30 OCAK 2010 TEPECİK KÖYÜ (ADIYAMAN) HEYELANI 30 January 2010 Tepecik Village (Adiyaman) Landslide

Ökkeş Kesici, Mehmet Emin Sönmez
2.270 770

Öz


Heyelanlar, ülkemiz genelinde yaygın olarak meydana gelen, çoğu zaman önemli miktarda can ve mal kayıplarına neden olan doğal afetler arasında yer almaktadır. Özellikle önemli miktarda sermaye gerektiren altyapı ve mühendislik çalışmalarında heyelan faktörünün mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yüksek risk taşıyan heyelan sahalarında barajlar, yollar, tüneller ve yerleşim alanları gibi yüksek maliyet gerektiren işlerde ciddi zararlar meydana gelebilmekte ve yeniden yapım/onarım maliyeti ile can kayıpları artmaktadır. Heyelan sonucu meydana gelen zararların azaltılması ise heyelan risk alanlarının belirlenerek önceden önlem alınmasıyla mümkündür. Bu çalışmada heyelan duyarlılığını arttıran faktörlerin etkinliği dikkate alınarak, incelemeye konu olan Tepecik köyü heyelanı detaylarıyla ele alınmış ve alanın heyelan riski ile planlamasındaki hatalara değinilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Heyelan, Planlama, GPS, CBS, Karayolu,

 Abstract

 Landslides are of the natural disasters occurring widely in our country and often cause significant loss of life and property. Landslides must be especially taken into consideration in the infrastructure and engineering works that require significant amounts of capital. Otherwise, serious damages may occur in the works requiring high costs such as dams, roads, tunnels and urban areas in the high-risk landslide areas and by this way, re-construction/ repair costs and loss of life may increase. To decrease the damage of the landslides may be possible with taking previous preventive measures by determinating landslide risk areas. In this study, taking into account the activity of factors increasing the sensibility of the landslides, Tepecik Village landslide has been reviewed with all aspects in detail and the landslide risk of area and failures in planning area have been discussed.

 

Keywords: Landslides, Planning, GPS, GIS, Road

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/