ŞARKILARLA COĞRAFYA ÖĞRETİMİ/Geography Teaching by Songs

Gülay Bedir, Ayşe Akkurt
2.620 733

Öz


Özet

Bu araştırmanın amacı coğrafya ders konularının öğretiminde yararlanılmak üzere hazırlanan şarkıların işlevselliğine ve etkililiğine yönelik öğretim üyelerinin ve öğretmenlerin görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile yürütülmüştür.  Araştırma  5 öğretim elemanı  (Atarürk Üniversitesi)  ve Tokat il merkezinde görev yapan 5 öğretmen  (3 coğrafya  öğretmeni ve 2 sınıf öğretmeni) olmak üzere toplam 10 katılımcı ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Toplanan Veriler betimsel analiz yöntemine göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen ve öğretim üyeleri Coğrafya konularını temel alarak hazırlanan şarkıların eğitim-öğretimi kolaylaştıracak, ilgi çekici, öğrenciyi güdeleyen, coğrafi bilgi kazanılmasına yardımcı uygun bir ders materyali olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin coğrafya dersine karşı olumlu tutum geliştireceklerini vurgulamışlardır. Müziğin eski çağlardan beri insanın yaşamında etkisi ve yararı birçok alanda yapılan çalışmalarla ortaya konulmaya çalışılmıştır. İnsanları dinlendiren, eğlendiren müziğin eğitsel amaçlı kullanılması, eğitim-öğretim ortamlarını öğrenciler açısından daha eğlenceli, zevkli bir hale getirebilir. Ayrıca öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırarak kalıcılığı artırabilir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya Öğretimi, Eğitsel Şarkılar, Öğretim Materyali.

Abtract

 Purpose of this study is to define the views of the teachers and academicians about the efficiency and functionality of songs prepared for utilizing in teaching of geography course subjects. The survey was carried out using qualitative research method. The study was performed with totally 10 participants including 5 academicians (Ataturk University), 5 teachers rendering their service in Tokat city centrum (2 geography teachers, 2 classroom teachers and 1 social sciences teacher). Data of the study were acquired using semi-structured interview form which contains 7 questions. Acquired data were analyzed according to the descriptive analysis method. As a result of the study, teachers and academicians mentioned that authentic songs based on geography subjects will facilitate learning- teaching and also a convenient, attracting course material that will be helpful to the geographical knowledge acquisition and motivational for students. They also emphasized that students can develop a positive attitude towards the geography lesson. The effect and benefit of music in human life since ancient ages has been tried to be revealed in surveys carried out in different fields. Use of music, which makes people relaxed and amused, for the purpose of education no doubt will enrich the teaching and learning environment.

Key Words: Geography Teaching, Educational Songs, Teaching Material


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/