OSMANELİ İLÇESİNDE GÖÇ HAREKETLERİ/The Migration Movements in Osmaneli District

Zafer Başkaya, Yaşar Gök
2.239 782

Öz


Özet

Marmara Bölgesinin doğu kısmında Bilecik ili içinde yer alan Osmaneli ilçesi, geçmişten günümüze kadar çeşitli devletlerin hâkimiyetinde kalmış ve dolayısıyla nüfus olayları bakımından hareketli bir bölge içinde yer almıştır.

İlçenin,  İstanbul, Bursa, İzmit, Adapazarı gibi büyük şehirlerin bulunduğu illere yakınlığı göç hareketlerinin artışında önemli bir etkendir. Bu çalışmada etkileri ve özellikleri açısından coğrafi, tarihi ve sosyo-ekonomik boyutlara sahip olan göçlerin kuramsal olarak çeşitli tanımlarına değinilerek, göçler sınıflandırılmış ve Osmaneli ilçesinde geçmişten günümüze olan göçler hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Bunun yanı sıra göçlerin belirlenmesindeki kriterlerin olumlu ve olumsuz yönleri, Osmaneli ilçesine olan göçler ile ilçeden meydana gelen iç göçler coğrafi bakış açısıyla değerlendirilmiştir. TÜİK'ten elde edilen veriler ışığında, Osmaneli ilçesindeki nüfusun doğum yerlerine göre ve doğum yeri Osmaneli olan nüfusun illere göre dağılımı ile Osmaneli'den göç eden ve göç yoluyla ilçeye gelen nüfusun dağılımı, dağılış haritaları yoluyla görselleştirilerek yorumlanmıştır. İç göçler nedenleri ve cinsiyetlerine göre analiz edildiği gibi, dış göçler de anket ve mülakatlardan elde edilen bilgiler doğrultusunda açıklanmaya çalışılmıştır.

Sonuç olarak elde edilen verilere göre, Osmaneli ilçesinden olan göçlerin azaltılması için yapılması gereken bazı çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Osmaneli, İç göç, Dış göç, Mevsimlik Göç

Astract

Osmaneli district located in the east part of Mediterranean Region in Bilecik province was dominated by various powers and as a result has been exposed to many different population movements until today.

 The fact that the district is so close to big cities such as İstanbul, Bursa, İzmit and Adapazarı is an important factor in the increase of migration movements. In this study, by menitoning the theoretical definitions, migrations which has geographical, historical and socio-economical dimensions in terms of its effects and characteristics are classified and the migrations yesterday and today in Osmaneli are explained in detail. In addition to positive and negative determiners of migrations, Migrations to and from Osmaneli are reviewed from a geographical point of view. In the light of data from TÜİK (Turkish Statistical Institute), the population in Osmaneli is classified according to birth places; the distribution of population whose birthplace is Osmaneli are classified according to cities; and the distribution of population who migrated from and to Osmaneli is shown visually in detail on distribution maps. Internal migration is analyzed according to causes and sex and external migration is analyzed according to data from interviews and questionnaires.

As a result, based on the data gathered a bunch of solutions are offered in order to decrease the migration from Osmaneli.

Keywords: Osmaneli, Internal Migration, External Migration, Seasonal Migration


Tam metin:

PDF