HATAY’DA KENTLEŞMENİN SEYRİ (1940-2009) ve MEKÂNSAL DAĞILIŞI/ The Course Of Urbanızatıon (1940-2009) And Its Spatial Dispersion in Hatay

Bayram Çetin
2.368 534

Öz


Özet

Bu çalışmada Hatay'da 1940-2009 arasındaki kentleşme hareketleri ve mekânsal dağılışı incelenmiştir. Böylece nüfus ve fonksiyonel özelliklerine göre, kentleşmenin niteliği, düzeyi ve dağılışının tespiti amaçlanmıştır.

Hatay'da sayı ve fonksiyonel anlamda belirgin bir değişimin yaşandığı bu süreçte kentli nüfus 22,5 kat büyüyerek %15,7'den %60'lara, kent sayısı da 2'den 19'a ulaşmıştır. Tarım, ticaret, ulaşım ve sanayi sektörlerinin etkin rol oynadığı kentleşme, etkenlerin değişimine bağlı olarak 4 safhada gerçekleşmiştir. Çok odaklı kentsel büyümeyle büyük oranda İskenderun-Dörtyol (kıyı ovası) ile Antakya çevresinde yoğunlaşırken, diğer kesimlerde münferit bir gelişim göstermiştir.

1940-2009 arasında süregelen bu hızlı ve plansız kentleşme günümüzde çok sayıda mekânsal ve yaşamsal sorunun temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle yapılacak planlamaların kentleşmenin genel karakterine uygun olarak yapılması önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hatay, kent, kentleşme, banliyöleşme.

Abstract                   

In this study, the course of urbanization process and its spatial dispersion between 1940-2009 in Hatay was examined. Thus, it was aimed to determine the quality, level and dispersion of urbanization according to population and functional characteristics.

In this period which witnessed an evident change in respect to number and function, the population, growing 22,5 times, increased from 15,7% up to 60% and the number of towns from 2 to 19. Urbanization which was highly affected by the sectors of agriculture, trade, transport, industry and services took place in 4 phases depending on the change of the factors. Mostly common around Iskenderun-Dörtyol (coastal plain) and Antakya due to multi-faceted urban develeopment, urbanization displayed a seperate development in other parts of the city.

This rapid and unplanned urbanization which continued between 1940-2009  is the cause of a large number of problems regarding space and life. Therefore, it is important that the planning to be undertaken needs to be done in accordance with the overall characteristic of urbanization.

Keywords: Hatay, town, urbanization, suburbanization. 


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/