson Education.

Selçuk, Z. ve Güner, N. (2000). Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6), 49-74.

Şahin, S. (2010). Coğrafya’da Çağdaş Öğretim Yöntemleri, (Ed. Ramazan Özey ve Süleyman İncekara), Coğrafya Eğitiminde Kavram ve Değişimler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Şengül, N. (2007). KKTC’deki Liselerde Coğrafya Eğitiminde Öğrencilerin Coğrafya Dersine Olan İlgi ve Tutumları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Tabachnick, B. G. ve Fidel, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics (Fourth Edition). MA: Allyn and Bacon.

Taş, H. İ. (2007). Coğrafya Eğitimi. İstanbul: Aktif Yayınevi.

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Turan, İ. (2002). Lise coğrafya derslerinde kavram ve terim öğretimi ile ilgili sorunlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2), 67- 84.

Tutar, H., Yılmaz, K. ve Erdönmez, C. (2005). İşletme Becerileri Grup Çalışması. Ankara: Detay Yayıncılık.

Wolters, C.A. & Rosenthal, H. (2000). The Relation Between Students' Motivational Beliefs And Their Use of Motivational Regulation Strategies. International Journal of Educational Research, 33, 801–820.

Yenilmez, K. (2008). Open Primary Education School Students’ Opinions About Mathematics Television Programmes. Turkish Online Journal of Distance Education – Tojde, 9 (4), 176- 189.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/