BALIKESİR’DE RÜZGÂR ENERJİSİ Wınd Energy in Balıkesir

İbrahim Aydın
4.546 783

Öz


Fosil enerji kaynaklarının tükenebilir olması, bazı bölgelerde yoğunlaşması ve çevreye zarar vermesi bu enerji kaynaklarını vazgeçilebilir hale getirmiştir. Buna karşılık son yıllarda yeni, yenilenebilir, temiz, doğa dostu ve yerel enerji kaynaklarına ilgi artmıştır. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu alternatif enerji kaynakları ile ilgili çalışmalara hız verilmiştir.

Bu çevre dostu enerji kaynaklarından birisi de rüzgâr enerjisidir. Ekonomik ve politik tedarik etme riskleri açısından dışa bağımlılığı azaltan, fiyat istikrarı olan rüzgâr enerjisi, yerel üretimle istihdam imkânı da sağlamaktadır. Atmosfere zararlı gaz salmayan, iklim değişimlerine neden olmayan, güvenli bir enerjidir. Kurulum aşaması dışında sadece işletme giderleri vardır ve verimliliğine göre yapılan yatırımı 4-8 yılda geri döndürebilmektedir. Hammadde maliyeti olmayan rüzgâr enerjisi, yerli ve her zaman kullanılabilen enerji kaynağıdır.

Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyeli açısından zengin olmasına rağmen 2000 yılı öncesi bu enerjiden yararlanma ile ilgili önemli bir çalışma olmamıştır. 2005 yılında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu'nun çıkarılması ile rüzgâr enerjisi ile ilgili çalışmalar yoğunlaşmıştır. Çıkarılan kanun, rüzgâr enerjisini teşvik etmekte, aynı zamanda üretilen elektrik enerjisinin alımı devlet tarafından garanti etmektedir. Türkiye, 1999 yılında 8.7 MW olan rüzgâr enerjisi kurulu gücünü 2011 yılında 1805,85 MW'a çıkarmıştır. Türkiye'nin kurulu rüzgâr gücü 1999-2011 yılları arasındaki 13 yıllık dönemde %20.656 oranında artmıştır.

Balıkesir İli 2011 yılı itibariyle 422.1 MW kurulu rüzgâr enerjisi gücüne sahiptir.  Balıkesir, sahip olduğu bu kurulu gücü, Türkiye'nin toplam kurulu rüzgâr enerjisi gücü olan 1805.85 MW'ın %23.4'ünü oluşturmaktadır.  Balıkesir'de 192.35 MW'lık rüzgâr enerjisi projesinin inşaatı devam etmektedir. Balıkesir hem kurulu güç, hem de inşa halindeki projelerle rüzgâr enerjisi alanında Türkiye'de 1. sıradadır. Balıkesir il sınırları içerisinde 137.9 MW'lık 9 farklı proje için de lisans alınmıştır.  İnşaatı devam eden ve lisansı alınan projelerin tamamlanması durumunda Balıkesir'deki rüzgâr enerjisi üretimi 752.35 MW olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Enerji kaynakları, çevre dostu, sera gazı, rüzgâr enerjisi, Balıkesir

Abstract

Due to being exhaustible, accumulated in some areas and harmful to the nature, fossil energy sources have become dispensable. On the other hand interest in new, renewable, clear, nature-friendly and local energy sources has increased. As in the world, research in alternative energy sources in Turkey has been accelerated.

One of these nature-friendly energy sources is wind energy. It reduces foreign dependency and has price stability.  İt also provides employment opportunities for local production. It is a kind of safe energy that doesn't produce harmful gases to the atmosphere that leads to climate changes. Except from construction phase, there is only running cost and dependant on productivity it may return the investments between a 4-8 years time span. With no raw material cost, wind energy is local and always useable.

Although Turkey is rich in wind energy potential , there was no significant study in this energy source before 2000. In 2005, with the legislation of Renewable Energy Sources law, research on wind energy has increased. The law encourages the investment in wind energy and also guarantees the purchase of the produced electricity energy by the government. Turkey has increased its wind energy production capacity to 1805,85 megawatt in 2011, from which was 8,7 megawatt in 1999. In thirteen-year period, between 1999-2011 Turkey has increased its wind energy installed capacity to the ratio of % 20.656.

As of the year 2011 Balıkesir has 422,1 megawatt wind energy installed capacity. Balıkesir's wind energy production capacity is equal to more than % 23 of Turkey's 1805,5 megawatt installed capacity. In Balıkesir more than 192 megawatt wind energy project is still under construction. Balıkesir is in the first place of producing wind energy in Turkey with its installed capacity and with the projects that are still under construction. Licence for nine projects for almost 138 megawatt, has been guaranteed. When these projects will be completed, the wind energy installed capacity in Balıkesir will be some 752 megawatt.

Key words: Energy sources, nature-friendly, greenhouse gases, wind energy, Balıkesir.


Anahtar kelimeler


Enerji kaynakları, çevre dostu, sera gazı, rüzgâr enerjisi, Balıkesir

Tam metin:

PDF


Referanslar


Altaş, İ. H., 1998, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye’deki Potansiyeli”, Enerji, Elektrik, Elektromekanik-3e, Sayı:45, Sayfa:58-63, İstanbul.

Altaş M, ve Diğ., 2003, “2002 Enerji İstatistikleri”, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, İstanbul.

Anonim, 1995, “Wind Directions”, Volume XV. No:1, October 1995, EWEA, İngiltere. Anonim, 2012, “Türkiye Rüzgâr Enerjisi İstatistik Raporu”, TÜREB Şubat 2012 Raporu, İstanbul.

Çalışkan, M., 2011, “Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli ve Mevcut Yatırımlar”, Rüzgâr Enerjisi ve Santralleri Semineri, İstanbul.

Çetin, A. C., 2011, R üzgâr r Enerjisi ve Isparta İlinde Rüzgâr Enerji Santrali Kuruluş Yeri Seçimi, www.solar-academy.com/menuis/Ruzgar-Enerjisi-Isparta , 002013 Saat:00

Çukurçayır, M.A. ve Sağır, H, Enerji Sorunu ve Alternatif Enerji Kaynakları, www.sosyalbil.selcuk.edu.tr , 2012 Saat:21.00

Dereli S. “Rüzgâr Enerjisi”, Ankara; Tübitak Yayını; 2001.

Doğanay, H., 1998, Ekonomik Coğrafya 2, Enerji Kaynakları, Şafak Yayınevi, Erzurum. DPT, 2001, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Elektrik Enerjisi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.

Güler, Ö., 2006, “Türkiye’de Rüzgâr Enerjisi Durumu ve Geleceği”, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Türkiye 10. Enerji Kongresi, İstanbul.

İlkılıç, C., 2009, “Türkiye’de Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli ve Kullanımı”, Mühendis ve Makine Dergisi, Cilt:50, Sayı:593.

Kılıç, N., 2009, “Dünyanın Önemli Kaynağı: Rüzgâr Enerjisi”, İzmir Ticaret Odası 2009 Ar-Ge Bülteni, İzmir.

Koç, T. 1996, "Kapıdağı Yarımadasında Rüzgâr ve Ortam". Türk Coğrafya Dergisi, Sayı:31 s: 167-182, İstanbul.

Koç, T. 1998, "Ayvalık’ta Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Balıkesir.

Malkoç, Y., 2011, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli ve Enerji Profilimizdeki Yeri, EİE İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği, Ankara.

Özgener, Ö., 2002, “Türkiye’de ve Dünya’da Rüzgâr Enerjisi Kullanımı” DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3, Sayfa:159173, İzmir.

Tağıl, Ş., 2011, “Sinop ve Çevresi Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli”, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Türkiye 8. Enerji Sempozyumu, İstanbul.

Tağıl, Ş. (1999) “Dikili- Bergama Çevresinde Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli”, Kaynak Elektrik, Uluslar arası Enerji, Elektrik,Elektronik ve Otomasyon Mühendisliği Dergisi, Mayıs, s.115-132.

Taşgetiren, S., 1998, “Rüzgâr Enerjisi”, Çev-Kor Dergisi, Cilt;8, Sayı;29, Sayfa;25-30, Denizli.

Tavman, İ. H., 2006,” Gökçeada’nın Elektrik İhtiyacının Rüzgâr Enerjisi ile Karşılanması”, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Türkiye 10. Enerji Kongresi ve Uluslararası 5. Enerji Fuarı, İstanbul.

Türkiye Rüzgâr Atlası, Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EIE), http://www.eie.gov.tr TÜREB, 2012, Şubat 2012 Raporu.

Yılmaz, İ., vd. 2003, “Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyelinin Değerlendirilmesi”, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Sempozyumu, s. 399-401, Kayseri.

Web 1: Clean Energy Foundation Broşür, www.temev.org.tr Web 2: http://www.wwindea.org/home/index.php Web 3: http://www.bilgin.com.tr/bares.asp Web 4: http://www.enerji.gov.tr/index.php Web 5: http://www.tureb.com.tr/
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/