SİİRT’İN İNANÇ TURİZMİ MEKÂNLARI: ZİYARET (VEYSEL KARANİ) VE TİLLO (AYDINLAR) ÖRNEKLERİ / Religious Tourism Spaces of Siirt: Ziyaret (Veysel Karani) and Tillo (Aydınlar) Samples

Nurettin Özgen
4.043 1.136

Öz


ÖZET

 Turizm, -ekonomik bir değer olarak- önemi her geçen gün artarak devam eden uluslar arası dev bir sosyoekonomik sektördür. Bu sektör yaklaşık 300 farklı çeşit veya alanlardan oluşmaktadır. Bu turizm alanlarından birini de inanç turizmi oluşturmaktadır.  İnanç turizmi; tüm inanç sistemleri için kutsal sayılan merkezlerin/ mekânların, insanlar tarafından ziyaret edilmesi ve bu ziyaretlerden elde edilen sosyoekonomik bir kazanç olarak tanımlanabilir. İslam âleminin en önemli inanç turizmi merkezleri olarak Mekke ve Medine gelmektedir. Tıpkı Hıristiyanlıkta Kudüs, Roma ve Efes, Musevilikte yine Kudüs, kutsal mekânlar olarak en çok ziyaret edilen baslıca merkezler oldukları gibi. Bu başat inanç merkezleri dışında, dünyanın çeşitli yörelerinde, her din veya inanç sistemi için kutsal sayılan çeşitli mekânlar/ merkezler de vardır. Örneğin, İslam inancının yayılmasında büyük rol oynayan Veysel Karani ile onun yolunu (Üveysilik) izleyen İbrahim Hakkı'ya ait türbelerin bulunduğu Ziyaret (Veysel Karani) ve Tillo (Aydınlar) kasabaları, her yıl binlerce insan tarafından ziyaret edilmektedir. İnanç açısından büyük önem taşıyan bu iki kasaba, son yıllarda ivme kazanan inanç turizmi kavramı ile birlikte daha sık anılmaya başlanmışlardır. Siirt ili sınırları içerisinde yer alan bu iki önemli inanç turizmi mekânı planlama, tanıtım, konaklama, ulaşım ve diğer alt- üst yapı sorunlarının giderilmesi durumunda, yöre, bölge ve hatta ülke için önemli sosyoekonomik kazanımlar elde etmek mümkün olacaktır.   

 

Anahtar Kelimeler: Siirt, Tillo (Aydınlar), Ziyaret (Veysel Karani), İnanç turizmi, Turizm potansiyeli,

ABSTRACT

Tourism is an international giant socioeconomic sector that becomes more important progressively -as an economic value-. This sector consists of approximately 300 diverse types and fields. One of them is religious tourism. Religious tourism can be defined as visiting holy centers/spaces for all the religious systems and as socioeconomic income. The most important religious centers of the Islam World are Mecca and Medina. The same case is for Jerusalem, Rome and Ephesus in Christianity, Jerusalem gain in Judaism as holy places to be visited. Apart from these prominent religious centers, there are different spaces/centers considered as holy for different religious and belief systems in different parts of the world. For instance; Towns of Ziyaret (Veysel Karani) and Tillo (Aydınlar) where tombs of Veysel Karani who played a huge role in spreading of Islam and of İbrahim Hakkı who followed him are located, are visited by thousands of people every year. These two towns which are very significant for Islam belief have been mentioned more and more through the acceleration in religious tourism in recent years. Provided that finding solutions for the planning, advertisement, accommodation, transportation and other infrastructure and superstructure problems of these two important religious centers located in Siirt, it will make it possible for the region and even country to have important socioeconomic incomes.

 Keywords: Siirt, Tillo (Aydınlar), Ziyaret (Veysel Karani), Religious Tourism, Tourism Potential,


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/