DOĞAL ÇEVRE BİLEŞENLERİ BAĞLAMINDA GEDİZ NEHRİ HAVZASININ HİDROGRAFİK/HİDROLOJİK ÖZELLİKLERİ, SORUNLAR VE ÖNERİLER Hydrograpic/hydrologic characteristics of Gediz River Basin in the context of the environmental components – problems and suggestions

Asaf Koçman, Semra Sütgibi
2.342 374

Öz


Özet

Günümüzde toplumsal gelişmelere paralel olarak su kaynaklarına olan ihtiyaç çok artmıştır. Bu nedenle, nehir havzalarındaki su varlığının araştırılması, miktar ve kalitesinin saptanması, kullanım şekli ve yönetiminin sorgulanması önem ve öncelik kazanmıştır. Öte yandan, son yıllarda gündemde olan küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle yakın gelecekte bazı bölgelerin su yetersizliği ve kuraklık sorunu ile karşılaşacağı çeşitli araştırmalarda dile getirilmektedir. Bu bölgelerden özellikle Akdeniz Havzasının su krizinden fazla etkileneceği ileri sürülmektedir. Dolayısıyla, bu bölgede yer alan Gediz Nehri havzası kuraklıktan yeterince etkilenecek ve yararlanılan su varlığı azalacaktır. Bu çalışmada, Gediz Nehri havzasının hidrografik/hidrolojik özellikleri ve su varlığı üzerinde doğal çevre bileşenlerinin  (jeolojik yapı, iklim, toprak ve bitki örtüsü) etkileri, bu etkilerden kaynaklanan sorunlar incelenmiş ve bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Doğal çevre bileşenleri, Gediz Nehri Havzası, havza yönetimi, iklim değişikliği, akım, su kalitesi.

 

Abstract

Today, the need for water sources is rapidly increasing due to the developments in the society. River basins are significant for the society because they are an increasingly important source of water for human activities, irrigation and industrial consumption. Therefore, it is now becoming more important to search the water reserves of the river basins, to determine the amount and quality of these water reserves and to question form and management of usage. On the other hand, in different researches it is emphasized that some regions will face with shortage of water and drought because of the global warming and climate change. Mediterranean basin is considered to be one of these regions. Gediz River basin which is in the Mediterranean basin will also be affected from drought accordingly. This paper emphasizes the Hydrograpic/Hydrologic characteristics of Gediz River Basin, examines the effects of the environmental components on water reserves and analyses the problems resulting from these effects with some suggestions.

 Key words: Environmental processes, Gediz River Basin, basin managemenet, climatic change, discharge, water quality.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/