TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARETLERİN DAĞILIŞ ÖZELLİKLERİNİN VE COĞRAFİ İŞARET POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ/ Evaluation of Distributional Characteristics of Geographical Indications and the Potential for Geographical Indications in Turkey

Vedat Çalışkan, Hasan Koç
5.684 3.260

Öz


Özet

Coğrafi ortam özelliklerinin ortaya çıkardığı ürün zenginliğinin coğrafi işaret yoluyla korunması, dünya ticaretinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak giderek önem kazanan bir konudur. Coğrafi işaretler doğal ortam özellikleri, geleneksel üretim yöntemleri ve kültürel değerler ile yoğrulan bir süreçte ortaya çıkan geleneksel/yerel ürünlere ticari açıdan koruma ve destek sağlamaktadır. Büyük bir potansiyelin varlığına karşın Türkiye'de coğrafi işaret konusunda sınırlı gelişmeler sağlanabilmiştir. Çalışma ile günümüze değin Türkiye'de tescili sağlanan coğrafi işaretler ve dağılış özellikleri değerlendirilmiştir. Buna göre coğrafi işaret potansiyeli taşıyan ürünlerin belirlenmesinde yerel/geleneksel ürünleri tanıtıcı festivallerden yararlanılması önerilmektedir. Diğer yandan coğrafya biliminin Türkiye'de coğrafi işaretler konusuna katkı sağlayacağı alanlara dikkat çekilmektedir.

 Anahtar Kelimeler: Coğrafi işaretler, yerel ürünler, geleneksel/yerel ürün festivalleri, Türkiye.

 Abstract

Protection of the product richness resulting from the characteristics of a geographical medium through geographical indications is an issue that is gradually gaining importance depending on the developments experienced in the world trade. Geographical indications provide the traditional/local products, which occur in a process molded by the characteristics of natural media, traditional production methods and cultural values, with commercial protection and support. Despite the presence of great potential, limited developments have been achieved with respect to geographical indications in Turkey. The geographical indications registered in Turkey so far and their distributional characteristics were evaluated with the study. Accordingly, it is recommended to benefit from those festivals which promote local/traditional products when determining the products that have the potential for geographical indications. On the other hand, attention is attracted to those fields where the science of geography will contribute to the issue of geographical indications in Turkey.

 Key words: geographical indications, local products, traditional/local product festivals, Turkey.


Tam metin:

PDF