DEPREMİ YAŞAMIŞ VE YAŞAMAMIŞ ÖĞRENCİLERİN DEPREM ALGILARININ, METAFOR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ The Investigation of Earthquake Inexperienced and Experienced Students’ Perceptions by Metaphor Analysis

Ufuk Karakuş
2.813 1.031

Öz


Depremi yaşamamış ve yaşamış öğrencilerin deprem algılarının metafor analizi yoluyla incelendiği bu çalışmanın örneklemini 2012 eğitim öğretim döneminde öğrenim gören Ankara ve Düzce'deki öğrenciler oluşturmuştur. Ankara'da çalışmaya katılan 52 öğrenci daha önce depremi yaşamamış olan örneklemi oluştururken, Düzce'den çalışmaya katılan 65 öğrenci 1999 yılında 17 Ağustos ve 12 Kasım tarihlerinde depremi yaşayan örneklemi oluşturmuşlardır. Depremi yaşamış olan öğrenciler toplamda 44 metafor oluştururken, yaşamamış öğrencilerde metafor sayısı 26 da kalmıştır. Depremi yaşamış öğrencilerin metafor kategorisi 8 grupta toplanırken, yaşamamış öğrencilerin gruplandırılması 6 olarak gerçekleşmektedir. Depremi yaşamamış olan öğrenciler ile yaşamış olan öğrencilerin deprem algılarındaki en büyük fark 'hayal edilen dini inanış' kategorisinde ve 'eğitim ortamı' kategorisinde ortaya çıkmıştır. Depremi yaşayan öğrenciler depremle ilgili çok sayıda 'kıyamet günü', 'ölüm', 'Azrail' benzetmesi yaparken, depremi yaşamamış öğrenciler daha çok 'doğa olayı' ve 'salıksız yaşam' kategorilerine ait metaforlar üretmişlerdir.

 Anahtar Kelimeler: Coğrafya Eğitimi, Deprem, Deprem Eğitimi, Metafor, Algı

ABSTRACT

 Investigating earthquake inexperienced and experienced students perceptions by the Metaphor analysis, sampling group of this research consists of students studying in Ankara and in Düzce 2012 academic year. When 52 students who participated from Ankara in the study group who have not experienced earthquakes before, 65 students participated in the study from Düzce experienced earthquake on both August 17th and November 12th in 1999. While students who have experienced the earthquake created a total of 44 metaphors, inexperienced students remained at number 26 metaphor. Experienced students gathered in 8 groups category of metaphor, and inexperienced student group gathered in 6 groups. The largest difference emerged between earthquake experienced and inexperienced students perceptions were in 'imagined religious belief' category and the 'learning environment' category. While students who have experienced earthquake produced categories as 'Day of Judgment', 'death', 'Angel of Death'; students who are not experienced in earthquake expressed metaphors as 'natural phenomenon' and 'unhealthy life'.

 Keywords: Geography Education, Earthquake, Earthquake Education, Metaphor, Perception


Anahtar kelimeler


Coğrafya Eğitimi, Deprem, Deprem Eğitimi, Metafor, Algı

Tam metin:

PDF


Referanslar


Alkan, N.U. (1999). 1995 Dinar Depremi. Türk Psikoloji Bülteni, 5 (14), 59-60.

Atalay, İ. (1998). Türkiye Jeomorfolojisine Giriş, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İzmir

Aydın, F. (2010). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Deprem” Kavramını Algılamaları: Fenomenografik Bir Analiz. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic. Volume 5/3 801-817.

Başıbüyük, A. (2004). Study on earthquake knowledge and affecting factors in adults. Journal of Education and Social Sciences 161: 205–18.

Cerit, Y. (2008). Öğretmen Kavramı İle İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 6(4), 693-712.

Coşkun, M. (2010). Lise Öğrencilerinin “İklim” Kavramıyla İlgili Metaforları (Zihinsel İmgeleri). Turkish Studies International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 5/3 919-940.

Demirkaya, H. (2007a). İlköğretim 5. 6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Depreme Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 3. 38-49.

Demirkaya, H. (2007b) İlköğretim Öğrencilerinin Deprem Kavramı Algılamaları Ve Depreme İlişkin Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8. 68-76.

Demirkaya, H. (2008).The effects of the Yazıköy ‐epicentre Burdur earthquake (12 May 1971) on the residents of the village. Journal of Beliefs & Values: Studies in Religion & Education, 29:3, 243-252

ERİNÇ, Sırrı,(1996). Jeomorfoloji-I. Öz Eğitim Yayınları, İstanbul

Erkan, S. (2010). Deprem Yaşayan ve Yaşamayan Okul öncesi Çocukların Davranışsal/Duygusal Sorunlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültes Dergisi, 28. 55-66.

Güven, B. (2008). Experience, Instruction, and Social Environment: Fourth and Fifth 7. Grade of Students’ Use of Metaphor, Social Behavior and Personality, 36(6), 7437

Güven, B. ve Güven, S. (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Metafor Oluşturma Becerilerine İlişkin Nicel Bir İnceleme, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2). 503-512.

Hıtchcock, C., Altunel, E., Barka, A., Bachhuber, J., Lettıs, W., Kozacı, Z.G.R., Helms, J., Lındvall, S. (2003).Timing of Late Holocene Earthquakes on the Eastern D.zce Fault and Implications for Slip Transfer between the Southern and Northern Strands of the North AnatolianFault System, Bolu, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences (Turkish J. Earth Sci.). 12. 119-136.

Karancı, N. (1999). Depremlerin psiko-sosyal boyutları: Erzincan, Dinar ve 17 Ağustos 1999 Marmara depremleri. Türk Psikoloji Bülteni, 5 (14), 55-59.

Lakoff, G. ve Johnson, M. (2005). Metaforlar: Hayat, Anlam Ve Dil (Çeviren: G.Y.Demir). İstanbul: Paradigma, Öcal, A. (2005). “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Deprem Eğitiminin Değerlendirilmesi”. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 25:1. 169-184.

Özçetin, A., Maraş, A., Ataoğlu, A., İçmeli, C. (2008). Deprem Sonucu Gelişen Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile Kişilik Bozuklukları Arasında İlişki. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2. 8-18.

Öztürk, Ç. (2007). Sosyal Bilgiler, Sınıf Ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Coğrafya” Kavramına Yönelik Metafor Durumları, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(2), 55-69.

Palmquıst, R.A. (2001). Cognitive Style and Users’ Metaphors For The Web : An Exploratory Study, Journal of Academic Librarianship. 27(1). 24-32.

Saban, A. (2008). İlköğretim I. Kademe Öğretmen Ve Öğrencilerinin Bilgi Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler, İlköğretim Online. 7 (2), 421-455. Saban, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Olduğu Zihinsel İmgeler, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 7(2), 281-326.

Salman, Y. (2003)., Dilin Düş Evreni: Eğretileme, Kitaplık. YKY.65(Ekim). 53 -54. İstanbul.

Şahin, C., Doğanay, H. ve Özcan, N.A. (2004) Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği (FizikiBeşeri-Ekonomik-Jeopolitik). (Genişletilmiş ikinci baskı) Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Ankara.

Şahin, C. ve Sipahioğlu, Ş. (2002). Doğal Afetler ve Türkiye. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Ankara.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/