NİĞDE YÖRESİ KAPLICA, İÇMECE VE DOĞAL MİNERALLİ SULARI, SORUNLAR VE ÖNERİLER The Problems And Solutions About Hotspring, Drinking Water And Natural Mineral İn The Territory Of Niğde

Emin Toroğlu, Serdar Ceylan
3.060 1.156

Öz


Özet:

Anadolu'nun genç-aktif bir jeolojik yapıya sahip olması nedeniyle, ülkemizin hemen her yöresinde sıcak su kaynaklarına ve doğal minerali sulara rastlanılmaktadır. Binlerce yıldır kullanıla gelen bu su kaynakları, günümüzde de sağlık amaçlı olarak yararlanılmaya devam edilmektedir.

Niğde il sınırları içerisinde yer alan 2 kaplıca, 2 içmece ve tespit ettiğimiz doğal mineralli 6 su kuyusu bulunmaktadır. Bu şifalı su alanlarının büyük bir kısmında altyapı, tesis ve tanıtım yetersizliği; kurumlar arası işbirliği ve planlama eksikliği gibi nedenlerden dolayı istenilen ölçüde yararlanılamamaktadır.   

Bu çalışmada, Niğde ili içerisinde yer alan şifalı su alanlarının ekolojik, idari ve peyzaj problemleri belirlenerek, sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir.

 Anahtar Kelimeler: Kaplıca, içmece, mineral kaynak, şifalı su

Abstract:

Because of  Anatolia has an active geological structure, hot water  springs and natural mineral waters are encountered in every part of Turkey. These water sources which have been used for thousands of years, are   used as health purpose today, as well.

Within the bounderies of Niğde, there are 2 thermal springs, 2 drinking waters and 6 water wells with natural mineral which  have determined by us. In a great part of healing water areas, there are deficiencies that are infrastructure, facility (or hotel) and advertisement, inter-institutional cooperation, planning. Because of these deficiencies, water sources cannot used in the desired level.

In this study, solution suggestions are presented by determining ecological, administrative and landscape problems of the healing water areas that are within the bounderies of Niğde.

Keywords: Hotspring, drinking water, mineral spring, healing water


Anahtar kelimeler


Kaplıca, içmece, mineral kaynak, şifalı su

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akbaşlı, A., 1992, Niğde-Sofular Acıgöl (Nargöl) Sıcaksu Sontajları (Kuyu Bitirme Raporu), Konya.

Aksaray Valiliği, 2009, Aksaray Kültür Envanteri. Kültür ve Turizm Bakanlığı Basımevi, Ankara.

Aslan, Z., 1995, “Termal Hizmetlerin Oluşturulmasında Termal Suyun Standartlarının Belirlenmesi”, Ekoloji Çevre Dergisi, Yıl: 4, Sayı:14, s.40-42.

Atlı, H.E., 1999, Geçmişten Günümüze Bor. Boyat Yayın Grubu, İstanbul.

Başçıl, S. I., 2001, T.C. Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü, Nargöl-Niğde Termal Turizm Merkezi Açıklama Raporu, Ankara.

Bulut, İ., 1997, “Turistik Potansiyeli Yönünden Yozgat İli Kaplıcaları”, Doğu Coğr. Dergisi, Sayı: 2, s.69-114, Erzurum.

Bulut, İ. 1999, “Kökeni Termal Kaynaklara Dayanan Bir Yerleşme: Sivas-Sıcak Çermik”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Dergisi, Sayı: 119, s.187-208.

Bulut, İ., Girgin, M., 2001, “Bingöl Kös Kaplıcalarının Coğrafi Etüdü”, Doğu Coğr. Dergisi, Sayı: 5, s. 59-79, Erzurum.

Dirisu, N, Ş., 1952, İdroloji (İçme ve Kaplıca Tedavisi). Ankara Üniv. Tıp Fak. Yayınları, No:28, Akın Maatbası, Ankara.

Doğaner, S., 2001, Türkiye Turizm Coğrafyası. Çantay Kitabevi, İstanbul.

Doğanay, H., 1989, Erzurum’un Termal Turistik Potansiyeli. Turizm Yıllığı, 1988-1989, s.157-158, Ankara.

Doğanay, H., 2001, Türkiye Turizm Coğrafyası. Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya.

Durak, Y., Küçüködük, M., Dural, H., Ertuğrul, K., Öztürk, C., 1997. “Narlıgöl’ün (Niğde-Sofular) Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri”, Ekoloji Dergisi, Ocak-Mart, Sayı: 22, s.21-22.

Emre, Ö., 1991, Hasandağı-Keçiboyduran Dağı Yöresi Volkanizmasının Jeomorfolojisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğr. Enstitüsü., İstanbul. Ercan, T., 1985, ”Orta Anadolu’da Senozoik Volkanizması”, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Sayı: 9, s. 23-44, İstanbul.

Gürbüz, M., Sandal, E.K., 2003, “Ekinözü İçmeceleri’nde Sağlık (İçme) Turizmi”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 41, s. 23-40, İstanbul.

İbret, Ü. B., 2007, “Türkiye’de Yeni Gelişen Bir Termal Turizm Merkezi: Çavundur Kaplıcası”, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt:12, Sayı:18, s.135-163, Erzurum.

Ketin, İ., 1966, “Anadolu’nun Tektonik Birlikleri”, MTA Dergisi, Sayı: 66.

Kopar, İ., 2002, “Erdemli Maden Suyu Kaynağının Rekreasyonel Alanı Olarak Planlanması”, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 7, Erzurum.

Kopar, İ., 2010, Melendiz ve Karasu Çayı Havzalarının Jeomorfolojisi. Atatürk Üniv. Yay. No:981, Edebiyat Fak. Yay No: 136, Arş. Seri No: 112, Erzurum.

Kültür ve Turizm Bakanlığı., 2007, “Türkiye’de Termal Turizmi Geliştirme Çabaları.” I. Uluslar arası Sağlık Turizmi Kongresi, Antalya.

MTA Gen. Müd., 1992, Narlıgöl (Niğde-Sofular) Sıcaksu Sondaj Raporu, Ankara.

Toroğlu, E., 2006, Niğde İli Yerleşmeleri ve Lokasyon Planlaması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Toroğlu, E., 2009, “Bor Şehri’nin Kuruluş ve Gelişmesi”, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 21, s.173-194, Erzurum.

NiğdeValiliği., 1997, Niğde 1997 İl Yıllığı. Önder Matbaacılık, Ankara.

Niğde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2009, 2008 Yılı İl Çevre Durum Raporu, Niğde. Niğde Milletvekili Orhan Eraslan, Soru Önergesi. TBMM, B:42, O:2, [14.01.2004].

Öcal, T., 2011, “Niğde’de Planlanan Termal Turizm Kaynaklarına Bir Örnek: Nargöl. Marmara Coğr. Dergisi, Sayı: 24, s.287-311, İstanbul.

Öcal, T., 2005, “Termal Turizm Açısından Çiftehan Kaplıcaları”, Türkiye Sosyal Araşt. Dergisi, Yıl: 9 Sayı: 3., s.101-121, Ankara.

Sür, Ö., 1972, Türkiye’nin Özellikle İç Anadolu’nun Genç Volkanik Alanlarının Jeomorfolojisi. Ankara Üniv. DTCF. Yay. No: 223, Ankara Üniv. Basımevi, Ankara.

Şahingöz, C., 2007, Altunhisar İlçesi Beşeri Coğrafyası. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Tekir Doğal Maden Suyu, ( http://www.tekirprivilege.com.tr/ default.asp?page= Tıraş, M. 2003, “Haruniye Kaplıcası”, Türk Coğrafya Dergisi. Sayı: 43, s. 97-109. İstanbul.

Ülker, İ., 1986, Sağlık Turizmi ve Kaplıca Sularımızın Değerlendirilmesi. Turizm Yıllığı, 1986, s. 205, Ankara.

Ülker, İ., 1988, Türkiye’de Sağlık Turizmi ve Kaplıca Planlaması. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çağdaş Kültür Eserler Dizisi, No:1006/129, 5., Ankara.

Zaman, M., Polat, S., Özdemir, M., 2000, “Diyadin Kaplıcaları”, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 4, s. 349-377, Erzurum.