TURİSTİK FONKSİYONLARI VE YAT TURİZMİNE ETKİLERİ AÇISINDAN DİDİM YAT LİMANI (D-MARİN DİDİM) (In view of the Effects on Touristic Functions and Marina Tourism; Didim Marina)

İbrahim Sezer
3.167 1.336

Öz


Özet

Günümüzde deniz ulaşımı konusundaki gelişmelere bağlı olarak insanlar, daha kolay bir şekilde deniz kıyılarını, buralardaki muhteşem güzelliğe sahip koy ve adaları ziyaret edebilmekte ve yeşille mavinin ahenkli uyumunu yerinde keşfedebilmektedirler. Özellikle yat adı verilen deniz taşıtları, insanların bu merakının giderilmesine ve yeni yerler görmelerine olanak tanımaktadır. Bütün bunlara bağlı olarak ortaya çıkan ve her geçen gün dünya turizm arenasında dikkat çeken turizm aktivitelerinden birisi olan yat turizmi bakımından, son yıllarda ülkemizde önemli gelişmeler söz konusu olmaktadır.  Nitekim ülkemizde yat turizmi için büyük önem taşıyan yat limanlarının sayısı, özel girişimcilerin desteğiyle giderek artmakta, bu alandaki rekabet şansımız oldukça yükselmektedir.

Bu bağlamda inceleme konumuz olan Didim Yat Limanı, ülkemizin yat turizmi alanındaki en gözde yatırımlarından birisi olarak dikkat çekmektedir. 2009 yılı mayıs ayından itibaren yat almaya başlayan, Didim Yat Limanı (D-Marin Didim), ülkemizin en kapasiteli limanlarından birisi olmasının yanı sıra, Didim'de yat turizminin geliştirilmesi ve Didim'in "marina kent" kimliğini pekiştirmesi açısından oldukça önemli bir yatırımdır. Ülkemizde Bodrum, Kuşadası ve Marmaris yat limanlarıyla eşdeğer özellikte yüksek kalite ve kapasiteye sahip olan marina, Didim ve çevresindeki turizm aktivitesinin çeşitlendirilmesi için de oldukça önem taşımaktadır. Didim'de turizm ulaştırması alanında alternatiflerin oluşturulması bağlamında da oldukça önem taşıyan bir yatırım olan yat limanı, yapılabilecek bir kurvaziyer limanıyla desteklenip, tanıtımı iyi yapılırsa ve Milas-Bodrum Hava Limanı ile olan bağlantısı geliştirilirse Didim'i önemli bir yat turizmi sahasına dönüştürebilme potansiyeline sahiptir.

 Anahtar Kelimeler: Didim, turizm, yat limanı, etki

 

Abstract

Depending on the improvements as regards the marine transportation nowadays, the people can pay a visit the seacoasts, bays and islands with a wonderful beauty more easily and discover the green-blue harmony on site. Especially, the vessels named marina enable people to satisfy their curiosity and see new places. In relation to all of these, in view of the marina, emerging gradually and one of the attractive tourism activities in the touristic arena of world, there are significant improvements in our country. As a matter of fact, the number of marina carrying great importance for the marina tourism, is increasing more and more with the help of private initiatives, our competitive chance in this field is getting higher and higher.      

In this sense, our research topic, Didim Marina, draws attention as one of the most favourite investments in the field of marina of our country.  Since May 2009, as well as one of the most capacity ports of our country, Didim Marina starting to take marina is quite an important investment in view of the improvements in marina tourism in Didim and stressing the identity "marina city" of Didim. The marina, having high quality and capacity equal to Bodrum, Kuşadası and Marmaris marinas in our country, is also of vital importance with a view to varying the tourism activities of Didim and its neighbourhood. If the marina, quite a significant investment in also making up the alternatives in the field of tourism transportation in Didim, is supported with cruise marina to be provided and if its advertisement is made well and if its connection with Mylasa-Bodrum Airport is improved, has the potential to convert Didim into significant marina tourism. 

 Key Words:, Didim, tourism, marina, effect


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/