ANTAKYA VE İSKENDERUN-DÖRTYOL ÇEVRESİNDE SUBURBANİZASYON (Banliyöleşme) /Suburbanization Around Antakya and İskenderun-Dörtyol

Bayram Çetin
3.364 821

Öz


Özet

Bu çalışmada Antakya, İskenderun-Dörtyol çevresinde hızlı kentleşmeye bağlı olarak ortaya çıkmış suburbanizasyon, gelişimi, ana kentle olan ilişkileri, nüfus hareketleri, fonksiyonları, hizmetlerin dağılışı ve morfolojik açıdan incelenmiştir.

Çalışmada banliyölerin nüfus artışı, yerleşme yoğunluğu, sanayi ve genel hizmetlere yönelik faaliyet alanlarının dağılışı gibi faktörlerin etkisiyle ortaya çıktığı bulgulanmıştır. İdari olarak ayrı olmalarına karşın fonksiyonel anlamda Antakya, İskenderun-Dörtyol kentlerine bağımlıdır. Yerleşmelerin hızla büyümesinin genel bir sonucu olarak kentin bazı fonksiyonlarını üstlenmiş olmalarına rağmen gelişmemiş fonksiyonel arazi kullanım özelliklerine sahiptirler.

Bütün bunların doğal bir sonucu olarak, yerleşmeler arası karmaşık ilişkilerle örtüşmeyen planlama kararları kentsel sorunların temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla kentsel büyümenin devam ettiği göz önüne alındığında, yerleşmeler arası ilişkilerin çözümlenmesinin, kentlere yönelik olası planlamalar açısından hayati önem taşıdığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Kentleşme, Suburbanizasyon, Antakya, İskenderun-Dörtyol

Abstract

This study examined the suburbanization, which emerged as a result of rapid urbanization around Antakya, İskenderun-Dörtyol from the aspects of its development, connections to the city, population movements, urban function and dispersion of services and settlement morphology.

It was found in the study that suburbs emerged due to the factors such as population growth, settlement density and dispersion of fields of activity towards industry and general services. Though administratively separate, they are functionally dependent on counties of Antakya, İskenderun-Dörtyol. Although they take on some functions of the counties as a general consequence of the rapid growth of settlements, they also have features of undeveloped functional land use.

As a natural consequence of all this, planning decisions which do not correspond to complex relationships between the settlements lie under urban problems. Therefore, given that the urban development is in progress, it could be suggested that analyzing the relationships between the settlements is of vital importance in terms of potential planning for urban areas.

 Keywords: Urbanization, Suburbanization, Antakya, İskenderun-Dörtyol  


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/