ADANA’DA ULAŞIM PROBLEMLERİNİN ŞEHİR COĞRAFYASI AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation Of City Transportation Problems With Urban Geography Approach in Adana

Ersin Kaya Sandal, Mehmet Tıraş
3.828 3.783

Öz


Özet

İnsanın kendisinin, üretmiş olduğu mal ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere aktarılması olayına genel olarak ulaşım adı verilir. Geçmişten günümüze artarak sürekli değişen sosyal ve ekonomik faktörlerin etkisi ile ulaşımın şekli, hacmi ve kapsamı da oldukça genişlemiştir. Ulaşım alanındaki bu gelişme dünya ölçeğinde olduğu gibi ülkelerin kendi içinde yerleşmeler arasında ve hatta şehirlerde de kendisini göstermektedir. Özellikle sanayi ve buna bağlı olarak ticaret alanındaki gelişmeler ülke içerisindeki ulaşımın yanında şehir içi ulaşım ağı ve sistemlerini de etkilemeye devam etmektedir. Bugün Türkiye nüfusunun %76,3'ü (56 222 356) il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. Büyük ölçüde şehirsel nüfus kapsamında değerlendirilen bu nüfusun şehir içindeki günlük hayatını devam ettirebilmesi için ulaşım ağı ve sistemine ihtiyaç vardır. Bu ulaşım sistemi ile üzerindeki yolcu ve mal hareketliliği ise genel olarak şehir içi ulaşımı ifade eder. Ancak artan nüfus, araç sayısı, sanayi üretimi ve ticari yoğunluk şehir içi ulaşım sistemlerinde yetersizliğe ve buna bağlı olarak ulaşım problemlerine yol açmaktadır. Dünya ve Türkiye ölçeğinde birçok şehirde görülen ulaşımla ilgili problemlerin Adana'da da var olduğu görünmektedir.

Adana şehrini kapsayan bu araştırmada şehirdeki ulaşımla ilgili problemler, mekansal, çevresel ve sosyo-ekonomik gelişmelerle bağlantılı olarak sürdürülebilir bir ulaşım alt yapısı ve politikası bağlamında halkın düşünceleri de dikkate alınarak mekansal bir yaklaşımla, anket ve istatistik teknikler kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre şehirde ulaşımla ilgili birçok problemin var olduğu belirlenmiş ve çözüm için yapılması gerekenler ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Adana, Ulaşım, İstatistik Metotları, Coğrafya, Şehir

Abstract

Generally to transfer goods and services which produced by human being from one location to another location is called the transportation. Transportation type, size and contents have expanded from past to present with the influence of continuous changing of social and economic factors. This development in the transportation as a world scale shows itself between the countries' own settlements and even in the cities. Especially the developments in industrial and commercial fields have been continuing to influence transportation within the country as well as in urban transportation networks and systems. Today, 76.3% (56,222,356) of the population of Turkey lives in the provincial and district centers. This population, which largely is considered under urban population needs urban transportation system and networks for continuing the daily life within the city. This transport system, the mobility of passengers and goods on the system in generally refer to urban transportation. However, increasing population, the number of vehicles, industrial production and commercial density cause insufficient urban transport systems and the related to transportation problems. The issues with transportation which are seen many cities in the world and Turkey also exist in Adana. 

This work focuses on the city of Adana, deals with transportation problems which arisen from environmental, spatial and socio-economic developments and in the context of a sustainable transport infrastructure and policy by taking into consideration public view about transportation systems and problems. In order to do this, both field studies and questionnaire methods have been applied. Results of questionnaire were tested by statistical techniques.

According to all received results and field studies, many transportation problems within the city were identified and solutions for these problems were presented.

Key Words: Adana, Transportation, Statistical Methods, Geography, City

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/