50 YILDA (1960-2010)VAN İLİ’NDE KIR-ŞEHİR NÜFUS DEĞİŞİMİ/ 50 Years (1960-2010) Rural-Urban Population Change in Van Province

Murat Yılmaz
3.136 3.119

Öz


Bu  çalışmada  1950  ile  2010   yılı  arasındaki  50   yıllık süreçte   Van   ilinde   kır-şehir   nüfus   oranında   meydana gelen   değişimlerin   incelenmesi   amaçlanmıştır.  Ülkemizde 1960  sonrası  başlayan  hızlı şehirleşme  döneminde,  TÜİK  verileri  kullanılarak  Van'ın  durumu  irdelenmiştir.  İlde kır-şehir  nüfus  oranının  değişimini  etkileyen  faktörle  beraber  nüfus  özellikleri  de  analiz edilmiştir.  Van'da sayım dönemlerinin tümünde şehir nüfusu oranı Türkiye ortalamasının altında kalmıştır.   Elli yıllık periyodun başında ilin şehirleşme oranı ülke ortalamasına göre % 10 oranında daha geride iken periyodun sonunda bu fark % 25'e çıkmıştır. Elli yıllık süreçte Van ili genelinde   şehirleşme   oranı sürekli  artmasına  rağmen ilin  şehirleşme  oranı  ile  ülke ortalaması  arasındaki  farkın artmasının nedeni ildeki şehirleşme hızının ülke ortalamasın göre yavaş olmasıdır. 1960-2010  döneminin  başında  Van'da   % 20  civarında  olan  şehirli  nüfus  oranı  dönemin  sonunda   % 51'e  yükselmiştir.  Aynı dönemde  kırsal  nüfus  oranında  yaklaşık  % 30'luk bir  azalma  olmuş  ve bu  oran   % 49'a  gerilemiştir.  Elli yıllık devrede ilin toplam   nüfusu   yaklaşık  5  kat,   şehir  nüfusu   25   kat   köy   nüfusu   ise   3 kat  artmıştır. Bu dönemde Van Şehri'nin nüfusu da çok hızlı bir şekilde artarak yaklaşık 22  binden  360  bine  çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle Van Şehri'nin nüfusu  %1536 oranında artmıştır. 50 yıllık dönemin başında İl toplam nüfusunun sadece % 10'unu oluşturan Van Şehri'nin 2010 yılı itibariyle toplam nüfusun % 36'sını oluşturduğu görülür. 1960-2010  döneminde  sayım  sonuçları  incelendiğinde  il  nüfusunun  kır-şehir  dağılımında  önemli  değişikliklerin  meydana  geldiği görülmektedir.

 Anahtar Kelimeler: Kır-Şehir nüfusu, Van ili, Göç

 Summary

In this study, 50-year period between 1950 and 2010 in Van province, is aimed to investigate the changes of rural-urban population ratio. The period of rapid urbanization in our country started after 1960, using data from TÜİK Van was examined. Factors affecting the exchange rate of rural-urban population of the province with the population characteristics were also analyzed. In all periods of Van counting rate of urban population were below the average in Turkey. Fifty-year period at the beginning of urbanization of the province, while further back than the average for the period by 10% to 25%, this difference was at the end. Fifty-year period despite the constantly increasing rate of urbanization in the provinces of Van province with the national average urbanization rate of urbanization in the province because of the difference between the rate of increase is slower than the country's average. Van at the beginning of the period of 1960-2010, which was around 20% of urban population ratio rose to 51% at the end of the period. Approximately a 30% reduction in the rate of rural population in the same period and this rate was decreased to 49%. Approximately 5 times the total population of the province fifty-year period, the city population has increased 3 times to 25 times the population of the village. The city of Van very quickly in this period the population has increased by approximately 22 thousand to 360 thousand. In other words, the city of Van increased by 1536% of the population. At the beginning of the period of 50 years make up only 10% of total population of the city of Van province by the year 2010 is formed by about 36% of the total population. The results of counting the period of 1960-2010 is analyzed important changes have occurred in the province's population are rural-urban distribution.

Key Words: Rural-urban population, The city of Van, Immigration


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/