İLKÖĞRETİM 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ (ERZURUM ÖRNEĞİ) Identifying the Environmental Attitudes of 7th and 8th Grade Elementary Students (Erzurum Sample)

Ahmet Nalçacı, Adem Beldağ
2.740 1.389

Öz


ÖZET

 Bu araştırmada ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeli kullanılarak tasarlanan araştırmanın evrenini Erzurum'daki ilköğretim okulu ikinci kademe öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi seçkisiz örnekleme yöntemlerinden, basit seçkisiz örnekleme kullanılarak belirlenen 7 ilköğretim okulunun ikinci kademesinde 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören 412 öğrenciden oluşmuştur.

Araştırmada veriler Çevre Tutum Ölçeği (Aslan, Uluçınar-Sağır ve Cansaran 2008) kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde frekans, t testi ve varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin cinsiyet, öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, ailelerinin aylık geliri değişkenleri açısından istatistiksel olarak 0.05 anlamlı bir farlılık bulunmuştur.

 Anahtar Sözcükler: İlköğretim, Çevre, Tutum

 

ABSTRACT

The aim of this study is to identify the environmental attitudes of 7th and 8th grade elementary students. The universe of this study, which has been designed using the scanning model, is composed of second level elementary school students who study in Erzurum. The sample of the study is composed of 412 7th and 8th grade students who are in the second level of 7 elementary schools which have been determined using simple random sampling among random sampling methods.

Data in the study have been obtained using Environmental Attitude Scale (Aslan, Uluçınar-Sağır and Cansaran 2008). Frequency, t-test and analysis of variance techniques have been used in the analysis of the data. According to the results obtained in the research, a statistically 0.05 significant difference has been found in terms of variables of students' gender, class level at which they study and monthly income of their families.

Key words: Elementary Education, Environment, Attitude

Tam metin:

PDF